Gå till innehåll

Så här använder du Mina Kanta-sidor på ett säkert sätt

Hälsa | 14.3.2017
I tjänsten Mina Kanta-sidor finns alla dina patientdata och läkemedelsrecept i tryggt förvar, och de kan användas på elektronisk väg var som helst. Här nedan har vi samlat svaren på frågor som du kanske undrar över om tjänstens säkerhet.
Lyssna på artikeln
Omakanta-palvelu.

Vad är Mina Kanta-sidor och vilka uppgifter om mig har man sparat där?

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna som visar vilka uppgifter hälso- och sjukvården antecknat om dig och din medicinering. I tjänsten visas uppgifter som den offentliga och den privata hälso- och sjukvården samt företagshälsovården antecknat.

Mina Kanta-sidor innehåller alla dina receptuppgifter som sparats i FPA:s Receptcenter, dvs. recept som läkare förskrivit till dig och deras expedieringsuppgifter. Dessutom visas den patientdata som hälso- och sjukvården har sparat om dig i Patientdataarkivet. Det handlar bland annat om vårdrelaterade anteckningar, diagnoser och resultat från dina laboratorie- och röntgenundersökningar.

I Mina Kanta-sidor kan du också spara ditt livstestamente och organtestamente samt ge ditt samtycke till eller förbjuda att dina uppgifter lämnas ut till en annan hälso- och sjukvårdsorganisation som behandlar dig.

Hur använder jag Mina Kanta-sidor på ett säkert sätt på en dator med flera användare?

Du loggar in dig på tjänsten med nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett elektroniskt ID-kort. Iaktta samma noggrannhet som när du använder nätbanken: se till att ingen kommer åt din kod, ditt lösenord eller din lista med nyckeltal.

Avsluta alltid användningen av tjänsten med att klicka på Logga ut-knappen. Då avbryts anslutningen och det går inte att få fram dina uppgifter utan att identifiera sig på nytt. Rensa webbläsarens cacheminne och sidhistorik och stäng webbläsarfönstren. Genom att rensa cachen försäkrar du dig om att webbplatsen inte sparar dina inloggningsuppgifter. På avsnittet Datasäkerhet och sekretess  längst ner i Mina Kanta-sidorna hittar du detaljerade instruktioner för hur du tömmer cacheminnet i din webbläsare.

Vilka andra kan se mina recept- och hälsouppgifter och i vilket syfte?

Dina hälsouppgifter är endast tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonal som behandlar dig och som har ett yrkeskort inom hälsovården som möjliggör en stark identifiering samt behörighet att använda Patientdataarkivet på basis av arbetsuppgifterna. Utlämnande av uppgifter mellan olika enheter inom hälso- och sjukvården förutsätter ditt samtycke.

Behandlande läkare, tandläkare och studerande inom dessa områden som har genomfört nödvändiga studier samt sjukskötare har tillgång till dina receptuppgifter. På apoteken kan uppgifterna ses av provisorer, farmaceuter och farmaceutstuderande som betjänar dig. Hanteringen av receptuppgifter förutsätter ett yrkeskort inom hälsovården och behörighet till Receptcentret på basis av arbetsuppgifterna.

I en vårdrelaterad situation har läkaren rätt att se de recept han eller hon själv har ordinerat inklusive expedieringsuppgifter, och i akuta fall får läkaren alltid ta del av dina receptuppgifter. I annat fall kräver behandlingen av recept ditt samtycke.

Du kan själv bestämma vilka aktörer som får tillgång till dina recept- och hälsouppgifter. Dina uppgifter finns alltid tillgängliga i den hälso- och sjukvårdsenhet där du behandlas och där uppgifterna antecknas. Det rekommenderas att du ger ditt samtycke till att även alla andra aktörer som behandlar dig får tillgång till dina hälsouppgifter. På så sätt kan olika hälso- och sjukvårdsenheter som du behandlas av ta del av de uppgifter som antecknats på andra ställen.

Hur kan jag kontrollera antecknandet och utlämnandet av mina hälsouppgifter?

Hälso- och sjukvården är enligt lag skyldig att spara dina hälsouppgifter i Patientdataarkivet. Dina uppgifter får alltid användas för din vård i den hälso- och sjukvårdsenhet där uppgifterna sparats.

