Gå till innehåll

Yrkesinriktad KIILA-rehabilitering förbättrar de anställdas hälsa

Hälsa | 21.8.2017
KIILA är en ny rehabiliteringsmall som syftar att förbättra arbetsförmågan och som fått mycket beröm på byggföretaget Caverion. Under sin rehabilitering fick elmontör Juha Rutanen upp ögonen för motion och kost samtidigt som han gick 20 kilo ner i vikt.
Lyssna på artikeln
Anne Hautamäki Caverionilta.
”KIILA-kursens möjligheter till verkan på längre sikt är bra, eftersom både företagshälsovården och arbetsgivaren har engagerats i rehabiliteringen”, förklarar Anne Hautamäki, expert på arbetshälsa på Caverion.

KIILA-rehabiliteringen har som syfte att stöda de anställdas arbetsförmåga och möjligheter att fortsätta i arbetet. Rehabiliteringskurserna planeras individuellt och genomförs alltid i samarbete mellan arbetsplatsen, företagshälsovården och FPA.

Caverion, som erbjuder fastighetstekniska och industriella tjänster, avslutar sin första KIILA-kurs inom kort. Företaget har cirka 4 600 anställda, varav merparten är fackmän inom fastighets- och husteknik samt industri. Åtta Caverionanställda valdes ut till rehabiliteringskursen. Enligt Anne Hautamäki, expert på arbetshälsa på Caverion, har deltagarna huvudsakligen berömt kursen. Nästa kurs har redan börjat.

”Innehållet på vardera KIILA-kursen har planerats individuellt utifrån deltagarnas behov.”

”Innehållet på vardera KIILA-kursen har planerats individuellt utifrån deltagarnas behov. Kurserna omfattar mycket föreläsningar om vikten av till exempel en balanserad kost och motion samt gruppmotion, men vid behov kan de lika väl inkludera exempelvis enskilda psykologbesök”, berättar Anne.

Responsen har varit synnerligen positiv. Anne anser att det absolut bästa med KIILA-rehabiliteringen har varit sammanhållningen bland rehabiliteringsklienterna.

”Kursens möjligheter till verkan på längre sikt är bra, eftersom både företagshälsovården och arbetsgivaren har engagerats i rehabiliteringen”, förklarar Anne.

”Rehabiliteringen är utspridd över en lång tidsperiod, vilket innebär att rehabiliteringen på så sätt blir en del av den anställdas liv.”

Caverion har långa traditioner när det gäller att ordna rehabilitering. Anne menar att det individuella rehabiliteringsbehovet och planmässigheten har i den nya KIILA-rehabiliteringen beaktats bättre i än i tidigare rehabiliteringsformer.

”Uppföljningen är nu tydligt effektivare än förut. Tidigare har rehabiliteringen utgjort en mycket mer lösryckt del i förhållande till arbetshälsan. De anställda har sänts på rehabilitering för en viss tid, och därmed har rehabiliteringen varit avklarad. KIILA-rehabiliteringen är utspridd över en lång tidsperiod, vilket innebär att rehabiliteringen på så sätt blir en del av den anställdas liv.”

Rehabiliteringen ledde till en bestående livsstilsförändring

För Juha Rutanen, elmontör på Caverion, tände KIILA-rehabiliteringen den slutgiltiga gnistan till en bestående livsstilsförändring.

”Jag har fått motivation till att gå ner i vikt och lärt mig otroligt mycket om både motion och kost. Tack vare kursen har motionen blivit en bestående del av mitt liv, vilket utan tvivel har förbättrat också min arbetsförmåga. Under kursen har jag tappat 20 kilo”, berättar Juha.

Juha menar att det har varit trevligt att delta i kursen, eftersom också de andra deltagarna har varit likasinnade och tampats med samma problem.

Deltagarna fick motionsarmband och surfplattor till sitt förfogande.

”Till en början var jag förvånad över att rehabiliteringen var så lektionsbetonad. Vi hade mycket föreläsningar, men också ledd motion i viss mån. Tack vare föreläsningarna lärde jag mig mycket nytt, så i slutändan var dessa inte alls till skada.”

Juha konstaterar att det intressantaste med KIILA var inledningsperioden, när deltagarna fick motionsarmband och surfplattor till sitt förfogande.

