Gå till innehåll

Indrivningsbrev från FPA? 7 frågor om betalning av skulder till FPA

FPA betjänar | 17.10.2018
Ett indrivningsbrev från FPA kan väcka oro. Skulden behöver inte betalas på en gång, utan du kan föreslå en betalningsplan för den.
Lyssna på artikeln
Kaksi aikuista kalliolla.
En skuldhärva kan redas ut tillsammans med FPA. "Om du inte klarar av att betala hela skuldbeloppet på en gång senast på förfallodagen ska du kontakta FPA:s indrivningscenter så fort som möjligt och höra dig för om det finns möjlighet till avbetalning", säger planerare Vibeke Jensen på FPA.

1. Jag fick ett brev från FPA om en förmån som betalats till ett för stort belopp. Hur gör jag? Planerare Vibeke Jensen från Fpa svarar.

Det lönar sig att läsa igenom brevet noggrant och att kontrollera om det är befogat. Om innehållet i brevet känns svårt att förstå, kan du med låg tröskel kontakta det nummer som anges i brevet eller skicka ett meddelande via MittFPA.

Om du har fått en för stor eller obefogad förmån, kräver FPA i allmänhet att förmånen helt eller delvis betalas tillbaka. Innan FPA fattar beslut om återkrav skickas en begäran om utredning till dig för att du ska kunna ge din åsikt i ärendet.

Du kan svara på begäran om utredning via MittFPA, ringa oss eller fylla i blanketten som fanns med brevet och skicka den till FPA.

Det lönar sig att svara på begäran om utredning. Om du inte svarar på begäran om utredning fattar FPA beslut om återkrav med de uppgifter som den har tillgång till.

FPA kan i vissa situationer avstå från återkrav eller minska det belopp som drivs in, om indrivningen skulle försätta dig i en oskälig situation. Då granskar vi alltid din helhetssituation, som är beroende av till exempel

  • din sociala ställning (t.ex. du är vårdnadshavare)
  • din ekonomiska situation
  • huruvida du förlorat någon annan förmån på grund av den förmån betalats till ett för stort belopp
  • om överbetalningen har berott på FPA eller någon annan myndighet
  • hur lång tid som har förflutit sedan överbetalningen

Överbetalning återkrävs för hela den tid den betalats ut, dock för högst fem år räknat från den dag då den började utbetalas. Om överbetalningen understiger 150 euro, återkrävs den inte alltid.

Återkravet kan dock inte frångås eller det återkrävda beloppet minskas, om förmånen har betalats till ett för stort belopp på grund av ohederlig verksamhet.

Om det fattas beslut om återkrav av den förmån som betalats till dig till ett för stort belopp, får du ett beslut där du ser det belopp som återkrävs, förfallodagen och andra betalningsuppgifter.

2. Hur kan jag komma överens med FPA om betalning av skulder? Är delbetalningar möjliga?

Om du inte kan betala hela skuldbeloppet på en gång, kan du föreslå en delbetalningsplan för indrivning av förmåner, borgensfordran för studielån eller underhållsbidragsskuld. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande kan tyvärr inte betalas som en delbetalning.

Du kan ge ett förslag till delbetalningsplan i MittFPA eller genom att kontakta FPA:s indrivningscenter. Indrivningscentret beslutar om det kan godkänna ditt förslag.

Det är emellertid inte alltid möjligt att avtala om delbetalning. En delbetalningsplan kan inte göras upp om du inte har betalningsförmåga för tillräckligt stora delbetalningar. I så fall blir vi tvungna att överföra skulden till utsökning.

3. Skickar FPA en faktura på min skuld varje månad?

Om vi godkänner ditt betalningsförslag, skickar vi dig en betalningsplan. Vi skickar dig inte separata fakturor varje månad. Du kan kontrollera uppgifterna i din betalningsplan i MittFPA.

Det är bra att observera att vi inte skickar någon betalningsuppmaning om underhållsbidragsskuld, utan att underhållsbidragsskulder som förfallit till betalning går direkt till utsökning utan betalningsuppmaning.

Du kan kontrollera aktuell information om dina skulder i MittFPA. Skulderna syns emellertid inte om de till exempel omfattas av skuldsanering eller grundar sig på en dom. I sådant fall kan du kontakta indrivnings­centret.

4. Är det möjligt att få skuldlättnader hos FPA?

Ja, i vissa fall kan skuldlättnader eller skuldbefrielse beviljas.

Om du på grund av tillfällig betalningsoförmåga inte kan betala din underhållsbidragsskuld till FPA, kan du ansöka om befrielse från att betala FPA:s underhållsbidragsfordran. Om det fastställda underhållsbidraget är större än det underhållsstöd som FPA betalar, har barnet rätt att få den andel av underhållsbidraget som överstiger underhållsstödet. Du kan inte befrias från att betala den andel av underhållsbidragsfordran.

Lättnader kan också beviljas för betalning av borgensfordringar på studielån. Om du har låga inkomster, kan du få befrielse från att betala den ränta på fyra procent som FPA tar ut av skulder som drivs in. Om du är varaktigt arbetsoförmögen eller har varit arbetsoförmögen i minst fem år och dessutom har låga inkomster, kan du helt befrias från att betala skulden.

