Gå till innehåll

Finns det risk för att stödmånaderna tar slut för tidigt? Gör så här

STUDIER | 16.4.2019
Det blir allt vanligare att studiestödet tar slut under pågående högskolestudier. Därför lönar det sig att planera hur studierna ska framskrida och finansieras redan när du har fått en studieplats.
Lyssna på artikeln
""

Hur länge kan man få studiestöd och hur vanligt är det att stödmånaderna tar slut mitt i studierna, FPA:s ansvarige planerare Ilpo Lahtinen?

Det är ett allmänt problem att stödtiden tar slut under högskolestudierna och detta blir allt vanligare, eftersom antalet stödmånader har minskats. För att avlägga den vanligaste universitetsexamen på 300 studiepoäng kan man nu få studiestöd för högst 48 månader. Den studerande ska alltså prestera över sex studiepoäng per stödmånad för att studiestödet inte ska ta slut mitt i studierna.

På andra stadiet finns det inte risk för att studiestödet tar slut. En gymnasieelev eller den som avlägger en yrkesinriktad grundexamen kan beviljas studiestöd för upp till två läsår efter de tre första studieåren.

Hur kan den studerande säkerställa att studiestödet räcker till för hela studietiden?

Det lönar sig för en studerande som inleder sina studier att senast vid beslutet om studiestöd kontrollera för hur lång tid studiestödet har beviljats. Studierna och användningen av studiestödet ska planeras så att studiestödet räcker till för hela studietiden.

Om en högskolestuderande orkar och har möjlighet att förvärvsarbeta vid sidan av studierna lönar det sig att överväga om man kan spara stödmånader till en senare tidpunkt. Använd inte studiestödet om studierna inte framskrider till exempel på grund av sjukdom. Då lönar det sig att ansöka om sjukdagpenning eller utreda möjligheterna till rehabilitering.

Hur ska man göra i praktiken om studiestödet riskerar att ta slut under studierna?

Studiestödet beviljas till en början studerande vid läroinrättning på andra stadiet och yrkeshögskola för en normal studietid. Om studierna fortsätter efter detta kan den studerande ansöka om studiestöd för tilläggstid via nätet eller med en blankett.

När en högskolestuderandes stödmånader håller på att ta slut lönar det sig att först ta reda på om det är möjligt att beviljas tilläggstid. Det är möjligt om studierna har fördröjts på grund av sjukdom eller annat vägande skäl. Till exempel en svår livssituation kan vara en sådan orsak. Ansökan om studiestöd för tilläggstid inlämnas med en ändringsanmälan via nätet eller på en blankett.

Om studiestödet håller på att ta slut och stödtiden inte kan förlängas finns det skäl för den studerande att utreda hur utkomsten för den resterande studietiden kan ordnas. Hjälp fås till exempel från FPA:s kundtjänst.

Vilka förmåner kan FPA bevilja studerande, om studiestödet tar slut under studierna?

Om stödtiden upphör inverkar detta inte på beviljandet av allmänt bostadsbidrag. Bostadsbidraget kan till och med höjas, när den studerande inte längre får studiepenning.

Rehabilitering och förmåner i anslutning till rehabilitering kan vara till hjälp om en sjukdom eller funktionsnedsättning har försvårat studierna. Det lönar sig att tillsammans med TE-tjänsterna utreda om oavslutade studier kan slutföras med hjälp av arbetslöshetsförmån.

Om man inte har tillgång till andra stödformer och de egna eller familjens medel inte räcker till för de oundgängliga utgifterna är det möjligt att ansöka om utkomststöd från FPA. I detta fall ska den studerande redogöra för FPA inom vilken tid han eller hon kan slutföra sina studier. Högst ett läsår anses vara skälig tid i de fall det är frågan om avläggandet av en första examen.

Om den studerande redan har en yrkesinriktad examen eller en högskoleexamen och studiestödet inte räcker till för att avlägga en ny examen är det inte självklart att man beviljas utkomststöd. Det kan även beviljas som nedsatt. Det lönar sig att komma ihåg att makens/makans inkomst kan förhindra beviljandet av utkomststöd.

Utöver FPA:s kundtjänst kan även kommunens socialtjänster erbjuda hjälp och råd.

Finns det andra metoder att finansiera studier?

I stället för att finansiera studierna med studiestöd beviljat av FPA kan du finansiera dem med förmåner inom läroavtalsutbildningen, Sysselsättningsfondens vuxenutbildningsstöd, TE-tjänsternas arbetslöshetsförmån, FPA:s rehabiliteringspenning eller till exempel alterneringsersättning. Dessa alternativa stödformer är vanligtvis inte, med undantag för läroavtalsutbildningen, möjliga för unga som avser att fortsätta studera efter grundskolan eller gymnasiet.

Många unga studerar med hjälp av ekonomiskt stöd från sina föräldrar eller maka/make eller med egna löneinkomster. Det skulle dock vara önskvärt att reglerna för studiestöd skulle vara sådana att inte en enda studerande skulle vara tvungen att finansiera sina studier på så sätt.

Hjälper studielån, om studiestödet tar slut?

Många verkar tro att när studiestödet tar slut är det möjligt att få enbart studielån. Det är inte möjligt. Om studiestödet tar slut under studierna, avser detta allt studiestöd: studiepenning och statsgaranti för studielån. Studielånet måste lyftas innan stödmånaderna tar slut. Därför lönar det sig att planera finansieringen i början av studierna.

Vad annat bör den studerande beakta?

En universitetsstuderande måste vara extra noggrann när han eller hon avlägger en lägre eller högre högskoleexamen. Studiestödet beviljas först för avläggande av en lägre kandidatexamen. Den studerande får tillgång till stödmånaderna för högre magisterexamen först efter att han eller hon har avlagt kandidatexamen. Det är inte förbjudet att genomföra studier för magisterexamen redan under stödmånaderna för kandidatexamen. Men det är viktigt att planera studierna så, att kandidatexamen har avlagts innan de beviljade stödmånaderna för den tar slut.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.