Gå till innehåll

Ansök alltid om utkomststöd hos FPA först

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 10.5.2017
FPA och kommunerna ansvarar gemensamt för utkomststödet. Först ansöker man om grundläggande utkomststöd hos FPA. Kommunen kan sedan bevilja stöd för sådana utgifter som detta inte täcker. Läs svar på vanliga frågor!
Lyssna på artikeln
""

När ska man ansöka om utkomststöd hos FPA och när hos kommunen?

Man ansöker alltid först om utkomststöd hos FPA, som beviljar grundläggande utkomststöd. I FPA:s beslut ser kommunen stödtagarens inkomster och utgifter. Kommunerna beslutar alltjämt om kompletterande och förebyggande utkomststöd, men de kan inte fatta något beslut förrän FPA beslutat om det grundläggande utkomststödet. Det lönar sig alltså att först vända sig till FPA.

Synnerligen brådskande fall utgör dock ett undantag. Om någon exempelvis en fredagskväll plötsligt behöver utkomststöd för veckoslutets mat och mediciner, kan kommunen fatta ett utkomststödsbeslut utan ett beslut från FPA.

Många av dem som får grundläggande utkomststöd är FPA-kunder redan från tidigare och får exempelvis en arbetslöshetsförmån eller bostadsbidrag. Allt har blivit enklare när FPA beviljar alla dessa stöd.

Vad täcker det grundläggande utkomststödet?

Det grundläggande utkomststödet är avsett för nödvändiga utgifter i det dagliga livet, såsom boende, mat och läkemedel. Rätten till grundläggande utkomststöd avgörs utifrån en beräkning av den sökandes inkomster och utgifter.

Som inkomster betraktas den sökandes eller familjens disponibla nettoinkomster, dvs. inkomsterna efter skatt, och tillgångar. Med tillgångar avses exempelvis besparingar på ett bankkonto.

Som utgifter räknas de utgifter som täcks med utkomststödets grunddel och övriga nödvändiga normala utgifter. Om utgifterna är större än inkomsterna har den sökande rätt till utkomststöd.

Grunddelen är summan av den sökandes sammanräknade dagliga utgifter. För ensamboende är den kalkylerade grunddelen år 2018 491,21 euro per månad. Utgifter som ingår i grunddelen kan bestå av matkostnader, klädutgifter, mindre betydande hälso- och sjukvårdsutgifter, utgifter för personlig hygien, städning, anlitande av lokaltrafik, prenumeration på en dagstidning, telefon och datakommunikation liksom hobby- och rekreationsutgifter samt motsvarande utgifter. För dessa utgifter behöver man inte visa upp några kvitton.

I det grundläggande utkomststödet beaktas vid sidan av grunddelen också andra utgifter till skäligt belopp. I dessa inräknas boendeutgifter, klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården, nödvändiga läkemedelsutgifter, barndagvårdsavgifter, nödvändiga flyttkostnader, utgifter för anskaffning av en identitetshandling och utgifter för umgänge med barn. Över dessa kostnader ska en utredning, exempelvis en kopia av hyreskontraktet eller räkningen i fråga, bifogas ansökan.

Med utkomststödsräknaren kan var och en bedöma sin rätt till utkomststöd och kontrollera olika beräkningar av utkomststödets storlek.

För vad beviljar kommunen kompletterande utkomststöd?

Kommunen kan bevilja behovsprövat kompletterande utkomststöd för sådana utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker. Kompletterande utkomststöd kan sökas exempelvis för barnens hobbykostnader, möbler eller en ny tvättmaskin, om den gamla gått sönder.

Dessutom kan kommunen bevilja förebyggande utkomststöd för att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Stödet kan sökas exempelvis vid plötsligt försämrad ekonomi. Kommunen kan också erbjuda olika socialvårdstjänster om du behöver stöd i din aktuella livssituation.

Jag ansöker om grundläggande utkomststöd och dessutom stöd för barnens hobbyer. Hur ska jag gå till väga?

Grundläggande utkomststöd söks hos FPA. Utgifterna för barnens hobbyer omfattas av det kompletterande utkomststödet, som söks hos kommunen. Det gör du behändigast genom att fylla i ansökan i FPA:s e-tjänst, där du samtidigt ska ange att du också ansöker om kompletterande utkomststöd för barnens hobbyer och ber att din ansökan till denna del överförs till kommunen. FPA fattar beslut om ditt grundläggande utkomststöd och sänder sedan din ansökan för att handläggas av kommunen såsom du begärt.

Jag är missnöjd med FPA:s beslut om utkomststödet. Vad kan jag göra?

