Gå till innehåll

Indrivningsbrev från FPA? 7 frågor om betalning av skulder till FPA

FPA betjänar | 17.10.2018
Det finns några situationer där FPA driver in skulder hos sina kunder. Oftast handlar det om att förmåner har betalats ut till ett för stort belopp eller utan grund. Du kan undvika att skulder uppstår genom att vara förutseende. God framförhållning är också till nytta om du har betalningssvårigheter.
Lyssna på artikeln
Piirroskuvitus, jossa kaksi kättä avaa isoa solmua.
En skuldhärva kan redas ut tillsammans med FPA. "Om du inte klarar av att betala hela skuldbeloppet på en gång senast på förfallodagen ska du kontakta FPA:s indrivningscenter så fort som möjligt och höra dig för om det finns möjlighet till avbetalning", säger planerare Vibeke Jensen på FPA.

1. Hur uppstår i allmänhet de skulder som FPA driver in, planerare Vibeke Jensen?

Ofta beror skulderna på att kunden inte i tid meddelar förändringar som påverkar beviljandet av förmåner eller förmånernas belopp. Om en förmån redan har betalats ut eller om utbetalningen inte hinner avbrytas i tid har FPA en lagstadgad skyldighet att driva in det felaktigt utbetalda förmånsbeloppet. En skuld kan också uppstå om kunden retroaktivt beviljas en förmån som inverkar på en annan förmån som betalats ut tidigare.  Då kan den tidigare beviljade förmånen återkrävas.

Andra skulder som drivs in är exempelvis underhållsbidragsskulder, borgensfordringar på studielån, obetalda hälsovårdsavgifter för högskolestuderande och skulder som grundar sig på en dom, till exempel skadestånd. Om en underhållsskyldig inte betalar underhållsbidrag och den som bor med barnet ansöker om underhållsstöd från FPA, betalar FPA underhållsstöd och driver in de obetalda underhållsbidragen hos den underhållsskyldiga.

Borgensfordringar på studielån uppstår om den studerande inte betalar tillbaka sitt studielån till banken. I egenskap av borgensman för lånet betalar FPA lånet till banken och driver in det hos den studerande med fyra procents ränta. FPA tar ut en hälsovårdsavgift av högskolestuderande för varje termin. Hälsovårdsavgiften går till indrivning om den studerande inte betalar den i tid.

2. Jag har skulder som ska betalas till FPA. Var kan jag se skuldbeloppen och vilka skulder det rör sig om?

Du kan se uppdaterade uppgifter om dina skulder i MittFPA. Skulderna kan ändå inte ses i MittFPA, om det exempelvis är fråga om skulder som omfattas av skuldsanering eller som grundar sig på en dom. Då kan du kontakta FPA:s indrivningscenter.

3. Hur kan jag komma överens med FPA om betalningen av mina skulder? Finns det möjlighet till avbetalning?

Om du inte kan betala hela skuldbeloppet på en gång, kan du föreslå en plan för avbetalning av de förmånsbelopp, den borgensfordran på studielån eller den underhållsbidragsskuld som är föremål för indrivning. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande kan inte betalas genom avbetalning. Du kan lägga fram ett förslag till avbetalningsplan i MittFPA eller genom att kontakta indrivningscentret. Indrivningscentret beslutar om ditt förslag kan godkännas.

I vissa fall är det inte möjligt att komma överens om avbetalning. Om du på grund av bristande betalningsförmåga inte klarar av tillräckligt stora avbetalningsposter kan en avbetalningsplan inte göras upp. Då måste vi överföra skulden till utsökning.

4. Kan FPA bevilja skuldlättnader?

Ja, i vissa fall kan skuldlättnader eller skuldbefrielse beviljas.

