Gå till innehåll

Ökade levnadskostnader har varit orsak till oro sedan början av året

Räntorna stiger i höjden och priserna likaså. Den senaste tidens ekonomiska förändringar prövar medborgarnas resiliens. Vad gör myndigheterna för att hjälpa medborgare och skuldsatta?
ARBETE & FÖRSÖRJNING | 12.9.2023
Lyssna på artikeln

Sakkunnig inom ekonomirådgivning Riina Koskinen vid Utsökningsverket och chefen för Södra Savolax tjänstegrupp Sari Kokkonen vid FPA berättar om sitt goda samarbete för att hjälpa kunder med ekonomiska svårigheter. 

När och hur inleddes sam­arbetet?

Riina: Södra Savolax Ekonomirådgivning inledde verksamheten våren 2021. Vi har samarbetat med FPA och Sari från första början. FPA har till exempel utbildat oss om ekonomiska stöd.  

Sari: Vi har träffats regelbundet i takt med att Ekonomirådgivning-verksamheten utvecklats. Riina har tillsammans med en ekonomi- och skuldrådgivare kommit och berättat för våra servicerådgivare om människors utmaningar med ekonomi och skulder. 

Hur syns samarbetet utåt till kunderna? Hurudan hjälp får de? 

Riina: Kunden får hjälp av ett multiprofessionellt team, som till exempel på S:t Michels Ekonomirådgivning består av en ekonomi- och skuldrådgivare, socialhandledare och själv representerar jag Utsökningsverket. Kunden berättar om sin situation på mötet och tillsammans funderar vi över hurudan hjälp vi kan erbjuda kunden. Om kunden har frågor om FPA-förmåner, kontaktar vi FPA via videoanslutning. 

Sari: FPA erbjuder sina partner distanstjänster, till exempel just till Ekonomirådgivningarna. När Riina eller någon annan av Ekonomirådgivningens sakkunniga tar kontakt med vårt team, får vi även FPA:s synpunkt på kundens situation. För FPA har detta samarbete fungerat bra: även om vi inte fysiskt är på plats kan vi ge vårt eget bidrag till den multiprofessionella expertgruppen. 

Porträtt av Riina Koskinen.
Riina Koskinen arbetar i Södra Savolax och Norra Karelen och har mottagning vid Ekonomi­rådgivningen cirka en gång per månad i S:t Michel. Din egen kommuns mottagningar hittar du via länken längst ner i artikeln.

Hur har utmaningarna till följd av stigande räntor och priser visat sig på Ekonomi­rådgivningen?  

Riina: Sedan våren 2023 har kunderna talat om oro kring stigande levnadskostnader, speciellt elpriset. Vissa har i förebyggande syfte frågat vad de ska göra när levnadskostnaderna ökar. 

Sari: Hos FPA har vi lagt märke till att man ber om råd redan innan situationen krisar till sig. Därtill oroar sig kunderna över innehållet i det nya regeringsprogrammet och frågar vad och hur saker och ting ändras. 

Varför just förebyggande ekonomi­rådgivning? 

Riina: Syftet med förebyggande ekonomirådgivning är att personen kommer och pratar om sin ekonomiska situation i ett så tidigt skede som möjligt, innan situationen har kört ihop sig ordentligt.  

Sari: FPA rekommenderar samma sak: det är bra att förbereda sig. Till exempel är det bra att ansöka om grundläggande utkomststöd i god tid innan pengarna och läkemedlen tar slut. 

Kontaktuppgifter till närmaste ekonomirådgivning finns på webben.

Det lönar sig att kontakta ekonomirådgivningen genast när det känns som om ekonomin håller på att trassla till sig ordentligt.

Ekonomirådgivningens tjänster är kostnadsfria.

Hur uppmuntrar ni personer, som inte är vana vid att berätta om sina angelägenheter, att kontakta er om ekonomiska problem? 

Riina: Genom att berätta att ekonomiska frågor berör oss alla och att vi alla måste fundera över hur vi använder våra pengar. Den vanliga responsen från kunderna efter besöket är hur bra det vara att komma, att vi alla är människor och att det var onödigt att oroa sig för att bli dömd. 

Sari: FPA hänvisar kunderna till rätt tjänster hos våra samarbetspartner. 

LÄS OCKSÅ
Skuld­sättningen under kontroll i ett tidigt skede – ekonomi­rådgivningen erbjuder hjälp vid penning­problem

Hur framkommer ekonomiska problem vanligtvis? 

Sari: Vi har kunder vars ekonomiska situation är mycket svår och som till exempel inte längre vågar öppna brev. De kommer för att träffa servicerådgivaren med en hög fakturor. 

