Gå till innehåll

Ändringar i FPA-förmånerna år 2022

HEM & FAMILJ | 30.12.2021
En del lagändringar som inverkar på FPA-förmånerna träder i kraft i början av året. Läs här hur stöden till barnfamiljer, studerande, arbetslösa och pensionärer förändras. Det sker förändringar också i stöden i anslutning till sjukdom.
Lyssna på artikeln
""

Kontrollera om ändringarna gäller dig

 1. Telefonnumren för beställning av FPA-taxi ändras. Från och med 1.1.2022 finns det i varje landskap två serviceproducenter av vilka taxiresor som ersätts av FPA kan beställas. Kunden kan själv välja av vilkendera han eller hon beställer sin resa. Se de nya beställningsnumren här.
  FPA fortsätter att ersätta kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination till och med 30.6.2022. Också resor i samband med coronatestning ersätts. Läs mer om reseersättningar.
 2. Barnfamiljer. Familjeledighetsreformen träder i kraft i augusti. Längden på och tidpunkten för föräldradagpenningarna samt fördelningen mellan föräldrarna ändras. De nya familjeledigheterna gäller familjer där den beräknade tidpunkten för barnets födelse är 4.9.2022 eller senare. Barnavårdsstöden höjs i början av året. Det nya beloppet av vårdpenningen för ett barn under 3 år är 350,27 euro per månad. Läs mer om förmåner för barnfamiljer.
 3. Studerande. Inkomstgränserna för studiestöd höjs för år 2022 med en fjärdedel. En studerande som lyfter studiestöd för 9 månader kan tjäna 15 630 euro under året. Studiepenningarna höjs med 2,1 procent 1.8.2022. Läs mer om förmåner för studerande.
 4. Arbetslösa. I början av maj införs en ny modell för jobbsökning. Den arbetssökande och en sakkunnig hos TE-tjänster eller kommunen träffas genast i början av arbetslösheten för att göra upp en plan för sysselsättning. Grundregeln är att den arbetssökande ska söka fyra arbetsplatser per månad. Karenstiderna förkortas. Beloppet av grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet höjs med 72 cent per dag. Det nya beloppet är 34,50 euro per dag. Läs mer om förmåner för arbetslösa.
 5. Efterlevande. Från och med 2022 har även en sambo rätt till efterlevandepension, om han eller hon hade varit sambo med den avlidna i minst fem år utan avbrott och paret har ett gemensamt, minderårigt barn. Efterlevandepensionen blir tidsbunden för unga änkor/änklingar. Reformen av efterlevandepensionerna gäller situationer där partnern avlider 2022 eller senare. Läs mer om familjepensioner.
 6. Pensionärer. I folkpensionen och garantipensionen görs en indexförhöjning på 2,1 procent. Från 1.1.2022 är den fulla folkpensionen 679,50 euro per månad för ensamboende och garantipensionen 855,48 euro per månad. FPA justerar pensionsbeloppen utan någon separat ansökan. Läs mer om förmåner för pensionärer.
 7. Stöd i samband med sjukdom. Årssjälvrisken för läkemedelskostnader, dvs. takbeloppet, stiger med 12,38 euro. År 2022 är årssjälvrisken 592,16 euro. Utredningen av rehabiliteringsbehovet hos dem som får sjukdagpenning under långa perioder ska bli effektivare. FPA utreder behovet av rehabilitering när sjukdagpenning har betalats i 60, 150 och i 230 dagar. Minimibeloppet av sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning höjs med 62 cent per dag. Läs mer om förmåner i samband med sjukdom.

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.