Gå till innehåll

Hur mycket får en studerande förtjäna? Så här kombinerar du inkomster och stöd

STUDIER | 2.9.2019
Som studerande måste du aktivt följa med hur mycket du förtjänar, eftersom inkomsterna kan påverka studiestödet och bostadsbidraget. Höga inkomster kan leda till att stöd betalas ut till ett för högt belopp. I så fall återkrävs de överbetalda stöden i efterskott.
Lyssna på artikeln
""

Hur mycket får du förtjäna, om du får studiestöd och bostadsbidrag?

Dina inkomster kan påverka både studiestödet och bostadsbidraget, men de har inte en gemensam inkomstgräns. Inkomstgränserna fastställs och inkomsterna granskas på helt olika sätt i de två stöden.

I studiestödet finns en årsinkomstgräns som varierar beroende på hur många månader du lyfter studiestöd.  Det spelar ingen roll i vilket skede under året du förtjänar inkomsterna. I bostadsbidraget följer man inte någon årsinkomstgräns, utan inkomsterna granskas på månadsnivå.

Hur bestäms inkomstgränserna för studiestöd och hur får jag reda på vilken gräns som gäller just för mig?

Antalet studiestödsmånader inverkar på årsinkomstgränsen. Ju fler månader du får studiestöd, desto lägre är din årliga inkomstgräns.

År 2023 är inkomstgränserna högre än tidigare. Om du får studiestöd för nio månader får inkomsterna vara högst 18 720 euro per år för att de inte ska inverka på studiestödsbeloppet. Det spelar ingen roll i vilket skede under året du förtjänar inkomsterna.

Du ska själv följa med dina inkomster. I MittFPA kan du kontrollera din inkomstgräns, och i april ser du också förhandsuppgifter om dina årsinkomster. Du kan också kontrollera inkomstbeloppet med hjälp av den förhandsifyllda skattedeklarationsblanketten eller inkomstregistret.

Bostadsbidraget har en egen inkomstgräns – hur fungerar den?

Det finns inte någon årsinkomstgräns i bostadsbidraget, utan inkomsterna granskas på månadsnivå. I fråga om bostadsbidrag beaktas alltid inkomsterna som en fortlöpande inkomst eller en genomsnittlig inkomst. Med fortlöpande inkomster avses att inkomsterna fortgår minst tre månader från tidpunkten för beviljandet eller justeringen av bostadsbidraget.

Genomsnittlig inkomst tillämpas i sådana fall där inkomsterna varierar. Då beaktas alla inkomster som den studerande beräknas få under de följande tolv månaderna. Månadsinkomsten beräknas så att de sammanlagda inkomsterna under de kommande 12 månaderna divideras med 12.

Det är viktigt att komma ihåg att inkomsterna för alla som bor i samma hushåll räknas ihop, och de sammanlagda inkomsterna inverkar sedan på bostadsbidragets belopp. Om du bor ensam eller i en delad lägenhet med ett separat hyresavtal, utgör du själv ett hushåll.

Vad ska jag göra om min månadsinkomst ändrar eller inkomstgränsen överskrids?

Du behöver inte meddela FPA om din inkomstgräns för studiestöd överskrids. Om du överskrider inkomstgränsen under kalenderåret kan du höja gränsen genom att på förhand annullera studiestödsmånader. Alternativt kan du betala tillbaka studiestöd som du fått till ett för högt belopp fram till utgången av april följande år.

Inkomsterna övervakas i efterskott på basis av beskattningsuppgifterna. Om årsinkomsterna överstiger årsinkomstgränsen återkrävs studiestödet. En förhöjning på 7,5 procent läggs till det belopp som återkrävs.

Du ska lämna in en ansökan om ändring av bostadsbidrag om hushållets sammanlagda inkomster ökar med minst 400 euro per månad. Gör anmälan genast när du vet att inkomsterna kommer att öka. Om du inte anmäler ändringen finns det en risk att du får för mycket bostadsbidrag, vilket innebär att det överbetalda beloppet återkrävs.

Studerande som får bostadsbidrag bör kontakta FPA också om deras inkomster minskar med minst 200 euro per månad eller om boendeutgifterna ökar med 50 euro per månad.

Bostadsbidraget justeras minst en gång per år. Du informeras om justeringen per brev ungefär två månader före justeringstidpunkten. Det gäller att lämna in ansökan om justeringen i tid, så att inte stödet dras in.

För många studerande infaller den årliga justeringen i början av augusti, dvs. ett år efter att bostadsbidraget har beviljats, om det inte har skett några förändringar i bostadsbidraget under året.  I så fall skickas brevet om den årliga justeringen i juni. Om justeringstidpunkten är till exempel den 1 augusti ska ansökan lämnas in till FPA senast i slutet av juni.

Du kan kontrollera när den årliga justeringen av ditt bostadsbidrag infaller i MittFPA.

Vilka andra förändringar ska en studerande anmäla till FPA?

Du måste meddela FPA om du byter bostad eller om hushållets sammansättning förändras, dvs. om du till exempel flyttar ihop med din sambo. Likaså ska du informera FPA om du tar en underhyresgäst eller om din underhyresgäst flyttar bort. Allt detta påverkar bostadsbidraget.

Förändringar i boendeförhållandena behöver inte anmälas till FPA med tanke på studiestödet, förutom om du flyttar till eller från en förälder. Om du får inkomster från ett annat land måste du meddela detta till FPA för studiestödets del.

Hur fastställs studiestödets inkomstgränser för det år då jag inleder studierna eller då jag utexamineras?

Det viktigaste är att se till att de inkomster som du förtjänar under den tid du studerat inte överstiger inkomstgränsen för studietiden. Samma gäller det år du avlägger examen. Inkomstgränsen beräknas så att du för varje stödmånad kan ha en inkomst på 1 040 euro och för varje månad utan stöd 3 120 euro.

Det spelar alltså ingen roll hur stora inkomster du har under en enskild månad, utan det är det sammanlagda inkomstbeloppet för studiemånaderna som räknas. Så länge de inkomster som du fått under studietiden hålls under inkomstgränsen kan du förtjäna hur mycket som helst innan du inleder studierna eller efter att du avslutat dina studier.

Du kan och bör kontrollera dina inkomster med FPA:s beräkningsprogram för inkomstkontroll.

Om dina inkomster förändras efter att du avlagt examen ska du omedelbart anmäla ändringen till FPA med tanke på bostadsbidraget. Bostadsbidraget är inte bundet till studierna. Med andra ord kan du få bostadsbidrag även i fortsättningen om dina inkomster hålls på låg nivå.

Denna artikel bygger på en intervju med ansvariga planeraren Ilpo Lahtinen och planeraren Mirja Peltonen från FPA. Artikeln är uppdaterad 1.9.2023.

Du kan förstora infografiken genom att öppna bilden i en ny flik.
Exempel på ett år i en studerandes liv. Du kan förstora infografiken genom att öppna bilden i en ny flik.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.