Gå till innehåll

Hur går det med hyresbetalningarna när stöden skärs ned? 

HEM & FAMILJ | 22.4.2024
Det har gjorts flera nedskärningar i de arbetslöshetsförmåner som FPA betalar ut och i det allmänna bostadsbidraget, och de påverkar vardagen för ungefär en halv miljon kunder. Dessutom kommer striktare villkor att införas för godtagbara boendeutgifter i fråga om utkomststödet. Läs vad du kan göra om dina pengar inte längre räcker till hyran.
Lyssna på artikeln

Vad förändras i mina stöd? 

Nedskärningen i det allmänna bostadsbidraget sker så att ersättningsprocenten sänks och bassjälvrisken höjs. Dessutom slopas förvärvsinkomstavdraget på 300 euro i fråga om allmänt bostadsbidrag. Ändringarna påverkar inte bostadsbidraget för pensionstagare. 

I FPA:s arbetslöshetsförmåner har barnförhöjningen och skyddsdelen på 300 euro slopats. Dessutom förlängs bland annat självrisktiden, och även arbetsvillkoret ändras.

LÄS OCKSÅ
Så ändras det allmänna bostadsbidraget 2024
LÄS OCKSÅ
Så ändras FPA:s arbetslöshetsunderstöd under 2024

I fråga om utkomststöd införs en ändring som gäller godtagbara boendeutgifter. För varje kommun har fastställts en gräns för godtagbara boendeutgifter, och denna kan överstigas endast av särskilda skäl. Om dina boendeutgifter överstiger gränsen i din hemkommun uppmanas du att söka en annan hyresbostad till ett skäligt pris. 

När sker ändringarna i mina stöd? 

Ändringarna i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft den 1 april 2024. Om du har fått allmänt bostadsbidrag före den 1 april 2024 minskar bostadsbidraget i ditt fall först när du följande gång ansöker om en justering av bostadsbidraget. Om du beviljas allmänt bostadsbidrag för första gången den 1 april 2024 eller senare beaktas ändringarna genast i stödbeloppet. 

Slopandet av barnförhöjningarna och skyddsdelen i arbetslöshetsförmånerna syns i stödbeloppen genast den 1 april 2024.  

Ändringarna i utkomststödet gäller dig, om dina boendeutgifter överstiger maximigränsen i din hemkommun och det inte finns någon särskild grund för detta. FPA uppmanar dig då att skaffa en förmånligare bostad inom tre månader. Du kan också välja att bo kvar i din nuvarande bostad, men i så fall ska du efter den utsatta tiden själv betala den andel som överstiger den kommunspecifika gränsen. 

Vad ska jag göra om mina inkomster inte räcker till hyran? 

Om dina samtliga inkomster och tillgångar inte räcker till att betala hyran kan du ansöka om utkomststöd från FPA. Med hjälp av vår räknare kan du uppskatta dina möjligheter att få utkomststöd. Innan du ansöker om utkomststöd ska du alltid först ta reda på om du har rätt till andra inkomster eller förmåner, till exempel arbetslöshetsunderstöd eller studielån. Ansök först om alla andra förmåner du har rätt till. 

Förutom för hyran kan du få utkomststöd för att betala skäliga uppvärmningskostnader, hushållets elutgifter och hemförsäkringspremierna. 

Grundläggande utkomststöd kan inte fås för att betala en hyresskuld. Om du inte kunnat betala din hyra under flera månader kan du undantagsvis ansöka om utkomststöd retroaktivt från FPA. Då godkänns hyran som utgift för de månader under vilka den har blivit obetald.  

Om det retroaktiva utkomststödet inte heller räcker till att täcka hela hyresskulden kan du be FPA överföra din ansökan, till den del den gäller hyresskulden, till socialväsendet i ditt välfärdsområde. Välfärdsområdet fattar beslut i ärendet efter eget övervägande. 

Till vem betalas det allmänna bostadsbidraget och utkomststödets andel av hyran? 

Om du så vill kan FPA betala det allmänna bostadsbidraget direkt till din hyresvärd. FPA kan betala stödet direkt till hyresvärden också om du ligger efter i hyresbetalningarna delvis eller helt under två på varandra följande månader. I så fall kontaktar vi dig innan betalningen överförs. 

