Gå till innehåll

Indrivningsbrev från FPA? 8 frågor om att betala FPA-skulder

FPA betjänar | 17.10.2018
Det finns vissa situationer, då FPA driver in skulder från sina kunder. De vanligaste fallen gäller överbetalning eller felaktigt utbetalda förmåner. Genom att planera kan du undvika att skulder uppstår; detta är viktigt också om det är svårt att betala.
Lyssna på artikeln
Piirroskuvitus, jossa kaksi kättä avaa isoa solmua.
Du kan lösa skuldproblemen tillsammans med FPA. ”Om du inte kan betala hela skuldbeloppet på en gång senast på förfallodagen, ska du så fort som möjligt kontakta Indrivningscentret och fråga om det finns möjlighet till avbetalning”, säger jurist Emmi Lehtonen på FPA.

1. Hur uppstår skulderna som FPA driver in, jurist Emmi Lehtonen på FPA?

Ofta beror skulderna på att kunden inte i tid meddelat om förändringar som påverkar beviljandet av förmåner eller förmånernas storlek. Om förmånen redan betalats eller betalningen inte hinner stoppas, har FPA en lagstadgad skyldighet att driva in förmånsöverskottet. En skuld kan också uppstå när kunden beviljas en förmån retroaktivt, vilket påverkar understöd som utbetalats tidigare. Då kan ett tidigare beviljat understöd återkrävas.

Även underhållsbidrag, borgen på studielån och skulder baserade på dom, såsom skadestånd, kan indrivas. Om den underhållsskyldiga inte betalar underhållsbidrag och personen som bor med barnet anhåller om underhållsstöd från FPA, betalar FPA underhållsstödet och driver in det obetalda underhållsbidraget från den underhållsskyldiga. Borgensskulder på studielån uppstår om den studerande inte betalar tillbaka lånet till banken. I egenskap av borgenär betalar FPA lånet till banken och driver in det från den studerande tillsammans med en ränta på fyra procent.

2. Jag har skulder som ska betalas till FPA. Var kan jag kontrollera hur stora skulderna är och vilka de är?

Uppgifter om skulden ges i återkravsbeslutet och i den betalningsuppmaning som FPA:s Indrivningscenter skickar. Du kan också se de aktuella uppgifterna i e-tjänsten. Skulderna syns ändå inte i tjänsten om de t.ex. ingår i skuldsanering eller grundar sig på en dom. I sådana fall kan du kontakta Indrivningscentret.

3. Hur kan jag avtala om återbetalning av skulder med FPA? Finns det möjlighet till avbetalning?

Om du inte kan betala hela skuldbeloppet på en gång senast på förfallodagen, ska du så fort som möjligt kontakta Indrivningscentret och fråga om det finns möjlighet till avbetalning.

I e-tjänsten kan du också lämna ett förslag på avbetalningsplan. Meddelandet Betalningsplan för återkrav innehåller färdiga gränser för avbetalningsplanens längd, betalningsbelopp och antalet delbetalningar. De har uppgjorts för att FPA ska kunna godkänna planen.

Ibland går det inte att avtala om avbetalning. Om din betalningsförmåga är otillräcklig, om du inte kan avtala om tillräckligt stora delbetalningar eller om du redan har andra skulder som utmäts, går även de nya skulderna till indrivning via utsökning.

4. Kan man få skuldlättnader på FPA-skulder?

Ja, i vissa fall kan man få skuldlättnader eller befrielse från skulderna.

Om du inte kan betala din underhållsbidragsskuld till FPA pga. tillfällig betalningsoförmåga, kan du anhålla om befrielse från FPA:s underhållsbidragsfordran. Om det fastställda underhållsbidraget är större än det underhållsstöd som FPA betalar, tillfaller överskottet barnet. Man kan inte få befrielse från betalningen av denna andel.

