Gå till innehåll

Vem har rätt till social trygghet i Finland? Lagen ändras i april

FPA betjänar | 26.3.2019
Rätten till social trygghet i Finland ändras i april 2019. Vad innebär reformen i praktiken och vem berörs av den? Vem har rätt till FPA-förmåner och vem saknar denna rätt?
Lyssna på artikeln
Piirroshahmoja Suomessa ja ulkomailla
Rätten till social trygghet i Finland grundar sig på fast boende eller arbete i Finland. I och med den lagändring som träder i kraft i april upphör rätten till FPA-förmåner för en person som åker från Finland utomlands för en längre tid än sex månader.

Experter anser att lagstiftningen om social trygghet för personer som kommer till Finland och personer som lämnar Finland har kommit till vägs ände. En ny lag om social trygghet träder i kraft i början av april.

Suvi Rasimus, chef för FPA:s kompetenscenter för internationella ärenden, berättar att lagstiftningen om social trygghet har justerats med jämna mellanrum till följd av enskilda ändringar i den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen. Nu är tiden inne för en totalreform. I och med reformen påminner vår lagstiftning mer om lagstiftningen i de övriga EU-länderna.

”En av de vanligaste missuppfattningarna är att alla finska medborgare automatiskt omfattas av det finländska systemet för social trygghet.”

Den stora massan berörs inte på något sätt av lagändringen. Personer som alltid har bott och arbetat i Finland omfattas av den sociala tryggheten här, dvs. har rätt till FPA-förmåner. Om du planerar att flytta eller arbeta utomlands och funderar om du kommer att ha rätt till FPA-förmåner lönar det sig att kontrollera detta i FPA:s e-tjänst.

Rasimus berättar att det råder en del missförstånd kring rätten till social trygghet.

”En av de vanligaste missuppfattningarna är att alla finska medborgare automatiskt omfattas av det finländska systemet för social trygghet. Så är det inte. Den sociala tryggheten är beroende av att man bor eller arbetar här”, påpekar Rasimus.

Lönen avgör om en person som kommit till Finland för att arbeta har rätt till förmåner

Rätten till social trygghet i Finland har hittills inneburit att om en person är permanent bosatt i Finland har han eller hon rätt att ansöka om vissa FPA-förmåner, t.ex. barnbidrag. Även utländska medborgare som arbetat i Finland har på vissa villkor gällande lön och arbetstider kunnat ha rätt till förmåner, om de haft för avsikt att arbeta minst fyra månader i Finland.

Från och med april har en arbetstagare som kommer till Finland oberoende av anställningsförhållandets längd rätt till förmåner så länge arbetet varar, om han eller hon förtjänar minst 696,60 euro i månaden.

Studerande som kommer från EU-länder till Finland omfattas i allmänhet av den sociala tryggheten i sitt eget land. Studerande som kommer från länder utanför EU har möjlighet till vissa FPA-förmåner, om avläggandet av deras examen tar minst två år i anspråk.

Personer som flyttar till Finland ska kontakta FPA när de vill ansöka om någon förmån.

Efter reformen ansöker man inte längre separat hos FPA om rätten till social trygghet, och FPA skickar inte längre hem beslut om detta. Var och en kan kontrollera via FPA:s e-tjänst eller telefontjänst att de egna personuppgifterna är uppdaterade i FPA:s register.

Denna animation klargör vem som har rätt till social trygghet i Finland. Artikeln fortsätter efter videon.

Arbeta eller studera utomlands – vilket lands system för social trygghet hör jag till?

En person som ska flytta utomlands från Finland och som får någon FPA-förmån bör kontakta FPA. På FPA tar man redan på om personen har rätt till förmånen trots att han eller hon flyttar utomlands. Exempelvis studerande som åker utomlands från Finland har rätt till FPA-förmåner under hela studietiden.

Rätten till förmåner kan vara beroende av t.ex. på vilken grund personen ska arbeta utomlands. Om en person reser till ett EU-land för att arbeta är huvudregeln att personen omfattas av den sociala tryggheten i det land där han eller hon arbetar. Om det däremot är fråga om en utstationering, dvs. att ett företag sänder en arbetstagare från Finland till ett annat land, har arbetstagaren rätt till FPA-förmåner både inom och utanför EU-området.

Situationen är en annan för den som på eget initiativ reser till ett land utanför EU för att arbeta, alltså inte som en utsänd arbetstagare med en finländsk arbetsgivare. Då kan arbetstagaren få FPA-förmåner under högst sex månader utomlands. Den som reser utomlands för en längre tid än ett halvt år omfattas inte längre av den sociala tryggheten när han eller hon flyttar från Finland.

Det räcker att man meddelar FPA om återflytten till Finland när man ansöker om FPA-förmåner.

