Gå till innehåll

Babypeng till företagare – arbetsgivare kan nu ansöka om familjeledighetsersättning

HEM & FAMILJ | 9.6.2017
Arbetsgivare kan få en familjeledighetsersättning på 2 500 euro för kompensering av kostnaderna till följd av kvinnliga anställdas familjeledighet. Målet är att förbättra unga kvinnors möjlighet att få jobb och likabehandling på arbetsmarknaden.
Lyssna på artikeln
""
”Visst ska man kunna skaffa barn – det är klart, och det borde inte få innebära ekonomiska bekymmer för vare sig den anställda eller företagaren”, konstaterar vårdbranschföretagaren Anne Kangas, mamma till en fyra månaders bebis.

De anställdas familjeledigheter orsakar arbetsgivarna kostnader och olika arrangemang särskilt i de kvinnodominerade branscherna. FPA:s nya graviditets- och adoptionsspecifika familjeledighetsersättning lindrar arbetsgivarnas kostnadsbörda. Det är fråga om en engångsersättning på 2 500 euro, som arbetsgivaren har kunnat söka sedan början av april 2017 när en kvinnlig anställd blir mammaledig med lön.

För Helsingforsföretagaren Anne Kangas är familjeledighetsersättningen en bekant och efterlängtad förmån.

Anne är verkställande direktör för vårdhemmet Hoitokoti Päiväkumpu. Under 2000-talet har det från början lilla företaget vuxit till ett starkt företag bland de små och medelstora företagen i vårdbranschen. Företaget har flera olika typer av vårdhem i Helsingforsregionen och tillhandahåller dessutom bland annat hemvårds- och städtjänster.

”Föreningen för kvinnoföretagare, Yrittäjänaiset, har länge verkat för denna ersättning, och nu har vi äntligen fått den.”

”Visst ska man kunna skaffa barn – det är klart, och det bör inte få föra med sig ekonomiska bekymmer för vare sig den anställda eller företagaren. Föreningen för kvinnoföretagare, Yrittäjänaiset, har länge verkat för denna ersättning, och nu har vi äntligen fått den”, säger Anne med glädje.

Också företagaren själv är mammaledig just nu. Under intervjun snusar fyra månaders bebisen sött.

En mammaledighet kostar arbetsgivaren uppskattningsvis 17 000 euro

Mamma- och föräldraledigheterna orsakar arbetsgivarna betydande kostnader. Trots att företaget har vuxit kan Anne alltjämt identifiera sig med företagare med mindre företag och deras problem. För ett antal år sedan var fyra av ett sju personers team mammalediga under samma år.

”Om det hade varit vårt enda grupphem, vet jag inte hur vi skulle ha klarat oss.”

Det finns många kostnadsberäkningar över hur stora kostnader mammaledigheterna orsakar en företagare. Suomen Yrittäjänaiset (Företagarkvinnorna i Finland) har räknat med cirka 17­ 000 euro per anställd. Beräkningen innefattar alla kostnader från graviditetens början med eventuell sjukfrånvaro och tillfälliga vårdledigheter när ett barn är sjukt.

Anne Kangas företag Hoitokoti Päiväkumpu driver sex privata vårdhem i Helsingfors och har cirka 140 anställda.

”I fjol hade vi tolv mammalediga med mig själv medräknad. I genomsnitt var sju procent av våra anställda föräldralediga under en längre tid, så visst är kostnaderna stora”, berättar Anne.

Syftet med den nya familjeledighetsersättningen är att lindra arbetsgivarens kostnadsbörda för sina anställda.

”Givetvis stärker den företagets ekonomi. Om vi har tolv mammaledigheter per år och multiplicerar dem med 2 500 euro är det naturligtvis fråga om ett stort belopp. För all del kompenserar den inte kostnaderna helt och hållet.”

Minst ett års anställning villkor för familjeledighetsersättningen

Familjeledighetsersättning beviljas om vissa anställningsvillkor uppfylls.

”Ersättningen är inte på något sätt så att säga öronmärkt utan är avsedd att generellt täcka en del av de kostnader som orsakas av föräldraskap och mammaledigheter”, säger Eva Ojala, jurist på FPA.

Ett annat villkor är att arbetsgivaren betalar den heltidsanställda lön i minst en månad under mammaledigheten.

Villkoret för familjeledighetsersättning är att anställningen har varat i tre månader innan mammaledigheten, eller föräldraledigheten för en adoptivmamma, börjar. Dessutom ska det vara fråga om en heltidsanställning på minst ett år. Med heltid avses en arbetstid på minst 80 procent.