Lättnader vid betalning av borgensskulder på studielån beviljas också. Om du har små inkomster, kan du befrias från den ränta på fyra procent som FPA lägger till skulder som indrivs. Om du har små inkomster, är permanent arbetsoförmögen eller arbetsoförmögen i minst fem år, kan du befrias från hela skulden.

5. Vad händer om jag inte kan betala min skuld till FPA?

Om du inte betalar din skuld senast på förfallodagen och inte heller efter en betalningsuppmaning, går skulden till utsökning. Förfallna underhållsbidragsskulder går direkt till utsökning utan betalningsuppmaning. FPA återtar inte utsökningen, så ifall du vill avtala om betalningsarrangemang bör du göra det i tid.

Enligt förmånslagstiftningen har FPA också rätt att kvitta skulderna mot förmåner som senare betalas ut. Skulden kan utan ditt samtycke kvittas mot ett understöd, som du senare får för samma ändamål – t.ex. kan ett alltför högt bostadsstöd kvittas mot ett bostadsstöd som betalas senare. Med ditt samtycke kan skulden också kvittas mot andra understöd från FPA, men i allmänhet inte mot arbetslöshetsunderstöd. Det får inte heller leda till att du behöver utkomststöd.

För indrivning av underhållsbidragsskulden kan FPA utnyttja olika förmåner, såsom arbetslöshetsersättning, pension och studiepenningens försörjartillägg.

6. Vad händer då min FPA-skuld går till utsökning?

Allra först får du en betalningsuppmaning. Om du inte kan betala skulden på en gång senast på förfallodagen, ska du försöka avtala om en betalningsplan med utsökningsmyndigheterna.

Om du inte kan avtala om en betalningsplan, utmäts skulden från dina inkomster och din egendom. Skulder kvittas från löneinkomster endast till gränsen för det skyddade beloppet. Det skyddade beloppet är de pengar som lämnas kvar åt dig varje månad, oberoende av skulderna som utsöks. Skulder får inte utmätas från de flesta av FPA:s förmåner, såsom arbetsmarknadsunderstöd, studiestöd, bostadsbidrag, utkomststöd eller barnbidrag. Dessa påverkas alltså inte av utsökningen.

Utsökningen leder inte genast till betalningsanmärkning. Detta sker först om du konstateras vara medellös eller om indrivningen pågår i över 18 månader under 2 års tid.

Om du har många skulder och svårigheter att betala dina räkningar, lönar det sig att kontakta Garantistiftelsen eller ekonomi- och skuldrådgivningen. Rådgivningen är en kommunal tjänst fram till utgången av år 2018 och övergår till rättshjälpsbyråerna den 1 januari 2019. Hos dem får du hjälp och råd i skuldärenden.

7. Driver FPA in min skatteåterbäring för betalning av skulder?

Detta är också möjligt. Om du inte har avtalat om betalning av skulden med FPA eller om du inte har följt din betalningsplan, kan skulden drivas in från skatteåterbäringen via utsökning. Skatteåterbäringen utmäts också om du betalar underhållsbidragsskuld enligt delbetalning.

FPA skickar inget separat meddelande om saken, utan du får en betalningsuppmaning från utsökningsmyndigheterna före utmätningen. Om du i detta skede återbetalar hela skulden, utmäts inte skatteåterbäringen.

8. Preskriberas skulderna någonsin?

Alla skulder preskriberas i något skede. Återkrav av förmåner preskriberas slutgiltigt, när det har gått 15 år sedan indrivningsbeslutet. Borgensskulder på studielån preskriberas 15 år efter att FPA har betalt lånet till banken och underhållsbidragsskulder preskriberas fem år efter underhållsbidragets förfallodag.

FPA kan också avstå från indrivning av felaktigt utbetalda förmåner och borgensskulder på studielån innan skulden preskriberas, om indrivningen länge har varit resultatlös och det verkar osannolikt att skulden kan indrivas, även om man fortsätter indrivningen.

Frågorna har besvarats av jurist Emmi Lehtonen från FPA:s juridikservicegrupp.

Läs mer på FPA:s webbplats

Indrivning

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.