Siirry sisältöön

Ansiopäiväraha päättyy – mitä teen?

Yleinen | 22.8.2022
Hei! Olen saanut työttömyyskassastani nyt 390 päivää ansiopäivärahaa eli 400 päivän enimmäismaksuaika on täyttymässä ihan pian. Mitä etuutta haen sitten ja miten minun täytyy toimia? Tällaisia viestejä Kela saa usein.
Anniina Lapinkaski
etuuskäsittelijä
Kuuntele artikkeli

Jokainen työssäkäyvä voi valita liittyykö työttömyyskassan jäseneksi. Jäsenyys maksaa, mutta rahalle saa vastinetta, koska jäsenmaksun maksanut ja työssäoloehdon täyttänyt hakija saa työttömäksi tai lomautetuksi jäätyään kassastaan ansiopäivärahaa. Se määräytyy sen palkan perusteella, jota hän on töissä ollessaan saanut ja on yleensä huomattavasti suurempi kuin Kelan peruspäiväraha. Peruspäivärahaa maksetaan työssäoloehdon täyttäneelle työnhakijalle, joka ei kuulu kassaan tai joka ei ole ollut kassan jäsenenä riittävän pitkään. Peruspäivärahan määrä on kaikille sama palkasta riippumatta.

Työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa 300–400 päivän ajan, vaihdellen sen mukaan, onko hakijalla työhistoriaa yli vai alle 3 vuotta. Yli 58-vuotiaalla enimmäisaika on 500 päivää, jos hänellä on työhistoriaa yli 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Jos ansiopäivärahan saaja työskentelee samalla osa-aikaisesti, voi hänen työssäoloehtonsa täyttyä uudelleen. Silloin enimmäisajan kertymä nollautuu ja ansiopäivärahapäivien maksukertymä alkaa alusta. Ansiopäivärahaoikeus saattaa näin siis jatkua vuodesta toiseen.

Kun ansiopäivärahan enimmäisaika täyttyy, hakijalla on edessään Kelan työmarkkinatuelle siirtyminen.

Kun ansiopäivärahan enimmäisaika täyttyy, hakijalla on edessään Kelan työmarkkinatuelle siirtyminen. Siirtymä ei tapahdu automaattisesti, vaan se vaatii hakijalta toimenpiteitä. Kela ei voi käsitellä työmarkkinatukea, jos kassassa on vielä yksikin maksamaton päivä jäljellä. Kaikki kassan päivät täytyy siis olla ensin haettuna.

Tämän jälkeen hakija täyttää OmaKelassa työmarkkinatukihakemuksen. Pelkkä työttömyysturvaa koskeva ilmoitus, viesti tai selvitys työmarkkinatuen tarveharkintatuloista ei siis riitä. Työmarkkinatukea haetaan ansiopäivärahan päättymistä seuraavasta päivästä. Jos enimmäisaika on täyttynyt vaikkapa 15.8.2022, työmarkkinatuki haetaan alkaen 16.8.2022. Hakemuksen voi täyttää heti tuolloin, mutta siihen tarvitaan vielä myöhemmin liitteeksi työttömyysajan ilmoitus. Ensimmäinen maksujakso on 10 arkipäivää eli tässä esimerkissä se olisi 16.8.–29.8.2022. Työttömyysajan ilmoitusta ei voi täyttää etukäteen, joten tämä hakija voisi täyttää ilmoituksensa aikaisintaan 30.8.2022. Jos Kela tarvitsee ilmoituksen pidemmältä ajalta, käsittelijä pyytää sitä sitten, kun ottaa hakemuksen työn alle. Jatkossa maksujaksojen pituus on 20 arkipäivää.

Pyydä työvoimapoliittista lausuntoa heti, kun kassan maksama ansiopäiväraha on täyttynyt.

Kela tekee työmarkkinatukipäätöksen TE-palveluiden työvoimapoliittisen lausunnon perusteella. Hakijan kannattaa olla itse yhteydessä TE-palveluihin ja pyytää työvoimapoliittista lausuntoa Kelaan heti, kun kassan maksama ansiopäiväraha on täyttynyt. Kelakin voi pyytää lausuntoa, mutta vasta sitten, kun hakemus otetaan käsiteltäväksi. Hakemus saadaan yleensä ratkaistua heti ensikäsittelyssä, jos lausunto on tuolloin jo saapunut Kelaan. Hakija ei voi toimittaa lausuntoa Kelaan itse, vaan se saapuu Kelaan sähköisesti TE-palveluista. Ei siis kannata turhaan lähettää kuvaruutukaappausta työttömyyskassaan annetusta lausunnosta.

Kelan työttömyysturvahakemuksessa kysytään, onko hakijan työssäoloehto täyttynyt. Moni valitsee virheellisesti kohdan kyllä, koska työssäoloehto on täyttynyt ennen ansiopäivärahalle siirtymistä. Tuolloin hakemus käsitellään peruspäivärahahakemuksena. Kela joutuu hylkäämään peruspäivärahan, sillä hakija on jo saanut kertyneen työssäoloehtonsa perusteella 300–500 päivää ansiopäivärahaa kassastaan. Sen jälkeen myönnettävä etuus on työmarkkinatuki, joten työssäoloehtokohtaan täytyy muistaa valita vaihtoehto työssäoloehto ei täyty. Se nopeuttaa käsittelyä, koska silloin hakemus käsitellään heti työmarkkinatukihakemuksena ilman turhaa peruspäivärahan hylkäämistä.

Työmarkkinatukihakemus kannattaa täyttää heti kun ansiopäiväraha on päättynyt.

Työmarkkinatuessa on tarveharkinta. Se tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että Kela harkitsee, onko kyseiselle tuelle tarvetta. Tarveharkinnassa huomioitavia tuloja ovat esimerkiksi pääoma- ja osinkotulot, vuokratulot ja metsän tuotto. Hakemus ohjaa liittämään mukaan tarvittavat selvitykset, jos hakijalla on jotain tällaisia tuloja. Jos mitään tuloja ei ole, riittää kun hakemuksessa ilmoittaa, ettei tuloja ole.

Työmarkkinatukihakemus kannattaa täyttää heti kun ansiopäiväraha on päättynyt. Moni havahtuu vasta kuukausien päästä siihen, ettei rahaa ole tullut pitkään aikaan mistään. Työmarkkinatuen takautuva hakuaika on 3 kuukautta ja sitä pidemmältä ajalta työmarkkinatuki voidaan myöntää vain erityisen painavin perustein. Pelkkä unohdus tai tietämättömyys ei riitä perusteluksi.

Ja kannattaa myös muistaa, että Kelasta voi aina kysyä neuvoa, jos mikä tahansa etuusasia askarruttaa!

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.