Gå till innehåll
Jenna Knuts ja Sari Ylivainio.

Hur fungerar kommunförsöket med sysselsättning?

Våren 2021 överfördes sysselsättningstjänsterna för ungefär 250 000 finländare till kommunerna. I Seinäjoki är de personliga sysselsättningshandledarna ivriga över reformen, som gör att de bättre kan sätta sig in i kundens situation. För att reda ut förmånsärenden får man hjälp hos FPA.
ARBETE & FÖRSÖRJNING | 14.6.2021
Lyssna på artikeln

Inom sysselsättningen finns det utrymme för förbättring, och regeringen har som mål att höja sysselsättningsgraden. I mars 2021 inledde man kommunförsök med sysselsättning, som man har stora förväntningar på. I försöket överförs rådgivningen och tjänsterna för arbetssökningen delvis från TE-byråerna till kommunerna i sammanlagt 118 kommuner.

Försöken ska stärka kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster. I kommunerna utvecklas nya tjänstemodeller, där kundens situation och servicebehov beaktas individuellt.

Försöken har som mål att förbättra möjligheterna att återgå till arbetsmarknaden och utbildning för långtidsarbetslösa och personer i svag arbetsmarknadsställning. Unga kunder har en särställning i försöket.

Mottagare av FPA:s arbetslöshetsförmåner, unga och invandrare

Kommunförsökets målgrupper är mottagare av FPA:s arbetslöshetsförmån, alla arbetssökande under 30 års ålder samt invandrare, som antingen är arbetslösa eller deltar i arbetskraftsservice.

”FPA medverkar som expertpartner, eftersom kundens servicebehov ofta även kräver FPA:s tjänster”, berättar Sari Kenttä, chef för FPA:s center för utkomststöd.

Jenna Knuts och Sari Ylivainio.
Jenna Knuts (t.h.) började arbeta som personlig handledare för ungdomar på Seinäjoki stad när kommunförsöket inleddes. Sari Ylivainio är FPA:s kontaktperson för kommunförsöket och råder och handleder kommunanställda och kunder i ärenden som gäller FPA:s förmåner.

Enligt Kenttä har kunderna varit bra på att hitta kommuntjänsterna.

”FPA betalar fortfarande största delen av utkomsten till försöksområdets kunder, och det har inte förekommit några fördröjningar med detta. Visserligen befinner vi oss ännu i början, men överföringsperioden har ur vårt perspektiv fungerat väl.”

I kommunförsöket överfördes även en del uppgifter kring arbetslöshetsskyddet till kommunerna.

”Under hösten överförs mer av dessa uppgifter till kommunerna för att det ska bli smidigare att ge utlåtanden kring arbetslöshetsskyddet”, konstaterar Kenttä.

Kommunförsöket kan enligt Kenttä även ses som en pilot för den nya servicestrukturen, eftersom regeringen under vårens budgetöversyn stakade ut överföringen av TE-tjänsterna till kommunerna under år 2024.

FPA betjänar kunderna och deras personliga handledare i försöket

”Nyckelordet för den nya modellen är kundorientering. Den förbättras när sysselsättnings-, utbildnings- samt social- och hälsovårdstjänsterna sammanlänkas i allt högre grad”, beskriver Sari Ylivainio, kontaktperson för FPA:s kommunförsök.

Ylivainio fungerar som expert inom kommunförsöket med sysselsättning i Ilmajoki-Seinäjokiområdet och Södra Österbotten. Ylivainios uppgift är att råda och handleda kommunanställda och kunder i ärenden som gäller FPA:s förmåner. Hon deltar även som expert i nätverksarbete, kundmöten och integrationsplanering.

”Kontakterna från kommunförsöket har ökat: varje dag uträttar vi förmånsärenden åt kunderna inom kommunförsöket. Jag kan även fungera som kundens utsedda kontaktperson hos FPA.”

De personliga handledarna som har hand om kommunens sysselsättningsärenden kan ringa till Ylivainio och till exempel be henne om råd kring kundens situation medan kunden är närvarande. Typiska frågor är: har uppgifterna om kundens sjukledighet kommit fram till FPA, behöver FPA ännu ett nytt utlåtande i arbetslöshetsskyddsärendet eller fler bilagor eller påverkas kundens övriga förmåner av en ändring i en FPA:s förmån. Kunderna vill också veta till exempel varför en ansökan har avslagits.

”Kunderna har gett positiv respons. De har upplevt att de har fått stöd och att hela deras situation har retts upp.”

”Det kan också vara så att kunden inte ansökt om förmåner alls. Då kan jag ta emot en muntlig förmånsansökan under telefonsamtalet.”

Om kunden har frågor om vilket FPA-ärende som helst, försöker den personliga kontaktpersonen hitta svaret antingen under samtalet eller senare.

Enligt Ylivainio har kommunförsöket fungerat utmärkt.

”Kunderna har gett positiv respons. De har upplevt att de har fått stöd och att hela deras situation har retts upp.”

Ylivainio är även nöjd med sitt jobb med kommunreformen.

”Den gör mitt arbete mångsidigt och intressant. Jag vet aldrig på förhand vad dagen för med sig”, nämner hon.

Personlig handledare hjälper unga att söka jobb och frågar hur det går

Socionom Jenna Knuts fungerar som personlig handledare inom kommunförsöket med sysselsättning i Seinäjoki och började arbeta för kommunen ungefär samtidigt som försöket inleddes. Hon kallar också sig själv för nybörjare. Den nya arbetstagaren berättar att hon kan identifiera sig med ungdomarna i hennes kundkrets.

