Siirry sisältöön

Nääiʹt Kela ouddõõzz mottje eeʹjjest 2020

Saame | 14.1.2020
Eeʹjj aalǥâst puäʹtte viõʹǩǩe lääʹǩǩmuttâz, kook vaaikte še Kela ouddõõzzid. Looǥǥ täʹst, mõõn nalla jeältõkniiʹǩǩi, kuʹǩes ääiʹj puõccji, reâuǥteʹmes oummi, päʹrnnpiârrji da mättʼtõõttji tuärjjõõzz mottje.
Kuuntele artikkeli
""

Taaʹrǩest, kueʹsǩǩe-a Kela ouddõsmuttâz tuu

  1. Jeältõkneeʹǩǩ. Narodjeältõõǥǥ tiudd mieʹrr šorran 34 e/mp da staanjeältõõǥǥ tiudd mieʹrr 50 e/mp. Tiudd narodjeältõk õhttu jälsteeja lij 1.1.2020 ääʹljeeʹl 662,86 e/mp da staanjeältõk 834,52 e/mp. Kela taaʹrǩast jeältõõǥǥi euromeäʹr jeeʹrab ooccmõõžžtaa. Looǥǥ lââʹzz jeältõkniiʹǩǩi ouddõõzzi pirr (lääddas).
  2. Kuʹǩes ääiʹj puõcci. Taalkâsmääusai eeʹǩǩjiõččvaʹsttõs (ns. taalkâslaakk) šorran 5,66 euʹrred. Eeʹjjest 2020 tõt lij 577,66 e/kalentereeʹǩǩ. Teâtt taalkâslaaǥǥ pâʹjjel mõõnnâm taalkâskuulin serddai tâʹlles Kelast apteekkid 1.1.2020 ääʹljeeʹl. Ääʹššlaž ij taarbâž teänab ooccâd Kelast lââʹsskoʹrvvõõzz taalkâslaaǥǥ pâʹjjel mõõnni vuästast peʹce son vuäǯǯ koʹrvvõõzz tâʹlles apteekkâst. Puõʒʒâlmpeiʹvvtieʹǧǧ di säuʹrsmâʹttem- da spesiaalhåiddtieʹǧǧ uuʹccmõs mieʹrid pââʹjeet 1,08 e/pv. Looǥǥ lââʹzz puõʒʒâlmääiʹj da säuʹrsmâttmõõžž tuärjjõõzzin (lääddas).
  3. Reâuǥteʹmes oummu. Aktiivmaallâst lueʹǯǯjet 1.1.2020. Kela da reâuǥteʹmesvuõttkääʹšn jie teänab seuʹrre reâuǥteʹmes oummu aktiivlažvuõđ jie-ka ǩeäʹpped reâuǥteʹmesvuõttouddõõzz. Vuâđđpeiʹvvtieʹǧǧ da tuâjjmarkkântuärjjõõzz mieʹrid pââʹjeet 1,26 e/pv. Ođđ mieʹrr lij 33,66 e/pv. Looǥǥ lââʹzz reâuǥteʹmes oummi ouddõõzzi pirr (lääddas).
  4. Päʹrnnpiârri. Päärnažlââʹzz mieʹrr neelljad da tõn õõl päärnain šorran 10 e/mp. Õhttupeâmmaipââjõs pâjjan še. Ođđ mieʹrr lij 63,30 e/mp. Jeäʹnnvuõtt-, eʹččvuõtt- da puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ di spesiaaljeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ uuʹccmõs mieʹrr šorran. Ođđ mieʹrr lij 28,94 e/pv. Looǥǥ lââʹzz päʹrnnpiârrji ouddõõzzi pirr (lääddas).
  5. Mättʼtõõtti. Mätt-tieʹǧǧ peâmmaipââjõs šorran 25 eeuʹrin. Peâmmaipaajõs lij 100 e/mp ođđeeʹjjmannust 2020 ääʹljeeʹl. Mätt-tuärjjõõzz jiõččvääldlaž maacctõõzzi mieʹrräiʹǧǧ vuännan maanpõõʹjin. Tuärjjõseeʹjj 2019 maacctõõzzid âlgg mäʹhssed mââimõsân 30.4.2020. Looǥǥ lââʹzz mättʼtõõttji ouddõõzzi pirr (lääddas).
  6. Muuttâs peiʹvvtieʹǧǧi meäʹrrõõvvma. Eeʹjj 2020 aalǥâst puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ, puõʒʒâlmpeiʹvvteäʹǧǧ da säuʹrsmâʹttemteäʹǧǧ meäʹrrâʹvve eeʹǩǩtiânnâz vuâđald. Eeʹǩǩtiânnâz laʹsǩǩeet tõn 12 kalentermäänpââʹj taʹrǩstõõllâmkõõskâst, kååʹtt lij õuʹddel peiʹvvteäʹǧǧvuõiggâdvuõđ älggmõõžž oudldeei määnpââʹj. Taʹrǩstõõllâmpââʹj da peiʹvvtieʹǧǧ äʹlǧǧemääiʹj kõʹsǩǩe kuâđđai nääiʹt 1 määnpââʹjj. Looǥǥ lââʹzz peiʹvvteäʹǧǧmuttâz pirr (lääddas).

Looǥǥ tääʹrp lääddas

Looǥǥ tääʹrp tâʹvvsäämas

Looǥǥ tääʹrp aanarsäämas

  • Mistä haluaisit lukea?

    Ehdota juttuideaa Kelan Elämässä-median toimitukselle.