5. Vad händer om jag inte kan betala min skuld till FPA?

Om du inte kan betala din skuld senast på förfallodagen eller efter att du fått en betalningsuppmaning, går skulden till utsökning. Underhållsbidragsskulder som förfallit till betalning går direkt till utsökning utan betalningsuppmaning. FPA återkallar inte en utsökning, vilket innebär att du vid behov behöver komma överens om ett betalningsarrangemang i god tid.

Enligt lagen har FPA också rätt att dra av, dvs. kvitta skulder mot förmåner som betalas ut senare. En skuld kan utan ditt samtycke kvittas mot förmåner som du får för samma ändamål senare. Exempelvis kan bostadsbidrag som betalats ut till ett för stort belopp kvittas mot bostadsbidrag som betalas ut senare. Med ditt samtycke kan en skuld kvittas också mot andra stöd som FPA betalar, men i allmänhet kan kvittning inte göras mot en arbetslöshetsförmån. Kvittning av en förmån kan inte heller göras då du får utkomststöd från FPA.

För indrivning av underhållsbidragsskuld kan FPA använda barnförhöjningar i anslutning till pension och studiepenningens försörjarförhöjningar. Utbetalningen av barnförhöjningar i samband med arbetslöshets­förmåner slopades den 1 april 2024, och således kan de inte i fortsättningen användas för indrivning av underhållsbidragsskuld.

6. Vilka är följderna, om min FPA-skuld går till utsökning?

Först får du en betalningsuppmaning från utsökningsmyndigheten. Om du inte kan betala skulden på en gång senast på förfallodagen, kan du försöka förhandla om ett betalningsarrangemang med utsöknings­myndigheten.

Om du inte kan komma överens om ett betalningsarrangemang, inleder utsökningsmyndigheten en utmätning av dina inkomster och din egendom till ett belopp som täcker din skuld. Skulder får kvittas mot dina löneinkomster endast upp till ett skyddat belopp. Det skyddade beloppet är det månatliga penning­belopp som du får behålla trots att du har skulder som är föremål för utsökning.

Utsökningen leder inte genast till en betalningsanmärkning. Du får en betalningsanmärkning först om du konstateras vara medellös eller om indrivningen fortsätter i mer än 18 månader under en period av två år.

Om du har många skulder eller svårt att klara av dina räkningar lönar det sig att kontakta ekonomi- och skuldrådgivningen eller Garantistiftelsen. Hos dem får du hjälp och råd i skuldärenden.

7. Preskriberas återbetalningsskulden någonsin?

Alla skulder preskriberas i något skede. Återkrav av förmåner preskriberas slutgiltigt när det har gått 15 år sedan beslutet om återkrav meddelades. Borgensfordringar på studielån preskriberas 15 år från det att FPA har betalat lånet till banken. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande och underhållsbidragsskulder preskriberas fem år efter förfalloåret.

FPA kan också avstå från att driva in förmåner som betalats till ett för stort belopp och borgensfordringar på studielån innan skulden preskriberas, om indrivningen länge har varit resultatlös och det verkar osannolikt att skulden kan drivas in även om indrivningen fortsätter. Detta förutsätter att alla indrivningsmetoder, inklusive utsökning, har använts.

Frågorna besvarades av jurist Mari Jaakkola och planerare Vibeke Jensen på FPA:s indrivningscenter. Artikeln publicerades ursprungligen 9.10.2018 och uppdaterades 11.4.2024.

Varför återkräver FPA stöden?

FPA har en lagstadgad skyldighet att återkräva förmåner. Återkravet sker i allmänhet i situationer där förmånen har betalats till ett för stort belopp eller utan grund. Ofta beror detta på att kunden inte i tid har meddelat om ändringar som påverkar beviljandet av förmåner eller förmånernas belopp. Om förmånen redan har betalats eller betalningen inte hinner avbrytas i tid är FPA skyldig att återkräva den förmån som betalats till ett för stort belopp.

Ett behov av indrivning kan uppstå också om kunden retroaktivt beviljas en förmån som påverkar ett annat redan tidigare utbetalt stöd. Då kan tidigare beviljade förmånen återkrävas.

Indrivningen kan också gälla underhållsbidrag, studielånsborgen, hälsovårdsavgifter för högskolestu­de­ran­de och skulder som grundar sig på en dom, t.ex. skadestånd.

Om en underhållsskyldig inte betalar underhållsbidrag och den person som bor tillsammans med barnet ansöker om underhållsstöd från FPA, betalar FPA underhållsstödet och driver in de obetalda underhålls­bidragen av den underhållsskyldige.

Borgensfordringar på studielån uppkommer om den studerande inte kan betala tillbaka studielånet till banken. Som borgensman för lånet betalar FPA lånet till banken och driver in det av den studerande med en ränta på fyra procent.

FPA samlar in en hälsovårdsavgift av högskolestuderande varje termin. Hälsovårdsavgiften överförs till indrivning, om den studerande inte betalar avgiften i tid.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.