Även utkomststödet kan betalas direkt till hyresvärden av samma orsaker. Utkomststödet kan betalas till hyresvärden för att täcka en månads hyra som förblivit helt eller delvis obetald i ditt nuvarande eller ett tidigare hyresförhållande. 

LÄS OCKSÅ
Lägre stöd förändrar bostads­marknaden

Kan hela min hyra betalas från det grundläggande utkomststödet? 

Om du vill att utkomststödet ska betalas i första hand för att täcka hyran, är det viktigt att du nämner detta i din ansökan. 

Det är möjligt att det allmänna bostadsbidraget och utkomststödet inte räcker till att täcka hela din hyra. I så fall måste du själv betala den resterande delen av hyran och dina övriga boendeutgifter, t.ex. bastuavgiften. Det framgår av beslutet hur stor del av boendeutgifterna du ska betala själv. 

Tidigare har FPA kunnat tillämpa prövning i sådana situationer där boendeutgifterna har överstigit den kommunspecifika gränsen i obetydlig grad. Överstigningen har ansetts vara obetydlig om den uppgått till cirka 5 procent. Framöver är det inte möjligt att tillämpa prövning i sådana fall. 

Om din hyra och dina övriga boendeutgifter, t.ex. bastuavgift och uppvärmningskostnader, utan särskilda skäl överstiger vad som anses vara skäligt på din ort ska du själv betala den del av dina boendeutgifter som överstiger maximibeloppet av boendeutgifter. 

Om du har valt att självriskandelen av din hyra ska betalas från ditt konto i nätbanken i form av direktdebitering bör du komma ihåg att ändra beloppet vid behov när du har fått ett nytt beslut om allmänt bostadsbidrag och utkomststöd. 

Gör så här om du har fått en uppmaning att söka en förmånligare bostad 

Börja genast leta efter en förmånligare bostad och var aktiv i ditt bostadssökande. Lämna in utredningar om bostadssökandet till FPA. Du ser vilka utredningar som behövs på det beslut om utkomststöd som du har fått. 

Sök enbart bostäder där hyran är lägre än gränsen för godtagbara boendeutgifter i kommunen. Avgränsa inte din sökning till exempel enligt bostadsområde eller bostadens storlek och egenskaper.  

Ansök om en förmånligare bostad hos kommunens hyreshusbolag och dessutom hos större hyresvärdar och privata hyresvärdar på orten. Om du behöver hjälp med att hitta en förmånligare bostad kan du kontakta en boenderådgivning som din hemkommun eller andra aktörer erbjuder. 

Om du har utkomststöd från FPA kan du få stöd för flyttkostnader och hyresgaranti för den nya bostaden, om hyran inte överstiger gränsbeloppet för kommunen. 

Om du inte flyttar till en förmånligare bostad inom den utsatta tiden beaktar vi i fortsättningen dina boendeutgifter enligt gränsbeloppet för kommunen. Du behöver alltså inte flytta ut från din nuvarande bostad, men efter den utsatta tiden måste du själv betala den del av boendeutgifterna som överstiger gränsbeloppet för kommunen. 

Om du har svårigheter att klara vardagen eller befinner dig i en besvärlig livssituation uppmanar vi dig att kontakta socialbyrån i ditt välfärdsområde. Vid behov kan du också söka kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos socialbyrån. 

Du kan alltid kontakta FPA om du har frågor om våra förmåner eller om du vill diskutera din situation. Vi kan också ordna ett samtal tillsammans med en sakkunnig vid välfärdsområdets socialservice. 

Läs noggrant igenom ditt stödbeslut från början till slut

Det är viktigt att du läser de stödbeslut du får omsorgsfullt. Av besluten framgår hur mycket stöd som betalas, vilken dag det betalas och till vem. I beslutet anges också till vem ett eventuellt retroaktivt stöd betalas.

Om du har frågor om ditt stödbeslut kan du skicka oss ett meddelande via MittFPA. Du kan också ringa vårt servicenummer, boka en telefontid eller besöka ett av våra serviceställen.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.