Med ditt samtycke får hälsouppgifter också lämnas ut till andra hälso- och sjukvårdsenheter, till exempel från företagshälsovården till den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Utan ditt samtycke lämnas dina uppgifter inte ut. Om du vill kan du förbjuda att dina uppgifter lämnas ut även vad gäller enstaka besök eller vårdperioder eller vissa tjänsteproducenter inom hälso- och sjukvården.

Hur kan jag kontrollera antecknandet och utlämnandet av mina receptuppgifter?

Från och med början av 2017 krävs det enligt lag att recepten görs upp i elektroniskt format. Läkemedelsordinationerna lagras alltid i Receptcentret och du kan se dem i tjänsten Mina Kanta-sidor. I samband med ordinationen kan du förbjuda utlämnandet av receptuppgifterna till hälso- och sjukvårdsenheter och andra läkemedelsförskrivare.

Om du har förbjudit utlämnandet av uppgifterna, ser apoteket inte dina receptuppgifter för läkemedlet i fråga i Receptcentret. För att få ut din medicin på apoteket måste du i stället uppvisa din patientinstruktion eller en sammanställning av dina recept. En annan läkare kan inte heller se receptuppgifterna för en medicin om du har förbjudit utelämnandet av dem, när han eller hon förskriver en ny medicin, om det inte är fråga om narkotiska läkemedel eller läkemedel som huvudsakligen påverkar centrala nervsystemet (HCI-läkemedel).

För din egen patientsäkerhet rekommenderas det att du tillåter utlämnandet av receptuppgifter. När den behandlande läkaren eller den betjänande farmaceuten känner till din medicinering, kan han eller hon till exempel bedöma de förskrivna eller expedierade läkemedlens samverkan med dina andra mediciner.

Hur övervakas hanteringen av mina uppgifter inom hälso- och sjukvården och på apoteket?

FPA, hälso- och sjukvårdsorganisationerna och apoteken övervakar för egen del att informationssäkerheten efterlevs och att data hanteras lagenligt.

För att möjliggöra efterkontroller insamlas loggdata om användningen och utlämnandet av uppgifter. Inloggningen på patientdata- och apotekssystemen sker med ett personligt användarnamn och genom att använda ett certifikatkort för yrkespersoner inom hälsovården. Om det finns anledning att misstänka missbruk, är det möjligt att utreda av vem och på vilka grunder uppgifterna använts.

Hälso- och sjukvården och apoteken bör utse informationssäkerhetsansvariga för uppföljningen och övervakningen samt se till att personalen får den datasekretess- och informationssäkerhetsutbildning  som behövs, dvs. vet hur och i vilka situationer personuppgifterna får hanteras.

Hur kan jag kontrollera vem som har tagit del av mina recept- och patientuppgifter?

I Mina Kanta-sidor ser du vilka hälso- och sjukvårdsenheter eller apotek som hanterat dina receptuppgifter. Om du misstänker missbruk, kan du begära att hanteringen av dina uppgifter och grunderna för denna hantering utreds hos den hälso- eller sjukvårdsenhet eller det apotek som hanterat uppgifterna. Du kan dessutom begära ut skriftlig information av FPA om vilka som tagit del av dina receptuppgifter.

I Mina Kanta-sidor kan du också se vilken hälso- eller sjukvårdsenhet dina hälsouppgifter lämnats ut till. Genom en skriftlig begäran om loggdata får du uppgifter om personer som tagit del av dina uppgifter. Begäran ställs till den hälso- och sjukvårdsenhet som antecknat dina uppgifter eller som dina uppgifter utlämnats till.

För artikeln har man intervjuat Sari Ahonen, kundansvarig för Mina Kanta-sidor hos FPA.

VAD OMFATTAR Kanta-TJÄNSTER?

  • Recept, läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet och Informationshanteringstjänsten samt Mina Kanta-sidor är finländska offentliga tjänster som är tillgängliga för medborgare, hälso- och sjukvården och apotek. Dessa tjänster kallas Kanta-tjänster.
  • Recept och Patientdataarkivet används av serviceproducenterna inom både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården.
  • Du kan ge den behandlande personalen tillgång till dina patientdata i Kanta i den omfattning du vill och även själv använda uppgifterna. Utöver dig själv och hälso- och sjukvården är dina recept tillgängliga för apotek.
  • Att behandla eller ta del av uppgifterna förutsätter en vård- eller kundrelation. När den behandlande läkaren har tillgång till dina hälso- och receptuppgifter, blir det bättre kontinuitet och planering i vården. Både du och din läkare ser vilka mediciner du har förskrivits tidigare och hur mycket av dem du har hämtat ut på apoteket.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.