Gå till innehåll

Bostadsbidrag för en miljard euro – hur fördelas potten?

FPA betjänar | 22.3.2018
Lyssna på artikeln

Villkoren för när allmänt bostadsbidrag kan beviljas är mycket detaljerade. För att bostadsbidrag ska kunna beviljas måste den sökande uppfylla de strikta kriterier som anges i lag. Dessutom finns det flera olika grunder för när bostadsbidraget ska justeras, och ofta blir man också tvungen att rätta tidigare beslut. Även om jag som handläggare alltid försöker avgöra varje ansökan till kundens fördel måste jag ibland fatta rätt så stränga beslut för att hålla mig inom de ramar som lagen ger.

I motsats till de regler som gäller till exempel för utkomststödet, kan allmänt bostadsbidrag endast beviljas personer som omfattas av den finländska sociala tryggheten. Det räcker alltså inte med att man har en bostad, man måste också ha ett FPA-kort. Om det i samma bostad bor en person som inte omfattas av den sociala tryggheten beaktas alltså inte den personens andel av boendeutgifterna när bostadsbidraget räknas ut. I praktiken innebär det här att bidragsbeloppet blir lägre.

Kunder med växlande livssituationer och olika specialfall kräver att man noga benar ut alla detaljer i bestämmelserna.

Den som får bostadsbidrag måste bo i bostaden permanent och adressuppgifterna i befolkningsdatasystemet ska vara uppdaterade. Bostadsbidrag kan betalas endast för bostäder som faktiskt duger som bostad. Det betyder att bostaden ska vara avsedd för stadigvarande bostadsbruk. Dessutom måste där finnas kokmöjligheter, toalett och en egen separat ingång. Ibland behövs ett intyg från byggnadstillsynsmyndigheten om att bostaden lämpar sig som bostad. Allmänt bostadsbidrag kan inte beviljas för fritidsbostäder, sommarstugor eller husvagnar, även om där skulle finnas ovannämnda bekvämligheter. Man kan ju tycka att bestämmelserna som gäller för en duglig bostad är onödigt detaljerade, men de garanterar kvaliteten på den bostad som bostadsbidraget beviljas för. Till exempel lagerutrymmen som inte är avsedda för bostadsbruk kan således inte dyka upp på bostadsmarknaden för personer med låga inkomster.

Allmänt bostadsbidrag kan inte beviljas för fritidsbostäder, sommarstugor eller husvagnar.

Allmänt bostadsbidrag beviljas alltid ett hushåll. I det här sammanhanget kan ett hushåll bestå av en person, en familj eller till exempel av tre kompisar som delar en lägenhet. Kompisarna bildar ett kollektivhushåll, om det i hyresavtalet anges att alla ansvarar gemensamt för hyran.

Det är viktigt att fastställa vem som ingår i hushållet, så att stödet betalas till den som är ansvarig för de boendeutgifter som han eller hon står för. Om det är klart fastställt vem som hör till hushållet kan ett eventuellt återkrav av bidraget riktas till rätt personer. När man har slagit fast vem som hör till ett hushåll betyder det till exempel att en huvudhyresgäst och en underhyresgäst som delar samma bostad kan få var sitt bostadsbidrag.

Årligen utbetalas över en miljard euro i allmänt bostadsbidrag. Därför är det bra att det finns tydliga kriterier för hur summan ska fördelas.

Äkta makar hör automatiskt till samma hushåll även om de bor på skilda håll, till exempel på grund av arbete eller studier på annan ort. I sådana fall kan de få bostadsbidrag för bara den ena bostaden. Ett gift par hör till separata hushåll endast om makarna har flyttat isär permanent på grund av s.k. söndring i äktenskapet. Det här beror på att makar har en lagenlig skyldighet att försörja varandra, även om de tillfälligt bor åtskilda.

De allra flesta bostadsbidrag betalas för hyresbostäder. Men bostadsbidrag kan också beviljas för aktielägenheter. Som boendeutgifter godkänns i så fall vederlag och en del av eventuella låneräntor. När det gäller egnahemshus beaktas utöver räntorna även underhållsutgifterna. Kostnader för bilplats och internet är allmänna kostnader som hänför sig till boendet, men i samband med det allmänna bostadsbidraget godkänns de dock inte som utgifter. Syftet med bostadsbidraget är att det ska täcka endast de nödvändigaste utgifterna, som till exempel vattenavgifter och uppvärmningskostnader.

Allmänt bostadsbidrag kan inte beviljas vem som helst eller för vad som helst. Om bostadsbidrag beviljades för obeboeliga byggnader skulle det kunna leda till sämre boendestandard för personer med låga inkomster. Om man skulle slopa begreppet hushåll skulle det kunna leda till oklarheter, i synnerhet i situationer då bostadsbidrag måste återkrävas. Summa summarum: de stränga reglerna är en garanti för rättvisa och jämlikhet vid beviljande av bostadsbidrag. Årligen utbetalas över en miljard euro i allmänt bostadsbidrag. Därför är det bra att det finns tydliga kriterier för hur summan ska fördelas.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.