Riina: Ibland kan bunten med fakturor se alldeles otroligt stor ut. Kunderna undrar om de någonsin kommer att klara av dem. När vi tillsammans funderar över situationen så känns problemen ändå inte helt övermäktiga.  

Hur många kunder har ni och har antalet personer som behöver hjälp ökat under den senaste tiden? 

Riina:Ekonomirådgivningen har sällan öppet, hos oss i Södra Savolax har vi öppet tre timmar åt gången två gånger per månad. Under vårsäsongen var besökarna 35 till antalet. Antalet kunder har ännu inte ändrat på grund av den ökade inflationen.  

Sari: Trenden har generellt sett varit stigande sedan vi inledde samarbetet. 

Finns Ekonomi­rådgivningar även på andra orter i Finland? 

Sari: Ja. I Finland finns cirka 30 Ekonomirådgivningar, och varje landskap har också egna verksamhetsmodeller för samarbete med FPA. 

Riina: Ekonomirådgivningarna fungerar på olika sätt i olika regioner. Vissa betjänar helt på distans och per telefon, vissa betjänar på plats och andra följer en hybridmodell. 

LÄS OCKSÅ
Skuldsaneringen ändrade Joukos liv – ”Det bästa som jag fått av samhället”

Ekonomi­rådgivningarna hjälper vid små som stora ekonomiska problem

Antalet svårt skuldsatta finländare har ökat kontinuerligt sedan år 2019, när det gäller personer som är föremål för indrivning. Den största ökningen har skett bland personer i åldern 18–24 som är föremål för indrivning. År 2019 var 9 procent av dem svårt skuldsatta och år 2022 hade andelen redan stigit till 22 procent. Under år 2022 hade utsökningen allt som allt 569 613 enskilda gäldenärer.

Det är bra att kontakta Ekonomirådgivningen redan innan de ekonomiska problemen har blivit övermäktiga.

Ekonomirådgivningarna

  • hjälper till att hantera ekonomin samt förebygga och stävja skuldsättning.
  • är verksamhet med låg tröskel som man kan söka sig till utan tidsbokning.
  • finns för alla som behöver hjälp med sin ekonomiska situation eller för att sköta sina finanser.
  • hjälper till att behandla små som stora frågor kring ekonomi och skulder.
  • hjälper med en multiprofessionell grupp, som enligt regionen kan bestå av en socialhandledare eller -arbetare, ekonomi- och skuldrådgivare, utsökningsmyndighet, diakoniarbetare eller anställd från Navigatorn samt FPA:s servicerådgivare.

Det rådande ekonomiska läget märks hos Ekonomirådgivningen på många håll i landet

Ekonomirådgivningen grundades som en del av projektet Förebyggande ekonomirådgivning, som avslutades 2021. Sedan dess har Ekonomirådgivningen varit en del av den förebyggande ekonomirådgivningen vid Utsökningsverket och rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivning. Elli Kaiponen, chef för förebyggande ekonomirådgivning vid Utsökningsverket, berättar om rådgivningen i dagsläget och hur man vill utveckla tjänsten.

”Den rådande ekonomiska situationen oroar många, vilket också märks hos Ekonomirådgivningen. Det finns cirka 30 ekonomirådgivningar i Finland, som har besökts av sammanlagt cirka 1 130 personer under perioden januari–juni i år. Under årets lopp ordnas dessutom enskilda pop up-ekonomirådgivningar på många orter. Under början av året besöktes dessa av drygt 100 personer.”

”I takt med att priserna stiger blir de allra flesta tvungna att fundera på sin ekonomi och sitt eget konsumtionsbeteende. Så småningom har kunderna börjat be om råd också i förebyggande syfte och inte först när de ekonomiska problemen redan har hopat sig. Det här är bra eftersom man genom att söka hjälp i ett tidigt skede kan minska problemen och till och med förhindra skuldsättning.”

”Ekonomirådgivningen har fått ett utmärkt mottagande av både kunder och sakkunniga. Det multiprofessionella arbetssättet möjliggör ett gott samarbete med olika intressentgrupper och bidrar till en ny dimension i fråga om kundperspektivet: kunden kan få hjälp av flera centrala aktörer på ett och samma ställe. Det här sättet att arbeta ökar också kompetensen hos de sakkunniga, då var och en har möjlighet att lära sig mer om de andra aktörernas tjänster.”

”Servicekanalerna är ett område som vi anser att man kunde utveckla. Det skulle hjälpa oss att nå olika kundgrupper på bredare front och på ett mångsidigare sätt. Särskilt genom att utveckla distanstjänsterna skulle man kunna erbjuda Ekonomirådgivningens tjänster till exempel för invånarna i hela välfärdsområdet.”

Text Arja Krank Bilder, videor och redigering Pihla Liukkonen

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.