Gå till innehåll

Vad händer om jag insjuknar? Så här stöder FPA arbetsförmågan och återgången till arbetet

Hälsa | 3.2.2023
Att få vara frisk ända till pensionsåldern är en önskan som inte alltid uppfylls. Om din arbetsförmåga försämras är det din arbetsgivares, företagshälsovårdens och FPA:s gemensamma uppgift att stödja dess återställning. Dessa olika stödformer kan du utnyttja för att fortsätta din arbetskarriär.
Lyssna på artikeln
""

Lämpligare arbetsuppgifter

1. Anpassat arbete

Försvårar en skada eller en sjukdom ditt arbete? Vänd dig till företagshälsan. Det är din arbetsgivares uppgift att kartlägga hur arbetet kan anpassas eller hitta ersättande arbete på arbetsplatsen. Detta görs ofta tillsammans med företagshälsovården.

2. Arbetsprövning

Om man på företagshälsovården bedömer att din arbetsförmåga är försämrad, kan man ordna arbetsprövning på arbetsplatsen. Under arbetsprövningen anpassas arbetsuppgifterna efter hälsotillståndet eller så testar man helt nya arbetsuppgifter. Samtidigt ser man om de nya arbetsuppgifterna kan ersätta de gamla. Arbetsprövningen kan vara högst 45 vardagar, och man kan ansöka om rehabiliteringspenning från FPA för denna tid. Om du har varit i arbetslivet under en längre period, kan arbetsprövningen även utföras som arbetspensionsanstaltens yrkesinriktade rehabilitering.

Ekonomiskt stöd under återhämtningen

3. Partiell sjukdagpenning

En skada eller en sjukdom kan också bara hindra vissa arbetsuppgifter. Om du är arbetsoförmögen, men klarar enligt företagshälsovårdsläkaren av att utföra en del av dina arbetsuppgifter utan att äventyra din hälsa, är det möjligt att komma överens om återgång till arbetet på deltid. Avtalet är frivilligt och ni kan göra det tillsammans med din arbetsgivare på basen av en utvärdering av en läkare som känner till arbetsförhållandena. FPA:s partiella sjukdagpenning kan fås för högst 150 dagar.

4. Sjukdagpenning

Sjukdagpenning ersätter inkomstbortfall när en sjukdom förhindrar arbete helt. Sjukdagpenning kan fås för cirka ett år. För sjukdagpenning krävs ett läkarintyg, utgående från vilket FPA bedömer om du är arbetsoförmögen och om rehabilitering kan vara till hjälp.

Hjälp för att upprätthålla arbetsförmågan

5. KIILA-rehabilitering

Arbetsplatsens och företagshälsovårdens hjälp är inte alltid tillräcklig. Om din arbetsförmåga försämras och ditt arbetsavtalsförhållande har pågått under en längre tid, kan du söka dig till KIILA-rehabilitering. Via den får du hjälp med yrkesmässiga frågor och frågor som gäller arbetshälsan samt stöd för hälsan och livshanteringen.

Om du är arbetslös, studerande eller varit i arbetslivet endast under en kort tid, kan du söka till FPA:s yrkesinriktade rehabilitering. Rehabiliteringen kan hjälpa dig att välja en lämplig bransch, hållas i arbetslivet eller återgå till det.

För den tid KIILA-rehabiliteringen och den yrkesinriktade rehabiliteringen varar kan man få FPA:s rehabiliteringspenning.

6. Arbetspensionsanstaltens yrkesinriktade rehabilitering

Fortsatt arbete kan stödjas med arbetspensionsrehabilitering om du har varit i arbetslivet i minst cirka fem år. Rehabiliteringen kan vara arbetsprövning, omskolning eller kurser, arbetsträning eller till exempel näringsstöd. För tiden som arbetspensionsrehabiliteringen varar kan du ansöka om arbetspensionsanstaltens rehabiliteringspenning. FPA kan vid behov även ordna och ersätta KIILA-rehabilitering för kunder som har rätt till arbetspensionsrehabilitering.

Delvis i arbetslivet

7. Arbetspensionsanstaltens delinvalidpension eller rehabiliteringsstöd

Om arbetsförmågan inte återhämtar sig under vården eller rehabiliteringen, men du klarar av att utföra deltidsarbete eller lättare arbetsuppgifter, kan du få partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension från arbetspensionsanstalten. Dessa kan du få om du har varit i arbetslivet i minst cirka fem år.

Vid fortsatt arbetsoförmåga

8. Rehabiliteringsstöd

Om arbetsförmågan fortsätter att försämras efter sjukdagpenningsperioden, men den bedöms ännu förbättras med rehabilitering eller vård, kan du ansöka om rehabiliteringsstöd, dvs. tidsbegränsad sjukpension medan arbetsoförmågan varar. Rehabiliteringsstödet betalas antingen av FPA eller arbetspensionsanstalten eller av båda, beroende på om du har arbetat och om du har tjänat in arbetspension. Den förutsätter en rehabiliterings- eller vårdplan. Syftet med yrkesmässig eller medicinsk rehabilitering är att rehabiliteras för arbetslivet eller byta yrke.

9. Invalidpension eller sjukpension

Invalid- respektive sjukpension betalas antingen av arbetspensionsanstalten eller FPA eller av båda, beroende på om du har arbetat och om du har tjänat in arbetspension. Om arbetsförmågan har försvagats under minst ett års tid och den inte återställs med rehabilitering eller vård, kan du få invalidpension eller sjukpension. Sjukpensionen från FPA börjar ofta efter en sjukdagpenningsperiod på cirka ett år. Pensionen beviljas tills vidare och fortsätter till ålderspensionsåldern.

Känner du till 30-60-90-regeln? Om arbetsoförmågan förlängs, är det arbetsgivarens, arbetstagarens och företagshälsovårdens gemensamma uppgift att reda ut med vilka förutsättningar och stödformer arbetstagaren kan återvända till arbetet och vad det förutsätter på arbetsplatsen.   30 – Arbetsgivaren ska meddela företagshälsovården om arbetstagarens sjukfrånvaro överstiger sammanlagt 30 dagar. Det är bra att inleda stödfunktioner för arbetsförmågan i god tid.     60 – FPA ska utreda förmånssökandens rehabiliteringsbehov senast när sjukdagpenning har betalats för 60 dagar. Förmånssökanden får ett brev från FPA där man berättar om rehabiliteringens alternativ och ordnare.   90 – När sjukdagpenning har betalats för 90 dagar ska arbetstagaren leverera ett utlåtande från företagshälsovården till FPA som innehåller en bedömning av återstående arbetsförmåga och möjligheterna att fortsätta arbeta.
FPA utreder rehabiliteringsbehovet innan sjukdagpenning betalats i 150 och 230 dagar. Den här förändringen trädde i kraft 1.1.2022.

Genom att klicka öppnas informationsgrafiken i en ny flik där den kan förstoras.

Som expert ansvarig planerare Ismo Hiljanen, gruppen för upprätthållande av arbetsförmågan inom FPA:s kompetenscenter för arbets- och funktionsförmåga.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.