Siirry sisältöön

Nääiʹt äʹššääk staanlânji OmaKelast

Saame | 25.10.2021
Neʹttäʹššummuš lij hiâlpp da jåʹttel. Ainsmââʹtt, što ton da tuu õõldâsoummu ǩeeʹrjtõõttveʹted OmaKelaaʹje (MuuKela) staanlânji tåʹlǩ kela.fi pääiʹǩ.
Kuuntele artikkeli
""

Loga teavstta davvisámegillii
Luuvâ mainâs anarâškielân
Lue teksti suomeksi

Neeʹttest lie vuõigg neʹttseeidai vuâkksaž peʹtteemseiddõõzz. Ko ooumaž oudd neʹttbaŋkktiõttees peʹtteemseiddõʹsse, reäkkõsneeʹǩǩ vuäǯǯa piâssmõõžž reäkkõsǩiõrddi neʹttbaʹŋǩǩe da vuäiʹtte suâleed tiilâst tieʹǧǧ. Peʹtteemseiddõõzzid vueiʹtet tuejjeed baaŋki, OmaKanta (MuuKanta) leʹbe Kela nõõm ââʹneeʹl.

Neeʹttest âlgg âʹtte leeʹd täʹrǩǩ da seuʹrrjed vueʹlnn åårrai vuäʹppõõzzid, ko ǩeeʹrjtõõđak OmaKelaaʹje!

Vuäʹppõõzz staani äʹššummša OmaKelast

 1. Jõs âânak teâttmašina ouddmiârkkân ǩeʹrjjpõõrtâst leʹbe Kela kääzzkâʹsttempääiʹǩest da oouʹdbuž õõʹnni lij kuâđđam plaađânj äävai, ääʹved plaađânj oʹđđest.
 2. Ǩeeʹrjet plaađânj addrõsrieʹdde kela.fi. Ko puäđak sijddu, addrõsriâddâst kuâsttai lookk kovv. Tät miârkkšââvv tõn, što teâđaid vuõltteet staanlânji kela.fiiʹje jie-ǥa tõid vueiʹt haursted. Jeäʹl ǩeeʹrjtõõđ OmaKelaaʹje vuõiʹǧǧest neeʹtt ooccâm-mašinapuäđõõzzin.
 3. Ruõkk kela.fi-seeid tuu plaađânj ǩeʹrjjmiârkid leʹbe jäänmõsân õnnum seeidaid. Piâzzak nääiʹt sijddu pueʹtti vuâra vuõiʹǧǧest ââʹnǩani ooccâm-mašinaid.
 4. Vaʹlljed kela.fi-seeidast teäddõõǥǥ Kirjaudu (Ǩeeʹrjtõõđ) Teäddõõǥǥâst ävvan Suomi.fi-kääzzkõõzzâst leʹddi ǩeeʹrjtõõttâmseidd, koʹst piâzzak vaʹlljeed tuu haaʹleem tobddeemnääʹl leʹbe jiijjad baaŋk. Suomi.fi lij õõlmâsvaaldâšm õhttsaž tobddeemkääzzkõs, da toʹben še teâđaid vuõltteet staanlânji. Seeid addrõõzz vueʹssen lååkk tunnistautuminen.suomi.fi, da addrõsriâddâst lij lookk kovv.
  • Jõs tobddääk OmaKelaaʹje baŋkktiõttivuiʹm, vuäitt kääzzkõstaʹrjjeeʹjen kuâsttjed Osuuspankki (OP), håʹt tuu ââʹnnmest leʹčče måtam jeeʹres baaŋk tiõtti.
  • Jõs tobddääk mobiilstaanõõǥǥin, kääzzkõstaʹrjjeeʹjen vuäitt kuâsttjed Telia. Tät ij vaaikât tobddummša: kela.fist lij pâi staani ǩeeʹrjtõõttâd OmaKelaaʹje.
 5. Ǩeeʹrjtõõđ OmaKelast åålǥas pâi, ko jõõskak ââʹnnmest tõn. Kuârad še tuu plaađânj seiddhistoria da kõskkmoošt di pii ǩidd puk ääv plaađânjikknid. Nääiʹt ainsmââttak, što seämma aparaatt mâŋŋa õõʹnni oummu jie piâzz vueiʹnned teâđääd.

Jeäʹl ni kuäʹss vuõlttâd neʹttpååʹštin äʹrǧǧluânddsaž teâđaid, mâʹte persontiõtt leʹbe baŋkktiõttid. Kela ij ni kuäʹss kõõjj tõid neʹttpååʹštin leʹbe teʹksttsaaǥǥin.

Hoʹhsse še, što OmaKela-kääzzkõõzzâst ij leäkku pååđ mobiilsuåvldõs.

""

Äʹššed staanlânji še OmaKantast (MuuKantast)! Looǥǥ viiŋkid kanta.fist (lääddas).

MÂID TUEJJÄÄM, JÕS MUʹST LIE KÅITTAM VUÄǮǮAD TIÕTTU TEÂĐAID?

Jõs leäk šõddâm meäʹrteʹmes seiddõʹsse leʹbe vuäǯǯam ǩeeʹrjtõõttmõõžž raukki saaǥǥ, toiʹmme nääiʹt:

 • Jeäʹl vaʹstted saʹǩǩe leʹbe lââʹzzet teâđääd õõlǥtum ǩiiʹddid.
 • Jeäʹl kliʹkke saaǥǥ liiŋkid.
 • Jõs kaaddčõõđak, što baŋkktiõttääd lie jouddâm puästoummi tiõttu, vääʹld õhttvuõđ jiijjad baaŋk äʹššneǩ-kääzzkõʹsse da tueʹjjed tõn mâŋŋa reäkkõsiʹlmmtõõzz pååʹlsa.
 • Jõs meäʹrteʹmes seidd lij âânnam Kela nõõm, iʹlmmet ääʹššest Kelaaʹje.
 • Tobdstõõđ še tietovuotoapu.fi (lääddas) -seiddõʹsse!
 • Mistä haluaisit lukea?

  Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.