Siirry sisältöön

Nu kan äldre långtidsarbetslösa ansöka om pensionsstöd

Työ & Toimeentulo | 29.5.2017
Långtidsarbetslösa som är äldre än 60 år kan nu gå i pension och ansöka om pensionsstöd från FPA. De som får pensionsstöd behöver inte längre söka arbetsmarknadsstöd, men de får arbeta om de vill. Löneinkomster påverkar inte pensionsstödet.
Kuuntele artikkeli
""
Eläketukea aletaan maksaa ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille kesäkuun 2017 alusta lähtien.

1. Vad är pensionsstöd och för vem?

Pensionsstödet är ett månatligt stöd för långtidsarbetslösa som är äldre än 60 år. Det är avsett att underlätta ekonomin för i synnerhet sådana äldre som har svårt att hitta arbete. Det fulla pensionsstödet är lika stort som garantipensionen, dvs. för närvarande 760,26 euro per månad.
Man har kunnat ansöka om pensionsstöd sedan början av maj 2017. Pensionsstödet kan betalas ut tidigast från 1.6.2017. Stödet kan också sökas senare. Det går att ansöka om stödet 6 månader i efterskott.

2. Vem kan få pensionsstöd?

Pensionsstöd kan sökas av den som fyllt 60 år före 1.9.2016 och som varit arbetslös i praktiskt taget 5 år i sträck. Som arbetslöshetstid räknas också bland annat sådana dagar för vilka den arbetslösa har fått sjukdagpenning.

Pensionsstöd kan beviljas personer som bor i Finland, har haft rätt till arbetsmarknadsstöd 31.8.2016 och under perioden 1.9.2010–31.8.2016 har fått arbetsmarknadsstöd i minst 1 250 dagar eller arbetslöshetsdagpenning för maximitiden och ytterligare arbetsmarknadsstöd i minst 750 dagar.

I sina förhandskalkyler har FPA räknat med att det kommer att finnas sammanlagt cirka 5 300 pensionsstödstagare. Stödet betalas inte ut automatiskt utan kan beviljas endast till den som ansöker om det.

3. Kan den som får folkpension få pensionsstöd?

Nej. Pensionsstöd kan inte beviljas personer som får folkpension, garantipension, arbetspension, avträdelsestöd eller frivillig arbetspension som grundar sig på ett anställnings- eller tjänsteförhållande, företagarverksamhet eller förtroendeuppdrag. Pensionsstöd kan inte heller beviljas personer som får sjukdagpenning, rehabiliteringspenning från FPA eller en motsvarande utländsk förmån.

Detsamma gäller för dem som har vilande folkpension, garantipension eller arbetspension eller en motsvarande utländsk förmån.

4. Hur länge betalas pensionsstöd?

FPA betalar ut pensionsstöd månatligen tills stödtagaren går i pension eller fyller 65 år. Om stödtagaren exempelvis förtidspensioneras eller livssituationen i övrigt förändras så att den påverkar villkoren för att få stöd, ska stödtagaren meddela FPA om förändringen. I så fall justeras stödbeloppet.

5. Kan den som jobbar få pensionsstöd?

Ja. Förvärvsinkomster, tillgångar eller makens eller sambons inkomster påverkar inte pensionsstödets storlek. Däremot beaktas vissa olycksfalls-, sjuk- och familjepensioner när stödbeloppet beräknas. Också motsvarande utländska förmåner beaktas i pensionsstödsbeloppet.

Pensionsstödstagarna behöver inte fylla i några blanketter för arbetslöshetsförmåner eller varje månad visa att stödkriterierna uppfylls. I och med att försörjningen har tryggats med pensionsstöd fram till pensioneringen behöver stödtagaren inte längre söka arbete, men det är fritt fram att göra det.

6. Hur vet man att man har rätt till pensionsstöd?

I sina datasystem har FPA letat fram sådana personer som sannolikt har rätt till stödet. I början av maj fick dessa personer ett brev om detta och en blankett för ansökan om pensionsstöd.

FPA har dock inte uppgifter om alla de personer som har rätt till pensionsstöd och har därför inte kunnat nå dem alla. De som inte har fått något brev kan kontrollera sin rätt till pensionsstöd genom att kontakta FPA:s kundservice.

7. Måste man ansöka om pensionsstöd?

Man måste inte ansöka om pensionsstöd. Ingen reform är oproblematisk, och svårigheter kan dyka upp när olika förmåner ska samordnas. De sakkunniga på FPA är dock alltid redo att hjälpa i valet mellan olika alternativ. I sista hand är det alltid kunden själv som gör valet.

8. Med vem kan man diskutera pensionsstödet?

FPA har utbildat personalen inom både kundservicen och handläggningen för att garantera att kunderna får god service också i frågor som gäller pensionsstödet. Dessutom är experterna inom den kommunala sociala tryggheten och arbets- och näringscentralerna insatta i alla detaljer kring det nya stödet och kan därför också svara på frågor om det.

Artikeln grundar sig på en intervju med Jenni Mäkelä, jurist i pensionsgruppen vid FPA:s juridiska enhet.

Läs mer på FPA-sidorna

Pensionsstöd

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.