Gå till innehåll

Föräldra­ledigheterna fördelas jämnare mellan föräldrarna – så här påverkar den kommande reformen familjerna

HEM & FAMILJ | 19.11.2021
Längre föräldraledigheter, lika långa föräldraledighetskvoter för båda föräldrarna och mer flexibilitet när ledigheterna hålls. Bland annat detta betyder familjeledighetsreformen som träder i kraft i augusti 2022.
Lyssna på artikeln
Isä, äiti ja lapsi eteisessä kauppaostoksien kanssa.

Varför reformeras familjeledigheterna?

Avsikten med reformen är att familjeledigheter och vårdansvar för barnen ska fördelas jämnare mellan föräldrarna, varpå barnets relation till båda föräldrarna får en bra början. Genom jämnare fördelad föräldraledighet vill man öka likvärdigheten och jämställdheten mellan könen i arbetslivet samt minska löneskillnaderna mellan könen.

Syftet är att den nya familjeledighetsmodellen ska behandla alla barn lika oberoende av familjeform. I reformen har man jämlikt beaktat även mångformiga familjer samt olika former av företagande

Hur förändras antalet föräldrapenningsdagar?

Föräldrarna får mer föräldraledighet per barn än tidigare, och ledigheten fördelas jämnare mellan föräldrarna.

Föräldrapenning betalas för vardagar, som är måndag till lördag bortsett från söckenhelger. Före föräldraledighetsreformen har föräldrar sammanlagt högst 317 vardagar, dvs. över 11 månader moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningdagar. Av dessa är 105 dagar reserverade till mamman och högst 54 till pappan. Resterande 158 föräldrapenningdagar kan föräldrarna dela upp sinsemellan. Trots möjligheten tar mammor ut 90 procent av alla föräldrapenningdagar.

Reformen betyder att de inkomstrelaterade föräldrapenningdagarna sammanlagt blir 360, dvs. över 13 månader. Moderskaps- och faderskapspenningen slopas. Istället för dem får båda föräldrarna en fastställd kvot på 160 föräldrapenningdagar eller cirka sex och en halv månad föräldraledigt. Av kvoten kan 0–63 dagar, dvs. högst 10,5 veckor överlåtas till exempel till den andra föräldern.

Därtill får en gravid förälder 40 dagar eller 6,5 veckor graviditetspenning för att trygga den sista graviditetstiden.

Lär dig termerna

Föräldradagpenning = graviditetspenning, särskild graviditetspenning eller föräldrapenning.

Graviditetspenning, särskild graviditetspenning och föräldrapenning är olika förmåner men alla är föräldradagpenningar.

FPA betalar ut föräldradagpenning. Föräldraledighet kommer man överens om med arbetsgivaren.

Gravida föräldrar, vars arbete äventyrar förälderns eller fostrets hälsa, har rätt till särskild graviditetspenning genast när graviditeten har konstaterats. Särskild graviditetspenning betalas ut tills betalning av graviditetspenning inleds.

Genom att klicka öppnas informationsgrafiken i en ny flik där den kan förstoras.

Till vem kan egna föräldrapenningdagar överlåtas?

Av den egna föräldrapenningkvoten kan man överlåta en viss mängd föräldrapenningdagar till den andra föräldern, sin egen partner, partnern till barnets andra förälder eller barnets vårdnadshavare, som inte är barnets förälder.

Partner innebär i detta samband maka eller make, sambo eller registrerad partner, som inte är barnets förälder.

Alla föräldrapenningdagar behöver inte överlåtas till samma person.

När kan föräldraledigheterna tas ut?

Föräldrarna kan själva besluta över hur de tidsanpassar föräldraledigheterna mer flexibelt än tidigare och ta ut föräldraledigheterna i perioder med längre tidsintervaller än tidigare.

Före föräldraledighetsreformen kan moderskapsledigheten inledas 30−50 vardagar eller cirka 5−8 veckor innan barnets beräknade födelse. Pappan kan välja att vara hemma samtidigt med mamman 1–18 vardagar i högst fyra perioder under tiden mamman får moderskaps- eller föräldrapenning. Resten av faderskapsledigheten kan pappan ta ut i högst två perioder efter att föräldrapenningen har upphört. Den ena eller båda föräldrarna kan ta ut föräldraledighet, och båda föräldrarna kan dela upp sin föräldraledighet i högst två perioder. Om pappan använder alla sina 54 faderskapspenningdagar, är barnet ungefär 11 månader när föräldraledigheten upphör.

Efter föräldraledighetsreformen kan en gravid kvinna ta ledigt från arbetet senare än tidigare. Graviditetsledigheten kan inledas tidigast 30 vardagar och senast 14 vardagar före barnets beräknade födelse.

Ledigheten kan till exempel tas ut i kortare perioder, och föräldrarna kan turas om att sköta barnet.

Föräldrarna kan ta ut föräldraledighet i perioder innan barnet fyller två år. Ledigheten kan till exempel tas ut i kortare perioder, och föräldrarna kan turas om att sköta barnet. Föräldrar i anställningsförhållanden har rätt att ta ut föräldraledighet i 1–4 perioder på minst 12 vardagar per barn – om fler eller kortare perioder ska man avtala separat med arbetsgivaren.

