Gå till innehåll

Så ändras FPA:s arbetslöshetsunderstöd under 2024

Allmänt | 28.12.2023
År 2024 sker många ändringar i FPA:s arbetslöshetsunderstöd. Nedskärningarna i grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet träder i kraft stegvis under våren. Under hösten utlovas ändringar i löntagarnas arbetsvillkor. Jurist Antti Ristimäki från FPA svarar på frågor om ändringarna i arbetslöshetsunderstödet.
Lyssna på artikeln
""

Under 2024 görs flera ändringar i FPA:s arbetslöshetsunderstöd. Vad är den första ändringen?

Två ändringar som påverkar tidpunkten för när arbetslöshetsunderstödet börjar betalas ut trädde i kraft genast fr.o.m. 1.1.2024.

Självrisktiden i samband med arbetslöshetsunderstödet förlängdes från 5 till 7 dagar. Självrisktiden bestämmer efter hur många dagar efter att arbetslösheten har börjat som arbetslöshetsunderstöd kan börja betalas ut.

Dessutom infördes periodisering av semesterersättningen för lönearbete. Periodiseringen av semesterersättningen innebär att om en person som blir arbetslös har outtagna semesterdagar när anställningen upphör så gör den ersättning som betalas ut för dem att tidpunkten för när rätten till arbetslöshetsunderstöd börjar flyttas fram.

Semesterersättningen för den som blir arbetslös periodiseras i början av arbetslösheten på så sätt att semesterersättningen för lönearbetet divideras med den genomsnittliga dagslönen för arbetet. På det här sättet fås det antal dagar med vilka rätten till arbetslöshetsförmåner uppskjuts.

Periodiseringen gäller den semesterersättning som betalas när ett arbete på heltid som pågått i mer än två veckor upphör. Semesterersättningen periodiseras om anställningsförhållandet upphör 1.1.2024 eller senare.

Vilken är den följande ändringen i FPA:s arbetslöshetsunderstöd?

Från och med 1.4.2024 träder två ändringar i kraft: det skyddade beloppet i samband med arbetslöshetsunderstödet och barnförhöjningen i samband med arbetslöshetsunderstödet slopas.

I arbetslöshetsunderstödet ingår ett skyddat belopp på 300 euro per månad. Det skyddade beloppet avser det belopp som en arbetslös kan förtjäna utan att det minskar arbetslöshetsunderstödet.

När en arbetslös utför deltidsarbete eller ströjobb eller sysselsätter sig som företagare som bisyssla får personen jämkat arbetslöshetsunderstöd, dvs. personens inkomster minskar arbetslöshetsunderstödets belopp. Varje euro från arbete minskar arbetslöshetsunderstödet med 50 cent.

Om en arbetslös person för närvarande får till exempel 400 euro i lön under arbetslöshetstiden, minskas beloppet av arbetslöshetsunderstödet med endast 50 euro tack vare det skyddade beloppet.

Efter att det skyddade beloppet har slopats minskar en löneinkomst på 400 euro förmånen med 200 euro. Även om det skyddade beloppet försvinner är det fortfarande ekonomiskt lönsamt att arbeta deltid.

Ändringen gäller de ansökningsperioder för jämkat arbetslöshetsunderstöd som börjar 1.4.2024 eller senare.

Dessutom slopas barnförhöjningarna i anslutning till arbetsmarknadsunderstödet, grunddagpenningen och rörlighetsunderstödet från FPA 1.4.2024. Denna ändring gäller arbetslösa som försörjer barn under 18 år.

Är det några andra ändringar på gång som införs först senare?

Ändringar i löntagarnas arbetsvillkor införs 2.9.2024. Om en arbetslös uppfyller arbetsvillkoret för löntagare har personen rätt till inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning.

Arbetsvillkoret för löntagare förlängs från nuvarande cirka 6 månader till 12 månader. I fortsättningen måste en arbetslös alltså tjäna in 12 månader arbetsvillkor för att vara berättigad till inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning.

Dessutom börjar arbetsvillkoret tjänas in utifrån den löneinkomst som betalats ut under en kalendermånad. För närvarande tjänas arbetsvillkoret in utifrån arbetstid under sådana kalenderveckor då löntagaren har arbetat minst 18 timmar.

I fortsättningen tjänar man alltid in en månad om den löneinkomst som betalats under en kalendermånad är minst 930 euro.

I fortsättningen kan också halva månader tillgodoräknas i arbetsvillkoret om den löneinkomst som betalats ut under kalendermånaden är minst 465 euro men mindre än 930 euro.

Arbetsvillkoret behöver inte tjänas in utifrån kontinuerligt arbete, utan till arbetsvillkoret räknas allt arbete under den 28 månader långa granskningsperioden där löneinkomsterna uppfyller arbetsvillkoret.

Dessutom ska den lön som skrivits in i arbetsavtalet vara minst i enlighet med kollektivavtalet i branschen eller minst 1 399 euro i månaden för att arbetet ska bidra till arbetsvillkoret.

Hur bör FPA:s kunder agera när ändringarna träder i kraft?

Du behöver inte kontakta FPA med anledning av de kommande ändringarna i ditt arbetslöshetsunderstöd. Ändringarna träder i kraft automatiskt.

Om din arbetslöshet fortsätter måste du med 4 veckors mellanrum fylla i en anmälan om arbetslöshetstid på nätet.

Varför har man gjort nedskärningar i arbetslöshetsunderstödet?

Petteri Orpos regering eftersträvar genom nedskärningar i arbetslöshetsunderstödet ett enklare och klarare system för social trygghet som ska sporra till arbete. Syftet med ändringarna är att öka sysselsättningen genom att förbättra de ekonomiska incitamenten för sysselsättning och stärka den offentliga ekonomin.

Genom att slopa det skyddade beloppet vill man särskilt att arbetslöshetsunderstödssystemet ska sporra de arbetssökande att utföra heltidsarbete.

Vad kan jag göra om pengarna efter nedskärningarna i arbetslöshetsunderstödet inte längre räcker till hyran eller för att leva?

Om du hör till ett hushåll som får allmänt bostadsbidrag eller utkomststöd kan slopandet av barnförhöjningen påverka beloppet av det allmänna bostadsbidrag eller det utkomststöd som du får.

Om du får allmänt bostadsbidrag och inkomsterna i ditt hushåll stiger med minst 400 euro per månad, ska du ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget, så att du får rätt belopp på bostadsbidraget.

Om inkomsterna i ditt hushåll minskar med minst 200 euro per månad kan du även då ansöka om justering av det allmänna bostadsbidraget.

Om du tillhör ett hushåll som ännu inte får allmänt bostadsbidrag eller utkomststöd kan du använda räknarna för allmänt bostadsbidrag och utkomststöd för att bedöma om du kan få allmänt bostadsbidrag eller utkomststöd.

Ändringar är också aktuella i fråga om det allmänna bostadsbidraget, och största delen av ändringarna träder i kraft 1.4.2024. Ändringarna har uppdaterats i räknaren för det allmänna bostadsbidraget. Räknaren beaktar ändringarna då du som datum väljer 1.4.2024 eller senare.

Rättelse: Det stod tidigare i artikeln att den lön som anges i arbetsavtalet ska vara minst enligt kollektivavtalet för branschen eller minst 1 331 euro i månaden för att arbetet ska räknas in i arbetsvillkoret. 1 311 euro per månad är lönegränsen för 2023. År 2024 uppgår lönegränsen till 1 399 euro per månad. Felet har rättats i artikeln.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.