Gå till innehåll

Vilka stöd kan en pensionstagare få från FPA?

Hälsa | 4.2.2023
Att gå i pension innebär ofta en stor förändring, även i fråga om inkomsterna. Om din ekonomiska situation är besvärlig kan du få hjälp från FPA. FPA kan bevilja ekonomiskt stöd för boende och för utgifter i vardagen.
Lyssna på artikeln
""

Vilka pensioner kan jag få?

Den vanligaste pensionen som betalas ut är ålderspension. Ålderspensionen kan vara arbetspension eller folkpension eller både och. Arbetspensionsanstalterna betalar arbetspension och FPA betalar folkpension.

Arbetspensionen är en pension som man själv har intjänat genom lönearbete eller företagsverksamhet. Åldersgränsen för arbetspension beror på vilket år du är född. Arbetspensionens belopp påverkas av de inkomster som du tjänat in under din arbetskarriär. Om du har frågor som gäller arbetspensionen ska du kontakta din arbetspensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen.

Om din arbetspension är liten eller om du inte alls får någon arbetspension kan FPA bevilja dig ålderspension i form av folkpension. Folkpensionen kan vara till stor hjälp när du ska klara av utgifterna i vardagen – glöm alltså inte att ansöka om den! Den lämpligaste tidpunkten att ansöka om folkpension hos FPA är några månader innan du fyller 65 år.

Om din arbetsförmåga är nedsatt en längre tid och det på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte är möjligt för dig att återvända till arbetslivet kan du ansöka om rehabiliteringsstöd (dvs. tidsbegränsad sjukpension) eller sjukpension. Rehabiliteringsstödet och sjukpensionen börjar vanligen ett år efter insjuknandet. Rehabiliteringsstödet och sjukpensionen kan vara arbetspension, folkpension eller både och. Om din arbetspension är liten eller om du inte alls får någon arbetspension kan du ansöka om rehabiliteringsstöd eller sjukpension i form av folkpension från FPA. När du fyller 65 år omvandlas rehabiliteringsstödet och sjukpensionen automatiskt till ålderspension.

FPA betalar garantipension om dina övriga pensioner är mycket små. Syftet med garantipensionen är att trygga en minimipension för personer som är bosatta i Finland. Du kan ansöka om garantipension i MittFPA, med en blankett eller genom att ringa till FPA.

Kan jag få bostadsbidrag?

Du kan beviljas bostadsbidrag för pensionstagare om du har en sådan pension som berättigar till det. Om du får delinvalidpension eller partiell förtida ålderspension ska du ansöka om allmänt bostadsbidrag. Om du bor ensam eller tillsammans med din partner kan du ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare. Om du t.ex. bor tillsammans med ditt barn eller med någon annan person som inte är din partner och som inte får en sådan pension som berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare, ska du ansöka om allmänt bostadsbidrag.

Det är lätt att förväxla bostadsbidraget för pensionstagare med det allmänna bostadsbidraget. Tveka inte att ringa oss om du är osäker på vilketdera du ska ansöka om!

Besök hos privatläkare – blir jag tvungen att betala allt själv?

FPA ersätter en del av de kostnader som uppkommer när man besöker den privata hälso- och sjukvården. Allt fler hälso- och sjukvårdsproducenter har ett avtal med FPA som möjliggör att du kan få en direktersättning för avgifterna. Kom ihåg att visa upp ditt FPA-kort så att ersättningen dras av redan i samband med betalningen. Om du har en privat sjuk- eller olycksfallsförsäkring kan du förutom FPA-ersättning även söka ersättning hos det egna försäkringsbolaget.

Har du resor med färdmedel till läkare?

Du kan få reseersättning av FPA om du reser till en hälso- och sjukvårdsenhet och orsaken till resan är sjukdom. Reseersättningen betalas enligt det förmånligaste färdsättet, dvs. vanligtvis enligt priset på en buss- eller tågbiljett. Om du på grund av ditt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser inte kan använda dig av kollektivtrafik kan du få ersättning för användning av egen bil eller taxi. Du betalar en självriskandel för samtliga resor. Om du på grund av ditt hälsotillstånd behöver använda s.k. FPA-taxi måste du ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Närmare information om FPA-taxi finns här.

Har du ordinerats läkemedel av en läkare?

Om du har fått recept på läkemedel, kliniska näringspreparat eller bassalvor, kan du få läkemedelsersättning för dessa. Vid läkemedelsersättningar tillämpas en initialsjälvrisk på 50 euro som är knuten till kalenderåret. Du betalar själv läkemedlen i sin helhet tills initialsjälvrisken har uppnåtts. När initialsjälvrisken har uppnåtts får du läkemedelsersättning för de preparat som du köper. De läkemedel som omfattas av FPA-ersättningen hittar du i söktjänsten för läkemedel. I regel får du ersättningen som direktersättning genast på apoteket.

Behöver du hjälp med att tvätta dig, klä på dig eller att komma ihåg saker?

Du kan ansöka om vårdbidrag för pensionstagare om din hälsa har försämrats och du behöver en annan persons hjälp. Vårdbidraget kan beviljas personer som är heltidspensionerade och som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som försämrar personens förmåga att självständigt klara av dagliga sysslor. En förutsättning för att vårdbidrag ska kunna beviljas är att din funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år utan avbrott.

Vem kan få utkomststöd?

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd om dina inkomster och tillgångar inte räcker till för de utgifter som är nödvändiga i det dagliga livet, såsom utgifter för mat och läkemedel. Det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i allra sista hand. Du ska alltså ansöka om grundläggande utkomststöd först efter att du utrett möjligheten att få andra stöd från FPA.

Rehabiliteringen hjälper dig att leva med en sjukdom

FPA ordnar rehabiliterings- och anpassningskurser för personer med olika sjukdomar.  Anpassningskurserna hjälper dig att anpassa dig till de förändringar som en sjukdom eller funktionsnedsättning för med sig. På en rehabiliteringskurs får du hjälp med den rehabilitering som sjukdomen eller funktionsnedsättningen förutsätter. På kurserna får du information om din sjukdom, kamratstöd och stöd för att bättre klara av dagliga aktiviteter. Kurserna genomförs i form av rehabilitering i grupp.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.