Gå till innehåll

Så här ändras FPA:s förmåner 2024

Allmänt | 28.12.2023
I år medför lagändringarna fler ändringar än vanligt i FPA:s förmånsbelopp och villkor. Det allmänna bostadsbidraget och arbetslöshetsunderstöden skärs ned och beloppet på många stöd har så att säga frysts till samma nivå som i fjol. Pensioner, handikappbidrag och utkomststöd får en normal indexhöjning. Kontrollera här hur dina stöd förändras.
Lyssna på artikeln
""

Pensionärer. Folkpensionen, garantipensionen och vårdbidraget för pensionstagare får en indexhöjning på 5,9 %. Full folkpension för ensamboende är i år 775,70 €/mån. och garantipensionen 976,59 €/mån. Vi justerar beloppet på kundernas pensioner och vårdbidrag utan separat ansökan. Boendeutgifter som beaktas i bostadsbidraget för pensionstagare höjs inte, utan de förblir desamma som i fjol på grund av indexfrysningen.

Sjukdomsrelaterade stöd. Årssjälvrisken för läkemedelskostnader, dvs. läkemedelstaket, ökar till 626,94 euro. FPA-ersättningarna för kostnaderna för mottagningsbesök hos privatläkare, psykiatervård och tandläkarundersökningar ökar. Sjukdagpenningens minimibelopp förblir detsamma som i fjol, dvs. 31,99 €/dag.

Barnfamiljer. I början av året ökar barnbidragets ensamförsörjartillägg med 5 euro och barnbidragen höjs för familjer med fyra eller flera barn. Dessutom höjs studiepenningens försörjarförhöjning med 20 euro. I april höjs barnbidraget för barn under 3 år med 26 euro. Handikappbidraget för personer under 16 år får en indexhöjning på 5,9 %. Föräldradagpenningarnas minimibelopp och barnavårdsstöden höjs inte på grund av indexfrysningen. Underhållsstöd och underhållsbidrag höjs med 4,84 procent. Även inkomstgränsen för befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld ökar. Den barnförhöjning som betalas på arbetslöshetsstöden minskar i början av året och slopas helt i april. Den underhållsbidragsskuld som ackumulerats till FPA kan därefter inte amorteras med arbetslöshetsstödets barnförhöjningar.

Studerande. Studiepenningens belopp höjs inte på grund av indexfrysningen. Beloppen för statsborgen för studielån ökar från och med 1.8 och lånet kan lyftas oftare. Förfallodagarna för hälsovårdsavgiften för högskolestuderande flyttas. På våren är den nya förfallodagen 15.3 och på hösten 15.11. Hälsovårdsavgiftens belopp förblir detsamma som i fjol, dvs. 36,80 € per termin.

Arbetslösa. Arbetsmarknadsstödets och grunddagpenningens belopp är detsamma som i fjol, dvs. 37,21 €/dag. När arbetslösheten börjar förlängs självrisktiden från 5 till 7 dagar. Semesterersättning som betalas på basis av heltidsarbete som varar över 2 veckor framskjuter uppkomsten av stödrätten. Det skyddade beloppet på 300 euro för löneinkomster slopas i april. Från och med 2.9 krävs 12 månader för att arbetsvillkoret ska uppfyllas. Dessutom räknas arbetsvillkoret i euro, dvs. intjänandet av det grundar sig på det lönebelopp som betalats ut under en kalendermånad. Regeringen bereder också andra ändringar i arbetslöshetsstöden som kommer att behandlas av riksdagen denna vår och som avses träda i kraft i september.

Allmänt bostadsbidrag. I april görs flera ändringar i stödvillkoren som minskar stödbeloppet. Bassjälvrisken ökar från 42 procent till 50 procent, och stödets ersättningsprocent minskar från 80 procent till 70 procent. Ändringarna påverkar bostadsbidraget för hushåll när bidraget justeras nästa gång eller när bidraget söks från och med april för ett hushåll som ännu inte får bostadsbidrag. Utbetalningen av allmänt bostadsbidrag för ägarbostäder upphör 1.1.2025.

Utkomststöd. Grunddelen ökar med 5,9 %. Barnens grunddelar minskar dock, eftersom den höjning på 10 % som gjordes förra året inte längre gäller. Lagändringen som träder i kraft i april skärper vilka som räknas som särskilda grunder för att godkänna boendeutgifter som är större än kommunens maximibelopp för mottagare av utkomststöd.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.