Gå till innehåll

FPA:s beslut om utkomst­stöd förnyades – målet är ett tydligare besluts­brev än tidigare

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 19.1.2022
FPA förnyade beslutet om utkomststöd i samarbete med kunderna och kommunernas socialförvaltning. Saker som är viktiga för kunden syns nu tydligt i början av beslutsbrevet. Det nya beslutssystemet underlättar och påskyndar också beslutet om utkomststöd.
Lyssna på artikeln
En person öppnar ett brev intill ett bord.
Avgörandet, stödets belopp, betalningsdag och nödvändiga bilagor för fortsatt ansökan presenteras nu tydligt på första sidan av utkomststödets beslutsbrev.

Anja Turpeinen är en av FPA:s många hundra förmånshandläggare, som behandlar ansökningar om utkomststöd. Hon kontrollerar bilagorna som kommit med ansökan, beräknar rätten till förmånen och motiverar beslutet i ett beslutsbrev som skickas till kunden. En del av texterna har funnits färdigt i systemet, men en del av texterna har förmånshandläggaren skrivit själv.

I november 2021 underlättades förmånshandläggarnas arbete på många sätt, berättar Turpeinen. Då tog man i bruk ett nytt besluts- och brevsystem för grundläggande utkomststöd som gör det lättare att utarbeta ett beslut, förbättrar dess läsbarhet och påskyndar behandlingen av utkomststödet.

”Förändringen var välkommen”, summerar Turpeinen.

”Som mål har jag att förklara invecklade saker på ett tydligt sätt och på bra finska. Det nya beslutsbrevet stöder detta mål.”

Det nya beslutssystemet påskyndar besluten. Beslutsmallarna är enkla att redigera, och systemet använder i huvudsak färdiga beslutstexter eller fraser, som är lätta att hitta, lägga till och redigera. Detta ökar beslutens enhetlighet. FPA:s språkvård har deltagit i reformen, och målet har varit att skriva begripligare beslutstexter. Detta ökar begripligheten hos besluten och breven som skickas till kunderna.

”När jag fattar beslut om grundläggande utkomststöd har jag som mål att förklara invecklade saker på ett tydligt sätt och på bra finska. Det nya beslutsbrevet stödjer detta mål”, säger Turpeinen.

Det nya besluts- och brevsystemet är resultatet av omfattande arbete på FPA. Även kunderna har stor nytta av det.

Utkomststödets grunder och belopp har inte ändrats

Det grundläggande utkomststödets beslut och brev förnyades i början av november 2021. Reformen påverkade inte det grundläggande utkomststödets belopp eller grunderna på vilka det beviljas. Endast beslutsbrevets utseende och ordningsföljden i brevet förändrades. I reformarbetet beaktades respons från kunder, förmånshandläggare och servicerådgivare.

Bakom ligger en större reform, där alla FPA:s förmåner så småningom övergår till det nya beslutssystemet. Till exempel har sjukdagpennings- och handikappförmånerna redan överförts till det nya systemet före utkomststödet.

Ramarna för besluten planerades inom Selkeys-projektet, som genomfördes på FPA åren 2011–2013. I projektet deltog experter från FPA:s olika enheter. Under projektet gjordes gemensamma riktlinjer i FPA:s förmånsdokument, som gjorde besluten och breven ännu tydligare och begripligare för kunderna.

Kunder hördes inför reformen – de viktigaste upp­gifterna kommer först

Även kommunernas socialväsende och testkunder hördes inför reformen av utkomststödet. Ståndpunkter som samlats in på workshopar utnyttjades i utvecklingen av beslutsbreven. På basis av intervjuer framkommer saker som är viktiga för kunden nu tydligt i beslutet.

Det nya beslutet får beröm av Åbo stads ledande socialarbetare Elina Wiljanen. Hon läser FPA:s beslut om utkomststöd varje vecka.

”Den största utmaningen ur vårt perspektiv har varit att besluten var skrivna i en enda lång text. Mellanrubrikerna urskildes dåligt, vilket gjorde det svårare att ögna igenom besluten.”

I det nya beslutsbrevet urskils mellanrubrikerna tydligt. Därtill har beräkningen nu radlinjer och en förfallodagskolumn, som enligt Wiljanen underlättar beräkningens läsbarhet.

Avgörandet, stödets belopp, betalningsdag och nödvändiga bilagor för fortsatt ansökan presenteras nu tydligt på beslutsbrevets första sida.

Wiljanen tror att det nya beslutet också är begripligare för kunderna. Avgörandet, stödets belopp, betalningsdag och nödvändiga bilagor för fortsatt ansökan presenteras nu tydligt på beslutsbrevets första sida. På så sätt är beslutets innehåll tydligare, och även eventuella fortsatta åtgärder framkommer tydligt.

”Kunden får anvisningar om vilka bilagor som behövs till en eventuell fortsatt ansökan. Inforutan på första sidan syns tydligt.”

Enligt förmånshandläggare Anja Turpeinen påskyndar detta behandlingen av stödbeslut.

”Det går mycket tid åt för förmånshandläggarna att be kunderna om bilagor som fattas. Nu berättar man tydligt för kunderna vilka tilläggsutredningar som behövs. På så sätt kan man behandla saken snabbare och kunderna får också sitt beslut snabbare.”

Vem kan få grundläggande utkomststöd?

  • Grundläggande utkomststöd betalas ut till en person som bor eller vistas i Finland eller en familj, vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna, såsom mat och boende
  • Utkomststödet är den sista förmånen, vilket betyder att den ansökande först ska ansöka om alla andra förmåner, som hen kan ha rätt till
  • Beloppet för grundläggande utkomststöd kan bedömas med FPA:s räknare. Beloppet påverkas av alla tillgängliga inkomster och tillgångar, även socialförmåner, samt alla familjemedlemmars inkomster, tillgångar och utgifter.
  • Utkomststödet består av tre delar. Grundläggande utkomststöd ansöks från FPA via MittFPA. Om man dessutom har särskilda utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker, kan man ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd från kommunens socialförvaltning.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.