Om du anser att det finns ett fel i beslutet, kan du med fördel vända dig till FPA. Om exempelvis elräkningen inte har ersatts till fullt belopp, dina boendeutgifter inte beaktats rätt eller du inte fått något beslut om ersättning för nödvändiga läkemedel bör du be FPA rätta sakfelet. Du kan också begära att ditt ärende ska omprövas. Det är lättast att be om rättelse av ett sakfel. Detta innebär att handläggaren på FPA på den sökandes begäran kontrollerar om det finns ett fel i beslutet.

Om ett fel inte rättas kan du sända en begäran om omprövning till centret för omprövning. Begäran ska lämnas in inom 37 dagar från den dag då beslutet om grundläggande utkomststöd postades. Centret för omprövning och dess erfarna förmånshandläggare och jurister verkar skilt från beslutsprocessen.

Varför förändrades mitt utkomststöd efter att beslutsprocessen överfördes till FPA?

Det grundläggande utkomststödet grundar sig på en beräkning där inkomsterna och utgifterna beaktas. Enligt lagen om utkomststöd kan FPA bevilja endast grundläggande utkomststöd. I en del fall är det grundläggande utkomststödet större än förut, exempelvis eftersom vårdbidrag inte beaktas som inkomst. Vissa kommuner har tidigare räknat detta som inkomst. I andra fall är det grundläggande utkomststödet mindre än förut, eftersom utkomststöd för vissa utgifter i och med reformen ska sökas skilt hos kommunen.

Syftet med reformen är att förenhetliga den tidigare brokiga praxisen i olika kommuner. Likvärdigheten har redan förbättrats och kommer framöver att förbättras ytterligare efter att all praxis förenhetligats.

Hur går det lättast att sköta FPA-ärenden?

Det lönar sig att ansöka om grundläggande utkomststöd elektroniskt i FPA:s e-tjänst. Det är enkelt, och när du gjort det en gång är det ännu lättare nästa gång.

Brådskande utkomststöd i akuta fall utgör dock ett undantag. Det ska sökas antingen på FPA:s verksamhetsställen eller muntligen via telefontjänsten. Brådskande ansökningar styrs till en särskild kö och behandlas samma eller nästa dag.

Hur länge handläggs en ansökan om utkomststöd?

Beslut om en ansökan om utkomststöd ska fattas inom sju arbetsdagar. Ansökan kan handläggas först när alla nödvändiga bilagor finns med. På FPA:s webbplats kan man kontrollera tiden för handläggningen av ansökningar om utkomststöd.

Hur har samarbetet mellan FPA och kommunerna förändrats?

Före reformen skötte en stor del av utkomststödstagarna sina ärenden hos den egna kommunen. Efter överföringen till FPA förändrades mycket. Förändringsfasen har inte varit lätt, men med tiden kommer FPA:s starka sidor att framhävas. Målet är att FPA och kommunerna kommer att nå fram till ett växelverkande kompanjonskap där varderas uppgifter inarbetas så att de stöder varandra. Detta är till nytta för kunderna, som båda gemensamt har i uppgift att stöda.

Uppdateras 28.5.2018

Utkomststöd via FPA eller kommunen?

  • FPA beviljar det grundläggande utkomststödet. Det är avsett för nödvändiga utgifter i vardagen, såsom mat, boende och läkemedel.
  • Grunddelen täcker bland annat mat, kläder, personlig hygien, anlitande av lokaltrafik, telefon- och datakommunikationskostnader, egenvårdsläkemedel och hobbyer.
  • I det grundläggande utkomststödet beaktas dessutom bland annat boendeutgifter, obligatoriska flyttkostnader och hyresgarantier, barndagvårdsavgifter, klientavgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården samt självriskerna för receptbelagda läkemedel. För dessa kostnader krävs ofta en utredning, såsom en kopia av hyreskontraktet eller räkningen i fråga.
  • För utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker kan man ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos den kommunala socialförvaltningen. Kommunerna beviljar sådant utkomststöd enligt prövning.
  • Det normala är att kompletterande utkomststöd kan beviljas för exempelvis kostnader för barnens hobbyer, möbler eller anskaffning av en ny hushållsmaskin, om den gamla gått sönder.
  • Det förebyggande utkomststödet hänför sig ofta till det sociala arbetet. Kommunen kan bevilja sådant utkomststöd för att den sökande eller familjen ska kunna klara sig på egen hand exempelvis över en akut ekonomisk kris.
  • Läs också infobladet Utkomststöd från FPA eller från kommunen.

Närmare information om utkomststödet

Snabbguide om utkomststödVanliga frågor

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.