Gå till innehåll

Föräldra­ledigheterna fördelas jämnare mellan föräldrarna – så här skulle den kommande reformen påverka familjer

HEM & FAMILJ | 19.11.2021
Lyssna på artikeln
Piirroskuvassa vanhemmat ja keinuva lapsi.
Familjeledighetsreformen skulle skapa en kvot på cirka 6,5 månader föräldrapenningsdagar för båda föräldrarna. Föräldrarna kan vid behov ta ut föräldraledighet i flera perioder och på så sätt till exempel turas om att sköta barnet mer flexibelt än tidigare

Varför reformeras familjeledigheterna?

Avsikten med reformen är att familjeledigheter och vårdansvar för barnen ska fördelas jämnare mellan föräldrarna, varpå barnets relation till båda föräldrarna får en bra början. Genom jämnare fördelad föräldraledighet vill man öka likvärdigheten och jämställdheten mellan könen i arbetslivet samt minska löneskillnaderna mellan könen.

Syftet är att den nya familjeledighetsmodellen ska behandla alla barn lika oberoende av familjeform. I reformen har man som mål att jämlikt beakta även mångformiga familjer samt olika former av företagande.

Hur förändras antalet föräldrapenningsdagar?

Föräldrarna skulle få mer föräldraledighet per barn än tidigare, och ledigheten skulle fördelas jämnare mellan föräldrarna.

Föräldrapenning betalas för vardagar, som är måndag till lördag bortsett från söckenhelger. Före föräldraledighetsreformen har föräldrar sammanlagt högst 317 vardagar, dvs. över 11 månader moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningsdagar. Av dessa är 105 dagar reserverade till mamman och högst 54 till pappan. Resterande 158 föräldrapenningsdagar kan föräldrarna dela upp sinsemellan. Trots möjligheten tar mammor ut 90 procent av alla föräldrapenningdagar.

Reformen skulle betyda att de inkomstrelaterade föräldradagpenningsdagarna skulle vara sammanlagt 360, dvs. över 13 månader. Moderskaps- och faderskapspenningen skulle slopas. Istället för dem skulle båda föräldrarna få en fastställd kvot på 160 föräldrapenningsdagar eller cirka sex och en halv månad föräldraledigt. Av kvoten kan 0–63 dagar, dvs. högst 10,5 veckor överlåtas till exempel till den andra föräldern.

Därtill skulle en gravid förälder få 40 dagar eller 6,5 veckor graviditetspenning för att trygga den sista graviditetstiden.

Lär dig termerna

Föräldradagpenning = graviditetspenning, särskild graviditetspenning eller föräldrapenning.

Graviditetspenning, särskild graviditetspenning och föräldrapenning är olika förmåner men alla är föräldradagpenningar.

FPA betalar ut föräldradagpenning. Föräldraledighet kommer man överens om med arbetsgivaren.

Gravida föräldrar, vars arbete äventyrar förälderns eller fostrets hälsa, skulle ha rätt till särskild graviditetspenning genast när graviditeten har konstaterats. Särskild graviditetspenning betalas ut tills betalning av graviditetspenning inleds.

Genom att klicka öppnas informationsgrafiken i en ny flik där den kan förstoras.

Till vem kan egna föräldrapenningdagar överlåtas?

Av den egna föräldrapenningskvoten kan man överlåta en viss mängd föräldrapenningdagar till den andra föräldern, sin egen partner, partnern till barnets andra förälder eller barnets vårdnadshavare, som inte är barnets förälder.

Partner innebär i detta samband maka eller make, sambo eller registrerad partner, som inte är barnets förälder.

Alla föräldrapenningsdagar behöver inte överlåtas till samma person.

När kan föräldraledigheterna tas ut?

Föräldrarna kan själva besluta över hur de tidsanpassar föräldraledigheterna mer flexibelt än tidigare och ta ut föräldraledigheterna i perioder med längre tidsintervaller än tidigare.

Före föräldraledighetsreformen kan moderskapsledigheten inledas 30−50 vardagar eller cirka 5−8 veckor innan barnets beräknade födelse. Pappan kan välja att vara hemma samtidigt med mamman 1–18 vardagar i högst fyra perioder under tiden mamman får moderskaps- eller föräldrapenning. Resten av faderskapsledigheten kan pappan ta ut i högst två perioder efter att föräldrapenningen har upphört. Den ena eller båda föräldrarna kan ta ut föräldraledighet, och båda föräldrarna kan dela upp sin föräldraledighet i högst två perioder. Om pappan använder alla sina 54 faderskapspenningsdagar, är barnet ungefär 11 månader när föräldraledigheten upphör.

Efter föräldraledighetsreformen kan en gravid kvinna ta ledigt från arbetet senare än tidigare. Graviditetsledigheten skulle kunna inledas tidigast 30 vardagar och senast 14 vardagar före barnets beräknade födelse.

. Ledigheten kunde till exempel tas ut i kortare perioder, och föräldrarna kunde turas om att sköta barnet.

Föräldrarna skulle kunna ta ut föräldraledighet i perioder innan barnet fyller två år. Ledigheten kunde till exempel tas ut i kortare perioder, och föräldrarna kunde turas om att sköta barnet. Föräldrar i anställningsförhållanden skulle ha rätt att ta ut föräldraledighet i 1–4 perioder på minst 12 vardagar per barn – om fler eller kortare perioder ska man avtala separat med arbetsgivaren.

