Gå till innehåll

Familjeledighetsreformen berör olika slags familjer – så här beaktas olika familjeformer

HEM & FAMILJ | 19.11.2021
I familjeledighetsreformen har man haft som mål att jämlikt beakta olika familjeformer: flerlingsfamiljer, ensamförsörjare, regnbågsfamiljer, medföräldraskap, föräldrar som arbetar deltid, adoptivfamiljer och företagare. Reformen träder i kraft i augusti 2022.
Lyssna på artikeln
Äiti pitää sylissään ja suukottaa pientä vauvaa.

Varför reformeras familjeledigheterna?

Avsikten med reformen är att familjeledigheter och vårdansvar för barnen ska fördelas jämnare mellan föräldrarna, varpå barnets relation till båda föräldrarna får en bra början. Båda föräldrarna får en lika stor kvot föräldrapenningdagar, 160 vardagar. Från den egna kvoten kan en förälder överlåta högst 63 dagar till exempel till den andra föräldern. Därtill får en gravid förälder 40 graviditetspenningdagar.

Genom jämnare fördelad föräldraledighet vill man öka likvärdigheten och jämställdheten mellan könen i arbetslivet samt minska löneskillnaderna mellan könen.

Syftet är att den nya familjeledighetsmodellen behandlar alla barn lika, oberoende av familjeform. I reformen har man som mål att jämlikt beakta även mångformiga familjer samt olika former av företagande.

LÄS OCKSÅ
Föräldra­ledigheterna fördelas jämnare mellan föräldrarna – så här påverkar den kommande reformen familjerna

Sex vardagar i veckan

Föräldradagpenning betalas för varje vardag under familjeledigheten. Som vardag räknas måndag till lördag bortsett från söckenhelger. En vecka har alltså vanligtvis sex vardagar.

Hur förändras föräldraledigheterna för föräldrarna till flerlingar?

Alla familjers, inklusive flerlingsfamiljernas föräldraledigheter förlängs. Därtill kan föräldrarna till tvillingar, trillingar och övriga flerlingar sköta barnen hemma tillsammans längre än tidigare med stöd av föräldrapenningen.

Före familjeledighetsreformen får pappan till flerlingar 18 faderskapspenningdagar mer för det andra barnet och varje ytterligare barn, utöver de 54 faderskapspenningsdagarna som alla pappor kan få. Föräldrar till flerlingar får dessutom 60 delbara föräldrapenningdagar (158 + 60 dagar) för det andra barnet och varje ytterligare barn. Faderskaps- och föräldrapenningens tilläggsdagar kan vid behov användas så att båda föräldrarna samtidigt är hemma och sköter barnen. Föräldrar till tvillingar kan alltså sköta barnen samtidigt under 96 vardagar (18 + 18 + 60 dagar) och föräldrar till trillingar under 174 vardagar (18 + 18 + 18 + 60 + 60 dagar).

Föräldrar till flerlingar får utöver 320 dagpenningdagar sammanlagt 84 dagpenningdagar för det andra barnet och för varje ytterligare barn.

Efter föräldraledighetsreformen får föräldrar till flerlingar utöver 320 dagpenningdagar sammanlagt 84 dagpenningdagar för det andra barnet och för varje ytterligare barn. För tvillingföräldrar innebär detta  404 (320 + 84 dagar) föräldrapenningdagar, för trillingföräldrar 488 (320 + 84 + 84 dagar) och så vidare. Tilläggsdagarna fördelas jämnt mellan föräldrarna, och den egna andelen kan vid behov överlåtas i sin helhet till exempel till den andra föräldern.

Efter refomen får föräldrar till flerlingar föräldrapenning eller graviditets- och föräldrapenning samtidigt i 18 vardagar samt dessutom högst 90 vardagar för det andra barnet och för varje ytterligare barn. Föräldrar till tvillingar skulle alltså kunna sköta barnen samtidigt hemma under högst 108 vardagar (18 + 90 dagar) och föräldrar till trillingar under 198 vardagar (18 + 90 + 90 dagar).

Genom att klicka öppnas informationsgrafiken i en ny flik där den kan förstoras.

Hur förändras familjeledigheterna för enföräldersfamiljer?

Föräldraledigheterna förlängs också i enföräldersfamiljer.

Före föräldraledighetsreformen får en mamma som ensam tar hand om barnet föräldrapenning i ytterligare 54 dagar efter moderskapspenningen (158 + 54 dagar), vilket motsvarar faderskapspenningdagarna som normalt reserverats åt pappan.

Efter familjeledighetsreformen får föräldern i enföräldersfamiljer båda föräldrarnas dagpenningskvoter (160 + 160 dagar) och kan överlåta högst 126 dagpenningdagar till exempel till sin partner, som inte är barnets förälder.

Genom att klicka öppnas informationsgrafiken i en ny flik där den kan förstoras.