Ett annat villkor är att arbetsgivaren betalar den heltidsanställda lön i minst en månad under mammaledigheten.

Ansökan via e-tjänsten för arbetsgivare

Det är lätt att söka familjeledighetsersättning antingen via e-tjänsten för arbetsgivare eller på samma pappersblankett som används vid ansökan om semesterkostnadsersättning.

Att söka ersättning brådskar dock inte eftersom ersättningen kan sökas ända upp till ett halvt år från det att föräldradagpenningsperioden löpt ut.

”Arbetsgivaren kan söka ersättning direkt när mammaledighetslön har betalats i minst en månads tid, men ersättningen kan sökas också i efterskott, till exempel samtidigt med ansökan om semesterkostnadsersättning”, säger Eva.

Familjeledighetsersättningen är nära släkt med semesterkostnadsersättningen, som arbetsgivarna har kunnat söka sedan 1994 och som är avsedd att direkt ersätta semesterkostnaderna för föräldralediga anställda.

”Varje år får FPA cirka 30 000 ansökningar om semesterkostnadsersättning, och vi väntar oss att ansökningarna om familjeledighetsersättning kommer att bli lika många”, säger Eva.

Familjeledighetsersättningen ger jämställdhet i arbetslivet

Syftet med den nya familjeledighetsersättningen är att stöda kvinnornas möjligheter att få arbete och likabehandling på arbetsmarknaden. Avsikten är också att framför allt i de kvinnodominerade branscherna minska de kostnader som familjeledigheterna orsakar arbetsgivaren.

”Kvinnoföretagarna hoppades på en sådan ersättning redan tidigare, och man har länge talat om att föräldraskapskostnaderna borde fördelas jämnare”, säger Eva.

Enligt Anne Kangas är man nu på rätt väg.

En kompensering av kostnaderna i bästa fall kan leda till en bättre löneutveckling i de kvinnodominerade branscherna.

”De kvinno- och mansdominerade branscherna borde vara jämställda i fråga om kostnaderna. Hela samhället och inte bara företagen kunde gott delta i kostnaderna för att föra det finska släktet vidare”, menar Anne.

Företagaren anser att en kompensering av kostnaderna i bästa fall kan leda till en bättre löneutveckling i de kvinnodominerade branscherna. Som anställda har de unga kvinnorna i Annes företag dock alltid haft och kommer också framöver att ha en lika stark ställning som andra.

”Vi har alltid haft unga kvinnor hos oss; för oss är åldern aldrig något problem bara vi hittar de rätta människorna. Och mammorna kommer ju ändå alltid tillbaka till arbetet. Att någon allt emellanåt är föräldraledig är naturligt hos oss.”

”Hela samhället och inte bara företagen kunde gott delta i kostnaderna för att föra det finska släktet vidare”, föreslår företagaren Anne Kangas.

Vem kan ansöka om familjeledighetsersättning?

 • Den nya familjeledighetsersättningen kan sökas av en arbetsgivare när en kvinnlig heltidsanställd som har anställts för minst ett år blir mammaledig eller, i fråga om adoptivmammor, föräldraledig.
 • Ett villkor är att arbetsgivaren har betalat lön i minst en månads tid av mammans eller adoptivmammans föräldraledighet. Anställningen ska ha varat i tre månader innan moderskapspenningsperioden eller föräldradagpenningsperioden för en adoptivmamma börjar.
 • Familjeledighetsersättning har kunnat sökas hos FPA från och med 1.4.2017.
 • Ersättningen beviljas om den första moderskapspenningen, eller föräldradagpenningen för adoptivmödrar, har börjat 1.4.2017 eller därefter.
 • Ersättningen är 2 500 euro i ett för allt.
 • Familjeledighetsersättning har kunnat sökas via e-tjänsten för arbetsgivare sedan 20.5.2017.
 • Ersättningen kan sökas också på en pappersblankett (SV 18 r) – densamma som för ansökan om semesterkostnadsersättning.
 • Ersättningen ska sökas senast sex månader efter det att föräldradagpenningsperioden löpt ut. Ansökningstiden för semesterkostnadsersättning är densamma.
 • Också arbetsgivare som betalar ut skillnaden mellan lönen och föräldradagpenningen kan söka familjeledighetsersättning.
 • En anställning på ett år kan uppnås också på basis av flera visstidsanställningar, om de följer omedelbart på varandra hos samma arbetsgivare under minst ett år.
 • FPA sänder beslutet till arbetsgivaren per post. Besluten och betalningsuppgifterna kan kontrolleras också i e-tjänsten för arbetsgivare.

Läs mer på FPA-sidorna

Familjeledighetsersättning

 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.