Gå till innehåll

Familjeledigheten förnyades även ur arbets­givarens perspektiv

HEM & FAMILJ | 25.11.2022
Familjeledighetsreformen medför jämlikhet för barnets föräldrar. Vad innebär förändringen ur arbetsgivarens perspektiv? Servicerådgivare Anna Heikkinen besvarar frågor som ofta ställs på FPA:s arbetsgivarlinje.
Lyssna på artikeln
Isä ja lapsi maalaavat sormiväreillä.

Vad innebär det att familje­ledigheten förnyas?

Familjeledighetsreformen som trädde i kraft den 1 augusti 2022 garanterar 160 vardagar eller cirka 6,5 månader familjeledighet till barnets båda föräldrar för att ta hand om barnet. Reformen innebär alltså att samhället uppmuntrar föräldraskap och delat vårdansvar. Den ger också valfrihet och flexibilitet för föräldraledighet tillsammans med barnet.

Vad innebär den ur arbets­givarens perspektiv?

Arbetsgivaren ska lära sig vad förändringarna innebär. Det har skett små förändringar i hur ledigheterna hålls och antalet ledigheter varierar beroende på familjesituationen. Kollektivavtalens betydelse betonas i hur ledigheterna hålls och i lönebetalningen – många faktorer preciseras där. Branschens fackförbund kan hjälpa när det är fråga om tolkning av kollektivavtalen.

När får man ta ut familje­ledighet?

Arbetstagaren får ta ut ledighet på den tidpunkt han eller hon önskar, såvida det uppfyller kraven för föräldradagpenning. Arbetstagaren ska själv ta reda på hur han eller hon kan ta ut ledighet i enlighet med sin egen familjesituation. Tidpunkten bestäms mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. FPA betalar förmåner enligt vad arbetstagaren och arbetsgivaren har ansökt från FPA.

Vem ansöker om ersättning från FPA?

Båda föräldrarna ansöker om sin egen föräldrapenning från FPA. Dessutom krävs en ansökan av arbetsgivaren när lön betalas för föräldraledighetstiden.

När ska arbetstagaren anmäla arbets­givaren om tid­punkterna för sin föräldra­ledighet?

FPA avgör inte detta. Anmälningstiden definieras i arbetsavtalslagen eller i kollektivavtalet. Be fackförbundet om anvisningar.

För vilken tid har kunden rätt till föräldra­dagpenning?

Föräldern som föder barnet får graviditetspenning för 40 vardagar. Graviditetspenningsperioden börjar tidigast 30 vardagar och senast 14 vardagar före den beräknade förlossningstiden. Därefter kan man ta ut familjeledighet, och för den tiden betalas föräldrapenning. Föräldern som inte föder barnet kan ta ut föräldraledighet genast när barnet föds. Föräldrapenningen har en kvot på 160 dagar per förälder. Av dessa dagar kan en förälder ge högst 63 dagar till barnets andra förälder, sin egen partner, den andra förälderns partner eller barnets övriga vårdnadshavare. Föräldrarna kan ta ut föräldraledighet eller graviditets- och föräldraledighet samtidigt under 18 dagar precis som tidigare. Ledigheterna ska tas ut innan barnet fyller två år.

En pappa leker med sin son på golvet i barnkammaren.

Vad finns det för undantag?

En ensamstående förälder får båda föräldrarnas kvoter av föräldrapenningen. I flerlingsfamiljer förlängs föräldraledigheten alltid för två eller flera barn med 84 dagar per barn, till exempel har föräldrar till tvillingar sammanlagt 404 dagar betald föräldraledighet.

LÄS OCKSÅ
Familjeledighetsreformen berör olika slags familjer – så här beaktas olika familjeformer

Hur länge kan pappan få faderskaps­penning enligt den nya lagen?

Separat faderskapspenning finns inte längre. Föräldrapenningen delas upp mellan föräldrarna oberoende av kön. Båda föräldrarna kan alltså få föräldrapenning för 160 dagar. Endera föräldern kan ge av sin egen andel till den andra föräldern. Om till exempel föräldern som föder barnet ger 63 föräldrapenningsdagar av sin egen andel till den andra föräldern, kan den andra föräldern ta ut 223 dagar föräldraledighet. Föräldern som föder barnet har då kvar 97 föräldrapenningsdagar.

LÄS OCKSÅ
Tre föräldrar berättar: Så här använder vi familje­ledigheterna

Måste man betala lön och hur länge?

FPA avgör inte om arbetsgivaren måste betala lön och i så fall hur länge. Detta fastställs alltid i branschens kollektivavtal och kan kontrolleras där.

Betalas föräldra­penning för lördagar eller måste man ansöka om det?

Graviditets- och föräldrapenningsdagarna är alla vardagar, bortsett från söckenhelger, såsom första maj eller Kristi himmelsfärdsdag. Lördagar räknas som vardagar, för dem betalas föräldradagpenning och de förbrukar föräldraledighetsdagar i motsvarande mån. Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer tillsammans överens om huruvida föräldern även ska ta ut lördagar som föräldraledighetsdagar. Om lördag fastställs som föräldraledighetsdag, och arbetsgivaren betalar lön som baserar sig på föräldraledigheten, ska även denna lördag ansökas. Om arbetstagaren inte tar ut lördag som föräldraledighetsdag, behöver lördagar inte ansökas.

Under föräldraledigheten får man arbeta eller ha semester, men då betalas ingen föräldrapenning för vardagar. Söndagar och söckenhelger är inte föräldrapenningsdagar i övrigt heller, så arbete under dessa dagar påverkar inte förmånen.

Består föräldra­ledigheten ännu av perioder?

Enligt arbetsavtalslagen har arbetstagaren rätt att ta ut föräldraledighet i högst fyra perioder, som var och en ska omfatta minst 12 vardagar. Detta är emellertid enbart det minimum, som lagen garanterar. Arbetstagaren och arbetsgivaren kan komma överens om flexiblare perioder med ett gemensamt avtal. Man kan alltså ta ut till exempel bara en ledig dag per vecka, om barnets förälder vill ha det så och arbetsgivaren går med på det.

Termer om familjeledighet

Familjeledighets­reformen

Familjeledig­heterna reformerades 1.8.2022. Den nya lagen tar mer jämlik hänsyn till olika familjesituationer, även mångformiga familjer och adoptivfamiljer samt företagare. Målet är att föräldraledigheterna och vårdansvaret ska fördelas jämt mellan föräldrarna. Reformen ger familjer större valfrihet och flexibilitet än tidigare för att ta ut ledigheterna.

Granskad av servicerådgivare Anna Heikkinen, FPA
Text Arja Krank
Bild FPA

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.