Hur förändras föräldraledigheterna för regnbågsfamiljer och medföräldraskap?

Även i fortsättningen har föräldrarna lika rätt till föräldraledighet oberoende av kön. De könsuppdelade termerna moderskapspenning och faderskapspenning slopas – i fortsättningen får alla föräldrar istället föräldrapenning.

Situationen hos kvinnopar som får ett barn via heminsemination ändras så att mamman som inte föder barnet är berättigad till familjeförmåner först efter intern adoption, inte genast efter barnets födelse.

Medföräldraskap innebär att barnet eller barnen föds som gemensamma barn till två olika familjeenheter. Medföräldraskap kan bestå av till exempel ett kvinnopar och ett manspar, ett kvinnopar och en ensamstående man eller familjerna till två vänner.

Av den egna föräldrapenningskvoten kan man överlåta en del till den andra föräldern, sin egen partner eller partnern till barnets andra förälder.

Barnet kan även i fortsättningen ha högst två föräldrar, som är berättigade till föräldrapenning. Av den egna föräldrapenningskvoten kan man emellertid överlåta en del till den andra föräldern, till sin egen partner eller till partnern till barnets andra förälder. Om det är två föräldrar som får föräldrapenning, kan man överlåta sammanlagt 0–63 dagar av den egna kvoten till en eller flera personer. En ensamstående förälder kan överlåta 0–126 dagar av sin kvot.

Om barnets föräldrar inte är gifta eller är sambor sinsemellan och ena föräldern har överlåtit sina föräldrapenningdagar till sin partner, kan tre eller fyra personer samtidigt få föräldrapenning för samma tid beroende på familjens situation. En person kan få föräldrapenning under högst 18 vardagar samtidigt med en annan person som sköter barnet.

Genom att klicka öppnas informationsgrafiken i en ny flik där den kan förstoras.

Hur förändras föräldraledigheterna för föräldrar som arbetar deltid?

Föräldrar som utför högst 5 timmar deltidsarbete om dagen kan ansöka om partiell föräldrapenning. Villkoret är ett avtal om deltidsanställning. Från villkoren om partiell föräldrapenning bortfaller kravet att båda föräldrarna har partiell föräldraledighet samtidigt, dvs. på olika veckodagar. Även ensamstående får rätt till partiell föräldraledighet.

Beloppet av partiell föräldrapenning är hälften av det fulla beloppet och av dagpenningkvoten går endast en halv dag åt för varje dag som föräldrapenningen betalats partiellt.

Om en förälder sköter barnet på heltid till exempel i början av veckan och arbetar deltid i slutet av veckan, kan föräldern få full föräldrapenning för början av veckan och partiell föräldrapenning under slutet av veckan.

LÄS OCKSÅ
Företagare Merja Mähkä: ”Vad gäller livs­kvaliteten är partiell föräldra­ledighet ett otroligt bra system”

Hur påverkar reformen föräldraledigheterna för adoptivfamiljer?

Adoptivföräldrars familjeledigheter förlängs från nuvarande sammanlagda 287 vardagar till 320 vardagar.

Före föräldraledighetsreformen får adoptivföräldrar föräldrapenning sammanlagt under 233 vardagar eller 75 dagar längre än biologiska föräldrar, eftersom en adoptivmamma inte är berättigad till moderskapspenning. En adoptivpappa kan ansöka om faderskapspenning under samma villkor som biologiska pappor, för högst 54 vardagar. En mamma som ensam adopterar ett barn är berättigad till en 54 vardagar längre föräldrapenningsperiod.

Reformen slopar den längre föräldrapenningperioden som adoptivföräldrar är berättigade till. De får sammanlagt 320 föräldrapenningdagar, dvs. samma antal som biologiska föräldrar. Adoptivfamiljer är inte berättigade till graviditetspenning.

Hur påverkar reformen föräldraledigheterna hos företagarfamiljer?

Reformen ger företagare en bättre chans till föräldraledighet, eftersom föräldraledigheten kan tas ut flexiblare till exempel i kortare perioder innan barnet fyller två år. Flexibiliteten gör det möjligt att växla mellan att driva företagsverksamheten och sköta barnet.

Även en företagare kan få partiell föräldrapenning om hen sköter barnet under ena delen av dagen och den dagliga arbetstiden är högst 5 timmar.

För artikeln har man intervjuat Johanna Aholainen, förmånschef för familjeförmåner hos FPA.

Grafen om föräldraledigheter för medföräldraskap har uppdaterats 5.1.2022. Det stod tidigare felaktigt att den andra förälderns föräldraledighet skulle vara 18 + 97 vardagar trots att hen i exemplet överlåter 63 vardagar från sin kvot på 160 vardagar till sin partner. Antalet vardagar som den andra föräldern i exemplet har är i själva verket 18 + 79 vardagar föräldraledighet.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.