När personen återvänder till Finland gäller rätten till förmåner genast när han eller hon flyttar permanent till Finland. Det räcker att man meddelar FPA om återflytten till Finland när man ansöker om FPA-förmåner.

Men vad händer om man har glömt att meddela FPA att man flyttat till Finland? Kan man ha rätt till förmåner retroaktivt?

Jodå, förmånsbeslut fattas också med retroaktiv verkan, säger Suvi Rasimus. Det lönar sig dock att beakta att de retroaktiva ansökningstiderna varierar mellan olika förmåner. Om man alltså undrar om man har rätt till någon förmån kan det löna sig att höra sig för om detta hos FPA.

Följande fiktiva exempel beskriver vad ändringen i fråga om social trygghet innebär i olika situationer.

1. Johan håller ett sabbatsår utomlands. Han har inte rätt till social trygghet i Finland.

Piirroshahmo, jolla on rinkka selässäänJohan tar ett sabbatsår och bestämmer sig för att tågluffa utomlands ett år.

Före lagändringen hörde en person som vistades högst ett år utomlands oavbrutet till den sociala tryggheten i Finland. I april förkortas tidsgränsen för tillfällig vistelse utomlands från ett år till sex månader.

Johan kan alltså vistas högst sex månader utomlands utan att det påverkar den sociala tryggheten. I praktiken innebär detta att om Johan åker utomlands för en längre tid än ett halvt år och han varken är studerande eller hör till någon annan specialgrupp, upphör hans rätt till social trygghet och FPA-förmåner när han lämnar Finland.

2. Sara arbetar som utsänd arbetstagare i Ryssland. Hon har rätt till social trygghet i Finland i högst fem år.

Piirroshahmo joka vetää matkalaukkua perässäänSaras finländska arbetsgivare sänder ut henne till Ryssland för att arbeta på företagets lokala dotterbolag.

Före lagändringen fattades beslut om utsända arbetstagares rätt till social trygghet på ansökan, och arbetstagaren kunde ha rätt till social trygghet i Finland i fem år. Efter det kunde arbetstagaren få ett beslut om fortsatt rätt till social trygghet i ytterligare fem år.

Tidsgränserna stramas åt även i Saras fall: efter lagändringen i april har utsända arbetstagare rätt till sociala förmåner i högst fem år.

När det gäller utsända arbetstagare utanför EU är det FPA som fattar beslut om rätten till social trygghet. Om det handlar om ett EU-land avgörs den utsända arbetstagarens rätt till social trygghet av Pensionsskyddscentralen (PSC).

3. Polska Piotrs rätt till social trygghet avgörs av hans månadslön

Piirroshahmo, jolla on käsissään työkalupakki ja vasaraPolacken Piotr arbetar i Finland.

Före lagändringen förutsattes det att anställningsförhållandet och lönen för utlänningar som arbetar i Finland uppfyller vissa minimikrav. Om personen hade ett minst fyra månader långt anställningsförhållande som uppfyllde löne- och arbetstidskraven hade han eller hon rätt till social trygghet i Finland.

Från och med april tar man endast fasta på det belopp i euro som personen förtjänar per månad. Utifrån det nationella inkomstregistret som infördes i början av året följer man Piotrs inkomster men en månads exakthet. Piotr har rätt till förmåner för de månader då lönen överstiger 696,69 euro. Om lönebeloppet blir lägre än vad som krävs utbetalas ingen förmån.

4. Ryskfödda Olga, som studerar i Finland, har rätt till vissa förmåner

Piirroshahmo, jolla on kädessään tabletti ja olallaan laukkuOlga är född i Ryssland men bor permanent i Finland och studerar här med sikte på en högskoleexamen.

En av de största förändringarna som den nya lagen om social trygghet medför berör studerande som kommer från länder utanför EU, såsom Olga. Tidigare hade en person som kom till Finland från ett land utanför EU för att avlägga en hel examen här inte rätt till förmåner, om han eller hon vistades i landet enbart på grund av studier.

I och med den nya lagen som träder i kraft i april bedöms Olgas bosättning i enlighet med lagen om hemkommun. En person som avlägger en examen som tar minst två år i anspråk och som bor stadigvarande i Finland kan ha rätt till flera förmåner, t.ex. sjukförsäkring. Han eller hon har inte rätt till allmänt bostadsbidrag och moderskapsunderstöd.

Studerande som kommer från EU-länder omfattas i allmänhet av den sociala tryggheten i deras ursprungsland.

Denna artikel bygger på en intervju med chefen för FPA:s kompetenscenter för internationella ärenden, Suvi Rasimus, och jurist Antti Klemola från FPA.

Läs mer på Fpa.fi

Internationella situationer

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.