Gå till innehåll

Vad innebär ändringarna i dagpenningarna 2020? En sakkunnig på FPA svarar

Hälsa | 21.10.2019
Från början av år 2020 kommer årsinkomsten att ersätta den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen när beloppet av dagpenningar räknas ut. Den här ändringen berör över en halv miljon kunder hos FPA.
Lyssna på artikeln
Kuvituskuva. Äiti halaa pientä lastaan.

Om du får tillökning i familjen år 2020, har planer på att söka rehabilitering eller om du vet att det snart blir aktuellt med en längre tids sjukfrånvaro från jobbet lönar det sig att läsa vad planeraren Anne Flak svarar på de vanligaste frågorna om dagpenningarna och de kommande förändringarna.

1. Vad avses med årsinkomst?

Årsinkomsten är den inkomst utifrån vilken FPA år 2020 beräknar beloppet av föräldradagpenningar, sjukdagpenningar, rehabiliteringspenning och den specialvårdspenning som betalas på grund av vården av ett sjukt barn. Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod, som omfattar de 12 kalendermånader som föregår kalendermånaden före den månad då rätten till dagpenningen i fråga börjar.

Om din rätt till exempelvis rehabiliteringspenning börjar 15.2.2020 eller om du söker sjukdagpenning utifrån en arbetsoförmåga som börjat 25.2 beräknas årsinkomsten ut för 12 månader före januari, det vill säga 1.1.2019–31.12.2019. Den nya regeln gäller också i fråga om moderskaps-, faderskaps-, och föräldrapenningar, om du börjar få någon av de här förmånerna på nästa års sida.

Om rätten till dagpenning börjar ännu i år och fortgår på nästa års sida fastställs dagpenningens belopp fortsättningsvis enligt de ”gamla reglerna”. Om du till exempel tar ut din första faderskaps- eller föräldraledighet på 2019 års sida kommer också de faderskaps- eller föräldrapenningar som senare betalas för samma barn att grunda sig på samma inkomster som för den första dagpenningsperioden.

Läs också: Baby på väg? Föräldradagpenningarna kommer att ändras

2. Vilka inkomster räknas in i årsinkomsten?

I årsinkomsten inräknas löneinkomst, försäkringslön, FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst, vissa ersättningar för inkomstbortfall och dessutom vissa förmåner, såsom arbetslöshetsförmåner, sjukdagpenning och studiepenning. Årsinkomsten kan bestå av flera olika slag av inkomster, till exempel av både lön och förmåner. Årsinkomsten kan också beräknas utifrån enbart förmåner.

Observera att det avgörande är vilken dag lönen har betalats – inte den tid under vilken man arbetat. Lönen beaktas om betalningsdagen infaller under den aktuella granskningsperioden på 12 månader.

3. Varifrån får FPA uppgifter om mina inkomster?

De uppgifter som behövs får FPA i regel från inkomstregistret, dit arbetsgivare meddelar utbetalda löner, och från försäkringsanstalterna. Du behöver alltså inte meddela dina inkomster till FPA separat. Det här gör det enklare att ansöka om dagpenning, eftersom FPA inte längre behöver få några separata utredningar om inkomsterna. Utgifterna för inkomstens förvärvande dras inte längre av från årsinkomsten, vilket betyder att det inte heller behövs några utredningar om till exempel kostnaderna för arbetsresor.

Exempel på hur dagpenningen fastställs utifrån olika inkomster hittar du exempelvis på webbplatsen fpa.fi under avdelningen Barnfamiljer eller Sjuk.

4. Kan årsinkomsten beräknas utifrån en kortare tid än granskningsperioden på 12 månader?

I vissa situationer kan årsinkomsten beräknas utifrån de 3 sista månaderna i granskningsperioden. Det kan vara fallet till exempel om du under granskningsperioden för årsinkomsten har varit borta från arbetslivet på grund av vården av ett sjukt barn eller ett barn under 3 år, eller om du har blivit klar med din yrkesutbildning. Ett villkor är dessutom att dina inkomster för de här 3 månaderna multiplicerat med 4 är minst 20 procent större än den årsinkomst som fastställs utifrån granskningsperioden på 12 månader.

Sjukdom eller arbetslöshet är inte sådana orsaker på grund av vilka årsinkomsten kan beräknas utifrån inkomsterna för de 3 sista månaderna i granskningsperioden.

5. Min inkomstnivå har varit stabil under de senaste åren. Innebär förändringen en vinst eller förlust för mig?

Förändringen påverkar inte dagpenningarnas nivå på ett allmänt plan, men årsinkomsten motsvarar bättre kundens aktuella inkomstnivå vid den tidpunkt då förmånen i fråga börjar betalas ut.

Blivande mamma eller pappa? Vänta på beslutet i lugn och ro

När det gäller dagpenningar som börjar betalas i januari 2020 är granskningsperioden undantagsvis de 12 månaderna som omedelbart föregår arbetsoförmågan eller utbetalningen av dagpenningen. Det innebär att de beslut som gäller de första dagpenningarna år 2020 kan meddelas tidigast i januari. Vänta alltså i lugn och ro på beslutet, det kommer så småningom.

Ordlista

Årsinkomst = löneinkomst, försäkringslön, FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst, vissa förmåner och vissa ersättningar för inkomstbortfall som den sökande haft sammanlagt under granskningsperioden.

Granskningsperiod = en period på 12 kalendermånader som föregår kalendermånaden före den månad då rätten till dagpenning börjar. De ovan nämnda inkomster som den sökande haft under granskningsperioden beaktas när årsinkomsten fastställs.

Årsinkomst som beräknas utifrån förmåner = En kalkylerad inkomst som grundar sig på det sammanlagda beloppet av vissa förmåner som beviljats under granskningsperioden. Läs mer: Årsinkomst som beräknats utifrån förmåner.

Specialfall = I vissa fall kan årsinkomsten beräknas utifrån de 3 sista månaderna i granskningsperioden. Läs mer: Specialfall

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.