Knuts har märkt att hindren för att hitta jobb inte är entydiga – de största problemen är inte endast kopplade till att det finns få arbetsplatser eller arbetstagare.

Jenna Knuts.
Personliga handledaren Jenna Knuts tvekar inte att kontakta FPA om det finns något som måste redas ut kring kundens förmånsärenden.

”Den sökande kan även ha andra utmaningar. Det är viktigt att den personliga handledaren verkligen har tid att möta kunden och göra en heltäckande kartläggning av livssituationen.”

Knuts upplever att som ny arbetstagare kan hon ifrågasätta gamla mönster och hitta nya metoder i arbetet.

”Den personliga handledaren har möjlighet att lämna kontoret och besöka till exempel en ny arbetsprövningsplats tillsammans med kunden om det behövs. Med en kund for vi med buss längs rutten till en ny arbetsprövningsplats före kundens första arbetsdag.”

”Kunderna håller aktivt kontakt – tröskeln för att ta kontakt och ställa frågor har helt klart blivit lägre.”

Den personliga handledaren kan också skicka meddelanden till den unga och till exempel fråga på WhatsApp om hur det går på den nya arbetsprövningsplatsen.

”Jag har fått respons av unga, att det inger en känsla av trygghet när den personliga handledaren frågar om hur det går och finns bredvid om det behövs. Kunderna håller aktivt kontakt – tröskeln för att ta kontakt och ställa frågor har helt klart blivit lägre”, säger Knuts.

Den personliga handledaren drar sig inte för att fundera över något om någon praxis verkar kvistig.

”Till FPA har jag ringt om förmånsärenden, eftersom den världen ännu är helt främmande för mig. Som nybörjare frågar jag ofta om och ifrågasätter funktioner. Detta har lett till produktiva diskussioner med experterna på FPA.”

Sari Ylivainio.
Varje dag uträttar vi förmånsärenden åt kunderna inom kommunförsöket, berättar Sari Ylivainio vid FPA.

Unga kunder har i regel varit nöjda med förändringarna.

”Den första kontakten med kunderna har varit betydande vad gäller attitydförändringen. Vissa har tidigare bittra erfarenheter från TE-tjänsterna.”

Enligt Knuts för kommunförsöket sysselsättningstjänsterna i rätt riktning.

”Kunden ställer nu upp sina egna mål – arbetet styrs inte längre av ämbetsverkens resultatmål. Utöver kundarbetet krävs förändring och utveckling även på strukturell nivå. Därför önskar jag också att man utöver att utveckla arbetsbeskrivningen för expertarbete även skulle granska kritiskt befintliga författningar och resulterande praxis.”

Mer tid att sätta sig in i kundbetjäningen

Personliga handledaren Irma Sivula övergick från TE-tjänsterna till kommunförsökets tjänster för vuxna i Seinäjoki, så hon har erfarenhet av båda systemen.

”Den största skillnaden är att antalet kunder är färre. Som personlig handledare har jag mer tid till att sätta mig in i kundens ärenden och att presentera tjänsterna.”

Sivula arbetar med kunder som står nära arbetsmarknaden. Det innebär att kunderna kan sysselsättas efter bara en kort kundkontakt.

Jenna Knuts och Sari Ylivainio med en kund.
Sari Ylivainio vid FPA (t.h.) kan delta i möten mellan den personliga handledaren och kunden.

”Visserligen finns det även kunder som varit arbetslösa under en längre tid. Tillsammans med dem funderar vi öppet över vilken tjänst som kunde vara det första steget mot arbetsmarknaden.”

”Om man har behövt stöd och hjälp i arbetet, har man fått det av andra arbetstagare och FPA.”

Sivula börjar vanligtvis med att ta reda på kundens önskemål, situation och till exempel utbildningsbehov. Hon berättar att till exempel invandrarkunder ofta önskar mer undervisning i finska för att klara sig på arbetsmarknaden.

”Utöver kurser kan man även välja arbetsprövning, om kunden varit bort från arbetsmarknaden under en längre tid. Samarbetsaktörer till exempel på staden kan även erbjuda verkstadsverksamhet.”

Sivula är väldigt nöjd med försöket hittills.

”Vi har kommit hit från olika arbetsgemenskaper, men samarbetet har börjat bra. Cheferna och arbetstagarna är ivriga. Om man har behövt stöd och hjälp i arbetet, har man fått det av andra arbetstagare och FPA”, berättar Sivula.

Jenna Knuts och Sari Ylivainio.
Enligt Jenna Knuts (t.v.) för kommunförsöket sysselsättningsvården i rätt riktning. Även Sari Ylivainio tycker att kommunförsöket fungerat utmärkt.

Kommunförsök med sysselsättning

 • Kommunförsöken med sysselsättning inleddes 1.3.2021, och upphör 30.6.2023.
 • 118 kommuner deltar i försöken. En del av TE-byråernas uppgifter som gäller vissa kundgrupper överförs till kommunerna.
 • Till försöken hänvisas inom försöksområdena kunder som är arbetslösa, permitterade, sysselsatta eller som deltar i sysselsättningsfrämjande service som antingen
  • får arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA
  • är under 30 år
  • har ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska eller
  • är medborgare i ett annat land än Finland.
 • Som TE-byråernas kunder förblir fortfarande kunder som är över 30 år och som pratar finska, svenska eller samiska som modersmål och bor någon annanstans än i försökskommunerna.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.