Gå till innehåll

Att handlägga överklaganden är detektivarbete

FPA betjänar | 12.9.2017
Pasi Örnberg
planerare
Lyssna på artikeln

FPA:s handläggare har som mål att fatta så snabba och omsorgsfullt genomarbetade beslut som möjligt samtidigt som man följer lagar och god praxis. Till exempel beslut om bostadsbidragets storlek bygger alltid på en beräkning som medföljer beslutet och där man redogör för varje detalj i beräkningen.

Det kan kännas frustrerande att läsa ett beslut på två, tre sidor, men det lönar sig att sätta sig in i beslutet.

Det kan kännas frustrerande att läsa ett beslut på två, tre sidor, men det lönar sig att sätta sig in i beslutet. Då får du reda på hur FPA kom fram till beslutet – oavsett om din ansökan beviljades eller avslogs. Om någon punkt i beslutet är oklar kan du alltid ställa en fråga om det exempelvis via FPA:s e-tjänst eller genom att ringa vår telefonservice.

Om du anser att ett beslut om bostadsbidrag är felaktigt har du rätt att söka om ändring av beslutet dvs. överklaga med ett besvär. Tidsfristen för överklagande är 37 dagar räknat från dagen då beslutet postades. Du överklagar på FPA:s besvärsblankett som du enklast fyller i via e-tjänsten. Du kan också lämna in ett fritt formulerat överklagande på papper. Vissa saker måste dock framgå av ditt överklagande. Det viktigaste när du överklagar är att du talar om vilket datum som det felaktiga beslutet fattades, hur du vill att beslutet ska ändras samt att du motiverar dina krav.

Du ska först sätta in dig i grunderna för beslutet och sedan överklaga om du fortfarande anser att beslutet är felaktigt.

För att garantera smidigaste möjliga handläggning ska du först sätta in dig i grunderna för beslutet och sedan överklaga om du fortfarande anser att beslutet är felaktigt. Besvärsprocessen tar alltid tid. Om du exempelvis vill ställa en fråga eller anmäla en ändring i dina omständigheter ska du lämna in en korrigeringsansökan eller skicka FPA ett meddelande genom vår e-tjänst. Du får oftast svar senast nästa arbetsdag.

När FPA får in ett överklagande undersöker vi först om det överklagade beslutet verkligen är felaktigt och om vi själva kan rätta till beslutet på en gång. Om vi bedömer att beslutet är korrekt översänder vi överklagandet till besvärsnämnden för social trygghet för prövning. Om du är missnöjd med nämndens beslut kan du överklaga det till försäkringsdomstolen.

Ungefär hälften av alla överklaganden leder till att FPA själv rättar till beslutet. Resten skickas vidare.

Prövningen hos besvärsnämnden för social trygghet och i försäkringsdomstolen tar oftast ett drygt halvår. Du bör med andra ord inte förvänta dig att ditt ärende avgörs på en gång. Vårt tidigare beslut kvarstår om ditt överklagande avslås. Om ditt överklagande godkänns ändrar FPA beslutet enligt nämndens eller domstolens beslut. Om du beviljas ett högre belopp betalar FPA den retroaktiva förmånen till ditt konto så snabbt som möjligt.

FPA fattar årligen drygt 600 000 beslut om bostadsbidrag och får in ungefär 10 000 överklaganden. Ungefär hälften av alla överklaganden leder till att FPA själva rättar till beslutet. Resten skickas vidare. Besvärsnämnden för social trygghet bifaller årligen ca 5 % av alla överklaganden som kommer in.

Det är ett precisionskrävande arbete att handlägga överklaganden, lite som detektivarbete. Varje ärende undersöks grundligt – även om det inte kräver något förstoringsglas.

 Vi på FPA försöker alltid i mån av möjlighet tolka överklaganden till kundens fördel.

Överklagandeprocessen kan se komplicerad ut, men den syftar till att garantera att varje överklagande behandlas enhetligt och på samma villkor. Vi på FPA försöker alltid i mån av möjlighet tolka överklaganden till kundens fördel. Om vi väljer att skicka vidare ett överklagande är det i slutändan besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen som garanterar en opartisk prövning.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.