”Det skulle ha varit intressant att till och med i ännu större omfattning följa upp motionerandet och levnadsvanorna med motsvarande apparater”, menar han.

Rehabiliteringen kräver mångas engagemang

Arbetshälsoexperten Anna Hautamäki konstaterar att KIILA-rehabiliteringen kräver engagemang inte bara av rehabiliteringsklienten själv utan också av arbetsgivaren.

”Rehabiliteringen förutsätter att arbetsgivaren samarbetar med olika aktörer. I samband med de här två kurserna fungerade samarbetet med FPA smidigt för vår del. Redan uttagningen till kursen krävde att de överordnade satsade lite tid; de behövde ju veta vilken den faktiska nyttan var.”

Dessutom måste företagshälsovården binda sig till processen.

”Det gäller att uppmärksamma företagshälsovården på möjligheten till rehabilitering exempelvis vid de återkommande hälsokontrollerna. Hos oss ordnas sådana kontroller regelbundet på grund av exponeringsfaktorerna i arbetet. Vi och företagshälsovården har lyckligtvis ett fungerande samarbete inom rehabilitering och arbetsmiljöarbete sedan långt tillbaka.”

Anne Hautamäki (till höger) anser att de anställdas individuella behov av rehabilitering i KIILA-rehabiliteringen har beaktats bättre än i tidigare rehabiliteringsformer.

Att gallra ut de egentliga rehabiliteringskandidaterna utgör enligt Anne en egen process, även om de flesta ser positivt på rehabilitering.

”Utifrån den respons som vi fått tycker många att det är jättebra att man på kurserna får information om grundläggande saker.”

”Sannolikt har ryktet om rehabiliteringarna spridit sig på arbetsplatserna. Till rehabiliteringen väljer vi ut dem som kommer i rätt tid och av rätta orsaker.”

Merparten av de anställda på Caverion är män som utför tungt arbete och som kan få olika slags förslitningar och problem i rörelseorganen när pensioneringen börjar närma sig.

”Utifrån den respons som vi fått tycker många att det är jättebra att man på kurserna får information om grundläggande saker, såsom om arbetshälsan och välbefinnandet på det individuella planet.”

Individuella distansträffar vid behov

Caverions rehabiliteringar har ofta ordnats på rehabiliteringsanstalten Peurunka i Laukas. Eftersom Caverion verkar nationellt på olika håll i landet medför avstånden till rehabiliteringsanstalten vissa utmaningar. Om det är ändamålsenligt kan rehabiliteringsklienterna ändå delta i de individuella KIILA-träffarna med hjälp av data- och kommunikationstekniska lösningar.

”Våra rehabiliteringsklienter är vanliga montörer som kanske inte är så vana att använda exempelvis fjärruppkoppling. Jag misstänker att KIILA-rehabiliteringen fungerar ännu bättre i företag med anställda i samma trakt.”

Titta på ett videoklipp där Anne Hautamäki berättar om KIILA-rehabiliteringens tre största fördelar! Du kan välja svensk textning genom att klicka på kugghjulssymbolen.

Kort om KIILA-rehabiliteringen

  • FPA:s KIILA-rehabilitering syftar att förbättra arbetsförmågan och stöda fortsatt arbete.
  • KIILA-rehabiliteringen lämpar sig för anställda eller företagare med en sjukdom som medför problem i arbetet.
  • KIILA-rehabiliteringen genomförs alltid i samarbete med företagshälsovården och arbetsplatsen. Även den som inte har tillgång till företagshälsovård kan söka sig till KIILA-rehabilitering. Också primärvården eller en privatläkare kan rekommendera KIILA-rehabilitering.
  • KIILA-rehabiliteringen planeras alltid individuellt. Rehabiliteringen omfattar bedömning av rehabiliteringsklientens situation, grupperioder, individuella perioder och en avslutande period. Rehabiliteringsperioderna genomförs under loppet av 1–1,5 år.
  • Rehabiliteringen är avgiftsfri för rehabiliteringsklienten. Eventuell rehabiliteringspenning betalas till antingen arbetsgivaren eller direkt till rehabiliteringsklienten. Många företag föredrar att rehabiliteringspenningen betalas direkt till rehabiliteringsklienten.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.