Hemvårdsstöd kunde vid behov fås mellan föräldrapenningsperioderna när barnet blivit sex månader. Hemvårdsstöd kunde endast fås för över en månad långa perioder.

Därtill skulle man beakta situationer där det inom två år föds flera barn i familjen. Då skulle arbetande föräldrar vara berättigade till sammanlagt 1–4 föräldraledighetsperioder per kalenderår.

Genom att klicka öppnas informationsgrafiken i en ny flik där den kan förstoras.

Kan föräldrarna få föräldrapenning samtidigt?

Föräldrapenning betalas i regel endast till en förälder åt gången och det är föräldern som tar hand om barnet. Föräldrarna kan emellertid sköta barnet samtidigt hemma och få föräldrapenning samtidigt under en viss tid.

Före föräldraledighetsreformen kan pappan sköta barnet hemma samtidigt med mamman 1–18 vardagar under den tid som mamman får moderskaps- eller föräldrapenning. Efter reformen skulle föräldrarna kunna sköta barnet samtidigt hemma med stöd av föräldrapenning eller graviditetspenning och föräldrapenning under 1–18 vardagar.

Precis som nu kunde föräldrarna till flerlingar samtidigt få föräldrapenning under en längre period än föräldrar som tar hand om ett barn.

Om barnets föräldrar inte är gifta eller är sambor sinsemellan och den ena föräldern har överlåtit sina föräldrapenningsdagar till sin partner, kan tre eller fyra personer samtidigt få föräldrapenning beroende på familjens situation. En person kan få föräldrapenning under högst 18 vardagar samtidigt med en annan person som sköter barnet.

Precis som nu kunde föräldrarna till flerlingar samtidigt få föräldrapenning under en längre period än föräldrar som tar hand om ett barn. Före familjeledighetsreformen får föräldrar till flerlingar 60 fler delbara föräldrapenningsdagar (158 + 60 dagar) för det andra barnet och varje ytterligare barn. Dessutom får pappan till flerlingar 18 faderskapspenningsdagar utöver det normala 54 faderskapspenningsdagar för det andra barnet och varje ytterligare barn. Faderskaps- och föräldrapenningens tilläggsdagar kan vid behov användas så att båda föräldrarna samtidigt är hemma och sköter barnen. Föräldrar till tvillingar kan alltså sköta barnen samtidigt under 96 vardagar (18 + 18 + 60 dagar) och föräldrar till trillingar under 174 vardagar (18 + 18 + 18 + 60 + 60 dagar).

Efter föräldraledighetsreformen skulle föräldrar till flerlingar kunna få föräldrapenning eller graviditets- och föräldrapenning för samma tid utöver det normala 18 vardagar för högst 90 vardagar för det andra barnet och för varje barn utöver det. Föräldrar till tvillingar skulle alltså kunna sköta barnen samtidigt hemma under högst 108 vardagar (18 + 90 dagar) och föräldrar till trillingar under 198 vardagar (18 + 90 + 90 dagar).

Läs också: Familjeledighetsreformen berör olika slags familjer – så här beaktas olika familjeformer

När träder familjeledighetsreformen i kraft, och när ska barnen födas för att beröras av reformen?

Reformen förväntas träda i kraft måndagen 1.8.2022, och skulle beröra familjer, vars första graviditetspenningsdag skulle beviljas tidigast detta datum. Detta innebär att barnets beräknade födelsetid skulle vara 4.9.2022 eller senare.

Om barnet emellertid föds för tidigt innan reformen träder i kraft, skulle det gamla föräldraledighetssystemet tillämpas för barnet oberoende av den beräknade födelsetiden. För barn som föds under veckoslutet 30–31.7.2022 skulle rätten till graviditetsdagspenning börja först måndagen 1.8.2022, och deras föräldrar skulle få familjeledighet i enlighet med det nya systemet.

Vad gäller adoptivbarn skulle föräldraledigheten fastställas enligt det nya systemet, om barnet flyttar in söndagen 31.7.2022 eller senare, eftersom föräldrapenningen då skulle betalas tidigast från och med måndagen 1.8.2022.

Hur fastställs föräldraledigheterna om familjen har två barn, varav endast det andra är fött efter reformen?

Föräldrapenningsdagarna är alltid specifika för varje barn. För ett barn som fötts före reformen fastställs föräldraledigheterna alltså enligt det gamla systemet och för ett barn som fötts efter reformen enligt det nya systemet.

Uppgifterna i artikeln baserar sig på regeringens proposition, som getts till riksdagen för behandling 16.9.2021. Om propositionen godkänns träder föräldraledighetsreformen i kraft i enlighet med artikeln.

För artikeln har man intervjuat Johanna Aholainen, förmånschef för familjeförmåner hos FPA.

Visste du? Det kan vara ekonomiskt mer lönsamt att den som tjänar mer tar ut föräldraledighet

Ur ekonomisk synvinkel lönar det sig inte alltid att dela upp barnets vård så att den som tjänar mindre blir hemma med barnet och den som tjänar mer arbetar. Eftersom föräldrapenningen är inkomstrelaterad och hemvårdsstödet inte är det, kan det vara mer ekonomiskt för familjen att den som tjänar mindre arbetar och den som tjänar mer tar ut föräldraledighet och sköter barnet.

Beloppet av den egna föräldrapenningen kan beräknas med räknaren.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.