Om du inte kan betala en underhållsbidragsskuld till FPA på grund av tillfällig betalningsoförmåga, kan du ansöka om befrielse från att betala FPA:s underhållsbidragsfordran. Om det fastställda underhållsbidraget är större än det underhållsstöd som FPA betalar, har barnet rätt att få skillnaden mellan underhållsbidraget och underhållsstödet. Du kan inte befrias från att betala den här delen av underhållsbidragsfordran.

Lättnader beviljas även i fråga om betalning av borgensfordringar på studielån. Om du har låga inkomster kan du få befrielse från att betala den ränta på fyra procent som FPA tar ut på skulder som drivs in. Om du är varaktigt arbetsoförmögen eller har varit arbetsoförmögen i minst fem år och dessutom har låga inkomster, kan du helt befrias från att betala skulden.

5. Vad händer om jag inte kan betala min skuld till FPA?

Om du inte betalar din skuld före förfallodagen eller då du fått en betalningsuppmaning, går skulden till utsökning. Underhållsbidragsskulder som förfallit till betalning går direkt till utsökning utan betalningsuppmaning. FPA återkallar inte en ansökan om utsökning, så om du vill komma överens om ett betalningsarrangemang måste du göra det i tid.

I enlighet med förmånslagstiftningen har FPA också rätt att kvitta skulder mot förmåner som betalas ut senare. En skuld kan utan ditt samtycke kvittas mot en förmån som du senare får för samma ändamål. Exempelvis kan bostadsbidrag som betalats ut till ett för stort belopp kvittas mot bostadsbidrag som betalas ut senare. Med ditt samtycke kan en skuld kvittas också mot andra förmåner som FPA betalar, men i allmänhet kan kvittning inte göras mot en arbetslöshetsförmån. Kvittningen får ändå inte leda till att du behöver utkomststöd.

Vid indrivning av en underhållsbidragsskuld kan FPA utnyttja barnförhöjningarna i anslutning till arbetslöshetsförmåner och pension samt studiepenningens försörjarförhöjning.

6. Vad händer om min skuld till FPA går till utsökning?

Först får du en betalningsuppmaning från utsökningsmyndigheten. Om du inte kan betala skulden på en gång senast på förfallodagen, kan du förhandla om ett betalningsarrangemang med utsökningsmyndigheten.

Om du inte kan komma överens om ett betalningsarrangemang, inleder utsökningsmyndigheten en utmätning av dina inkomster och din egendom. Skulder får kvittas mot löneinkomster endast upp till ett skyddat belopp. Det skyddade beloppet är det månatliga belopp som du får behålla trots att du har skulder som är föremål för utsökning.

Utsökning leder inte genast till en betalningsanmärkning. Du får en betalningsanmärkning först om du konstateras vara medellös eller om indrivningen fortsätter i mer än 18 månader under en period av två år.

Om du har många skulder eller svårt att klara av dina räkningar lönar det sig att kontakta ekonomi- och skuldrådgivningen eller Garantistiftelsen. Hos dem får du hjälp och råd i skuldärenden.

7. Preskriberas skulderna någonsin?

Alla skulder preskriberas i något skede. Återkrav av förmåner preskriberas slutgiltigt när det har gått 15 år sedan beslutet om återkrav meddelades. Borgensfordringar på studielån preskriberas 15 år efter att FPA har betalat lånet till banken. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande och underhållsbidragsskulder preskriberas fem år efter förfalloåret.

FPA kan också avstå från att driva in felaktigt utbetalda förmåner och borgensfordringar på studielån innan skulden preskriberas, om indrivningen länge har varit resultatlös och det verkar osannolikt att skulden kan drivas in även om indrivningen fortsätter. Detta förutsätter att alla indrivningsmetoder, inklusive utsökning, har använts.

Frågorna besvarades av jurist Mari Jaakkola och planerare Vibeke Jensen på FPA:s indrivningscenter. Artikeln publicerades ursprungligen 9.10.2018 och uppdaterades 31.10.2023.

Läs mer på FPA:s webbplats

Indrivning

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.