Gå till innehåll

Familjeledigheten förändrades också ur arbetsgivarens perspektiv

HEM & FAMILJ | 25.11.2022
Familjeledighetsreformen trädde i kraft i augusti 2022. Den har som syfte att öka jämlikheten mellan föräldrarna. Vad ska arbetsgivaren komma ihåg i fråga om föräldraledigheter och föräldradagpenningar? Kundservicespecialisten Anna Heikkinen svarar på frågor som ofta figurerar på FPA:s arbetsgivarlinje.
Lyssna på artikeln
""

Vad innebär det att familje­ledigheten förnyas?

Enligt familjeledighetsreformen som trädde i kraft den 1 augusti 2022 garanteras barnets båda föräldrar 160 vardagar eller cirka 6,5 månader familjeledighet för att ta hand om barnet. Reformen innebär alltså att samhället uppmuntrar till att dela föräldraskapet och vårdansvaret. Den ger också valfrihet och flexibilitet i föräldraledigheten.

Vad innebär reformen för arbetsgivaren?

Arbetsgivaren ska lära sig vad förändringarna innebär. Det har skett små förändringar i hur ledigheterna hålls och antalet ledigheter varierar beroende på familjesituationen. Många frågor som gäller löneutbetalningen eller hur ledigheterna kan hållas fastställs i kollektivavtalen. Branschens fackförbund kan hjälpa när det är fråga om tolkning av kollektivavtalen.

När får man ta ut familje­ledighet?

Arbetstagaren kan ta ut ledigheten vid önskad tidpunkt, såvida villkoren för föräldradagpenningen uppfylls. Arbetstagaren ska själv ta reda på hur han eller hon kan ta ut ledighet i enlighet med sin egen familjesituation. Tidpunkten bestäms mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. FPA betalar förmåner enligt vad arbetstagaren och arbetsgivaren har ansökt från FPA.

Vem ansöker om ersättning hos FPA?

Föräldrarna ansöker var för sig om föräldrapenning hos FPA. Om lön betalas för föräldraledighetstiden krävs dessutom en ansökan av arbetsgivaren.

När ska arbetstagaren meddela arbetsgivaren tidpunkterna för sin föräldraledighet?

FPA avgör inte detta. Tidpunkten för meddelandet fastställs i arbetsavtalslagen eller i kollektivavtalet. Be fackförbundet om anvisningar.

För vilken tid har kunden rätt till föräldra­dagpenning?

Föräldern som föder barnet får graviditetspenning för 40 vardagar. Graviditetspenningsperioden börjar tidigast 30 vardagar och senast 14 vardagar före den beräknade förlossningstiden. Därefter kan man ta ut familjeledighet, och för den tiden betalas föräldrapenning. Föräldern som inte föder barnet kan ta ut föräldraledighet genast när barnet föds. Föräldrapenningen har en kvot på 160 dagar per förälder. Av dessa dagar kan en förälder ge högst 63 dagar till barnets andra förälder, sin egen partner, den andra förälderns partner eller barnets övriga vårdnadshavare. Föräldrarna kan ta ut föräldraledighet eller graviditets- och föräldraledighet samtidigt under 18 dagar precis som tidigare. Ledigheterna ska tas ut innan barnet fyller två år.

Vad finns det för undantag?

En ensamstående förälder får båda föräldrarnas kvoter av föräldrapenningen. I flerlingsfamiljer förlängs föräldraledigheten med 84 dagar per barn för två eller flera barn. Till exempel har föräldrar till tvillingar sammanlagt 404 dagar med förmåner.

LÄS OCKSÅ
Familjeledighetsreformen berör olika slags familjer – så här beaktas olika familjeformer

Hur länge kan pappan få faderskaps­penning enligt den nya lagen?

Separat faderskapspenning finns inte längre. Föräldrapenningen delas upp mellan föräldrarna oberoende av kön. Båda föräldrarna kan alltså få föräldrapenning för 160 dagar. Endera föräldern kan ge av sin egen andel till den andra föräldern. Om till exempel föräldern som föder barnet ger 63 föräldrapenningsdagar av sin egen andel till den andra föräldern, kan den andra föräldern ta ut 223 dagar föräldraledighet. Föräldern som föder barnet har då kvar 97 föräldrapenningsdagar.

LÄS OCKSÅ
Tre föräldrar berättar: Så här använder vi familje­ledigheterna

Måste man betala lön under föräldraledigheten och hur länge?

FPA avgör inte om arbetsgivaren måste betala lön och i så fall hur länge. Detta fastställs alltid i branschens kollektivavtal och kan kontrolleras där.

Betalas föräldra­penning för lördagar eller måste man ansöka om det?

Alla vardagar är graviditets- och föräldrapenningsdagar, bortsett från söckenhelger, såsom första maj eller Kristi himmelsfärdsdag. Lördagar räknas som vardagar. För dem betalas föräldradagpenning och de förbrukar föräldrapenningsdagar i motsvarande mån.

När en arbetstagare med månadslön har föräldraledigt och arbetsgivaren betalar en lön som grundar sig på föräldraledighet för lördagar, ska dagpenning sökas också för dessa lördagar. Men om t.ex. en timavlönad arbetstagare inte får lön för lördagar, ansöker man inte heller om föräldradagpenning för arbetsgivaren för lördagarna.

Under föräldraledigheten får man arbeta eller ha semester, men då betalas ingen föräldrapenning för vardagar. Söndagar och söckenhelger är inte föräldrapenningsdagar i övrigt heller, så arbete under dessa dagar påverkar inte förmånen.

När ska arbetsgivaren lämna in en anmälan om löneutbetalning och när meddelar FPA ett beslut om föräldradagpenningar?

Arbetsgivaren kan lämna in löneuppgifterna redan innan ledigheten börjar eller lön betalas, om lönebeloppet är känt. Ofta kan arbetsgivaren dock ge uppgifterna först efter att lönen har betalats. FPA kan meddela beslut om föräldradagpenningarna efter att ha fått uppgifterna om lönebetalningen.

Består föräldra­ledigheten ännu av perioder?

Enligt arbetsavtalslagen har arbetstagaren rätt att ta ut föräldraledighet i högst fyra perioder, som var och en ska omfatta minst 12 vardagar. Detta är emellertid enbart det minimum, som lagen garanterar. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens om flexiblare perioder med ett gemensamt avtal. Man kan alltså ta ut till exempel bara en ledig dag per vecka, om arbetstagaren så vill och arbetsgivaren går med på det.

Artikeln har uppdateras 19.3.2024.

Termer om familjeledighet

Familjeledighets­reformen

Familjeledig­heterna reformerades 1.8.2022. Den nya lagen tar mer jämlik hänsyn till olika familjesituationer, även mångformiga familjer och adoptivfamiljer samt företagare. Målet är att föräldraledigheterna och vårdansvaret ska fördelas jämt mellan föräldrarna. Reformen ger familjer större valfrihet och flexibilitet än tidigare för att ta ut ledigheterna.

Granskad av servicerådgivare Anna Heikkinen, FPA
Text Arja Krank
Bild FPA

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.