Gå till innehåll

Läroplikten förlängs till 18 års ålder – så här påverkar det kostnadsfria andra stadiet FPA-förmåner för studerande

STUDIER | 13.4.2021
Läropliktsåldern stiger till 18 års ålder i augusti 2021, och samtidigt blir studier på andra stadiet kostnadsfria. Med förändringen strävar man efter att varje ung person ska kunna avlägga examen på andra stadiet oberoende av familjens ekonomiska situation.
Lyssna på artikeln
Kaksi opiskelijaa pulpettien ääressä.
Läroplikten förlängs till 18 års ålder i augusti 2021. Niondeklassister är alltså förpliktade att fortsätta med studier på andra stadiet, som i fortsättningen är kostnadsfria.

Vad innebär det att läroplikten förlängs till 18 års ålder?

Läroplikten har hittills inneburit fullgörande av den grundläggande utbildningens lärokurs. År 2021 förlängs läroplikten till 18 års ålder. Unga ska alltså efter grundskolan fortsätta till ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt för att avlägga examen på andra stadiet eller söka sig till utbildning i övergångsskedet.

Läroplikten upphör när den unga fyller 18 år eller när den unga innan dess avlägger examen på andra stadiet eller en motsvarande utländsk examen. I och med reformen blir studier på andra stadiet kostnadsfria.

Varför höjs läropliktsåldern till 18 år?

Trots att nästan alla unga söker sig till utbildning på andra stadiet, blir cirka 15 procent av varje årskull utan examen. Under läsåret 2017–2018 avbröt 3,2 procent av de unga sin gymnasieutbildning och 8,7 procent sin yrkesutbildning, vilket är fler än under föregående läsår.

Avbrott i studierna beror ofta på personliga och delvis även ekonomiska orsaker. Speciellt barn till låginkomsttagare utgör en stor andel av de som avbrutit studierna. Genom att höja läropliktsåldern och göra andra stadiet kostnadsfritt strävar man efter att varje ung person ska kunna avlägga examen på andra stadiet oberoende av sin bakgrund.

Hur dyrt har det hittills varit att studera på andra stadiet?

Direkta kostnader för studier på andra stadiet utgörs av studiematerial, arbetskläder och -redskap, dator, kalkylator och examensavgifter. I yrkesutbildning varierar de totala kostnaderna för studierna enligt studieområde och examen. De genomsnittliga kostnaderna per studerande på alla områden är cirka 1 800 euro, varav utbildningsanordnaren har betalat en del och varav den studerande har betalat i genomsnitt cirka 400 euro. De direkta kostnaderna för gymnasiestudier är i genomsnitt 2 500 euro för den studerande. Tack vare reformen blir studier på andra stadiet helt kostnadsfria för den studerande.

Läs också: Kostnaden för gymnasiet kan vara för hög för låginkomsttagare – läromedelstillägg täcker utgifterna

Vem berörs av utvidgad läroplikt och när träder den i kraft?

Andra stadiet blir kostnadsfritt och läroplikten förlängs till 18 års ålder från och med 1 augusti 2021. Reformen berör ungdomar som avslutar sin grundskoleutbildning efter 1.1.2021, dvs. i huvudsak ungdomar födda år 2005. Från och med detta år är niondeklassister alltså förpliktade att fortsätta med studier på andra stadiet. Utvidgad läroplikt och kostnadsfritt andra stadie trädet i kraft en årskull i taget.

Den nya lagen tillämpas inte på unga vars läroplikt har upphört före 1.1.2021. Den förlängda läroplikten gäller alltså inte personer som för närvarande deltar i påbyggnadsundervisning, dvs. går i den s.k. tionde klassen, och vars läroplikt enligt lagen upphörde när den grundläggande utbildningen upphörde år 2020. Tionde klassen hör inte till den grundläggande utbildningens lärokurs.

Utbildningsanordnaren fastställer för varje studerande om den studerande omfattas av kostnadsfri utbildning vad gäller ålder och utbildning. En studerande som är berättigad till kostnadsfri utbildning kan få studiestöd och skolresestöd även för sådana studier som man inte tidigare har beviljat stöd.

Blir det ändringar i studiestödet och bostadsbidraget när studierna blir kostnadsfria?

Studerande på andra stadiet som kom från lågavlönade familjer fick tidigare läromedelstillägg till studiepenningen. Det beviljas inte längre för dem som har rätt till kostnadsfri utbildning på andra stadiet, eftersom de får studiematerialet kostnadsfritt.

Studerande som har rätt till kostnadsfritt andra stadie får fortfarande övrigt studiestöd såsom alla andra studerande. När den unga fyller 17 år och barnbidraget upphör kan man ansöka om studiestöd från FPA.

Studerande som är berättigade till kostnadsfri utbildning kan fortfarande få även allmänt bostadsbidrag. En ung person som studerar utomlands eller på Åland kan fortfarande få studiestödets bostadstillägg för bostadens hyra.

I enlighet med den nya lagen betalar läropliktiga inte för utbildning inom fritt bildningsarbete som ordnas på en folkhögskola. Utbildningen är kostnadsfri för dem och det är kostnadsfritt för dem att bo på internat, vilket innebär att de inte kan få bostadstillägg för internatet. Andra än läropliktiga kan fortfarande avlägga avgiftsbelagda utbildningar inom fritt bildningsarbete på en folkhögskola och om de bor på läroanstaltens internat får de fortfarande bostadstillägg.

Hur påverkas andra stadiets skolresestöd?

FPA:s skolresestöd ersätter en del av kostnaderna för skolresor för studerande på andra stadiet när minsta antalet resor uppfylls. För studerande som är berättigade till kostnadsfri utbildning blir kilometergränsen kortare, och i fortsättningen räcker det med 7 kilometer mellan hemmet och läroanstalten. För andra studerande är kilometergränsen fortfarande 10 kilometer. Skolresestöd kan ansökas när studierna inleds, och det går att ansöka en månad i efterhand.

För artikeln intervjuades förmånschef Piia Kuusisto hos FPA. Siffrorna om studerande som avbrutit andra stadiet och kostnaderna för andra stadiet baserar sig på regeringens proposition till läropliktslagen (173/2020), där man har använt Utbildningsstyrelsens, Statistikcentralens, Ungdomsbarometerns och Rädda Barnen rf:s utredningar som källor.

Läs mer på FPA:s webbplats

Läroplikten utvidgas

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.