Hemvårdsstöd kan vid behov fås mellan föräldrapenningsperioderna när barnet blivit sex månader. Hemvårdsstöd kan endast fås för minst en månad långa perioder.

Därtill beaktas situationer där det inom två år föds flera barn i familjen. Då har arbetande föräldrar rätt till sammanlagt 1–4 föräldraledighetsperioder per kalenderår.

Genom att klicka öppnas informationsgrafiken i en ny flik där den kan förstoras.

Kan föräldrarna få föräldrapenning samtidigt?

Föräldrapenning betalas i regel endast till en förälder åt gången och det är föräldern som tar hand om barnet. Föräldrarna kan emellertid sköta barnet samtidigt hemma och få föräldrapenning samtidigt under en viss tid.

Före föräldraledighetsreformen kan pappan sköta barnet hemma samtidigt med mamman 1–18 vardagar under den tid som mamman får moderskaps- eller föräldrapenning. Efter reformen kan föräldrarna sköta barnet samtidigt hemma med stöd av föräldrapenning eller graviditetspenning och föräldrapenning under 1–18 vardagar.

Precis som nu kan föräldrarna till flerlingar samtidigt få föräldrapenning under en längre period än föräldrar som tar hand om ett barn.

Om barnets föräldrar inte är gifta eller är sambor sinsemellan och den ena föräldern har överlåtit sina föräldrapenningdagar till sin partner, kan tre eller fyra personer samtidigt få föräldrapenning beroende på familjens situation. En person kan få föräldrapenning under högst 18 vardagar samtidigt med en annan person som sköter barnet.

Precis som nu kan föräldrarna till flerlingar samtidigt få föräldrapenning under en längre period än föräldrar som tar hand om ett barn.

Föräldrar till tvillingar kan alltså sköta barnen samtidigt under 108 vardagar (18 + 90 dagar) och föräldrar till trillingar under 198 vardagar (18 +  90 + 90 dagar).

Precis som nu kan föräldrarna till flerlingar samtidigt få föräldrapenning under en längre period än föräldrar som tar hand om ett barn. Före familjeledighetsreformen får föräldrar till flerlingar 60 fler delbara föräldrapenningdagar (158 + 60 dagar) för det andra barnet och varje ytterligare barn. Dessutom får pappan till flerlingar 18 faderskapspenningdagar utöver det normala 54 faderskapspenningdagar för det andra barnet och varje ytterligare barn. Faderskaps- och föräldrapenningens tilläggsdagar kan vid behov användas så att båda föräldrarna samtidigt är hemma och sköter barnen. Föräldrar till tvillingar kan alltså sköta barnen samtidigt under 96 vardagar (18 + 18 + 60 dagar) och föräldrar till trillingar under 174 vardagar (18 + 18 + 18 + 60 + 60 dagar).

Efter föräldraledighetsreformen får föräldrar till flerlingar föräldrapenning eller graviditets- och föräldrapenning samtidigt utöver det normala 18 vardagar i högst 90 vardagar för det andra barnet och för varje barn utöver det. Föräldrar till tvillingar kan alltså sköta barnen samtidigt hemma under högst 108 vardagar (18 + 90 dagar) och föräldrar till trillingar under 198 vardagar (18 + 90 + 90 dagar).

Läs också: Familjeledighetsreformen berör olika slags familjer – så här beaktas olika familjeformer

När träder familjeledighetsreformen i kraft, och när ska barnen födas för att beröras av reformen?

Reformen träder i kraft måndagen 1.8.2022, och berör familjer, vars första graviditetspenningdag beviljas tidigast detta datum. Detta innebär att barnets beräknade födelsetid är 4.9.2022 eller senare.

Om barnet emellertid föds för tidigt innan reformen träder i kraft, tillämpas det gamla föräldraledighetssystemet för barnet oberoende av den beräknade födelsetiden. För barn som föds under veckoslutet 30–31.7.2022 börjar rätten till graviditetsdagpenning först måndagen 1.8.2022, och deras föräldrar får familjeledighet i enlighet med det nya systemet.

Vad gäller adoptivbarn fastställs föräldraledigheten enligt det nya systemet, om barnet flyttar in söndagen 31.7.2022 eller senare, eftersom föräldrapenningen då betalas tidigast från och med måndagen 1.8.2022.

Hur fastställs föräldraledigheterna om familjen har två barn, varav endast det andra föds efter reformen?

Föräldrapenningdagarna är alltid specifika för varje barn. För ett barn som föds före reformen fastställs föräldraledigheterna enligt det gamla systemet och för ett barn som föds efter reformen enligt det nya systemet.

För artikeln har man intervjuat Johanna Aholainen, förmånschef för familjeförmåner hos FPA.

Visste du? Det kan vara ekonomiskt mer lönsamt att den som tjänar mer tar ut föräldraledighet

Ur ekonomisk synvinkel lönar det sig inte alltid att dela upp barnets vård så att den som tjänar mindre blir hemma med barnet och den som tjänar mer arbetar. Eftersom föräldrapenningen är inkomstrelaterad och hemvårdsstödet inte är det, kan det vara mer ekonomiskt för familjen att den som tjänar mindre arbetar och den som tjänar mer tar ut föräldraledighet och sköter barnet.

Beloppet av den egna föräldrapenningen kan beräknas med räknaren.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.