Gå till innehåll

Hur kommer man in på en rehabiliteringskurs? – Svar från en planerare på FPA

Hälsa | 4.9.2017
Om en sjukdom eller funktionsnedsättning medför besvär i vardagen, kan en FPA-rehabiliteringskurs vara till nytta. Fundera över om det nu vore rätt tillfälle att söka sig till rehabilitering. Pirjo K. Tikka, planerare på FPA, svarar på sex frågor om rehabiliteringskurser.
Lyssna på artikeln
""
Rehabiliteringskurserna har som mål att förbättra funktionsförmågan i vardagen eller förmågan att klara av arbete eller studier.

Visste du att FPA ordnar över tusen olika rehabiliteringskurser nu i vår? Enbart för personer med sjukdomar i rörelseapparaten erbjuds över 300 kurser på olika håll i Finland. Rehabiliteringen ordnas som kurser på rehabiliteringsinrättningar och som kurser i öppen vård, som man lätt kan delta i vid sidan av jobbet eller studierna.

Men vem kan söka till en rehabiliteringskurs, och hur går det till? Pirjo K. Tikka, planerare på FPA, svarar på frågorna.

1. Vem är FPA:s rehabiliteringskurser avsedda för?

FPA:s rehabiliteringskurser är avsedda för alla som rekommenderas rehabilitering av hälso- och sjukvården. I utbudet ingår tiotals olika kurser som ordnas på olika håll i landet – året runt.

Också livskamraten eller någon annan anhörig eller närstående kan delta i vissa kurser och hela familjen i kurserna för barn.

”Familjekursernas syfte är att förbättra de övriga familjemedlemmarnas förståelse för hur det är att leva med en sjukdom eller funktionsnedsättning och lära ut hur en familjemedlem kan stöda patienten allra bäst”, förklarar Pirjo.

Läs också: På rehabiliteringen fick Kirsi hopp för behandlingen av sin astma – ”Rädslan minskade”

2. Hur kommer man in på en rehabiliteringskurs?

Man söker till kurserna på egen hand, men socialhandledarna och hälso- och sjukvårdspersonalen kan ge råd och stöd samt hjälpa till med själva ansökan. Praktiska råd om hur man ansöker till kurserna fås också på FPA:s rehabiliteringsnummer 020 692 225.

”Det bästa är om man själv vaknar till insikt om att man borde åtgärda sin situation. Motivation ger resultat. Också vård- och omsorgspersonalen samt andra behandlande aktörer kan föra en eventuell rehabilitering på tal”, säger Pirjo.

Man börjar genom att leta fram en kurs som passar de individuella behoven. Efter det ska man söka sig till en läkare, som bedömer rehabiliteringsbehovet och skriver en rekommendation. Dessutom behövs en egen ansökan.

”När man skriver ansökan lönar det sig att fundera över vad man vill få ut av rehabiliteringen och hur man tror att den aktuella kursen kommer att vara till nytta.”

3. Hurdana rehabiliteringskurser finns det för barn och unga?

Till de absolut mest populära kurserna för barn och unga hör ADHD-kurserna, som ger information om ADHD och dess konsekvenser direkt efter att diagnosen ställts. ADHD-kurserna är alltid avsedda för hela familjen och fokuserar på anpassningsträning. Även kurserna för barn med specifik språkstörning är mycket populära. Av grundad anledning kan man delta i dem upprepade gånger.

”Med anledning av den stora efterfrågan har vi ökat antalet ADHD-kurser. Att kurserna är så populära beror på att det ställs allt fler diagnoser”, berättar Pirjo.

Läs också: Neelas ben kan brista av att hon bara bara skrattar – ”Rehabiliteringskursens kamratstöd är guld värt”

4. Vilka rehabiliteringskurser är avsedda för personer i arbetsför ålder?

TULES-kurserna, som fokuserar på besvär i rörelseapparaten, är alltid lika populära, och därför har kursernas antal ökats. De efterfrågade anpassningskurserna för cancerpatienter ordnas med fokus på olika cancertyper.

”Olika former av stroke är vanliga hos personer i arbetsför ålder. För dem som drabbats av sjukdomen ordnar FPA AVH-kurser. Bland de fyra olika kurserna kan man välja exempelvis en kurs som fokuserar på kommunikation och interaktion. Också handanvändningen eller gången kan tränas upp på en AVH-kurs”, berättar Pirjo.

KIILA-rehabiliteringen, som tagits fram för att upprätthålla arbetsförmågan och som börjar finna sin plats som en rehabiliteringsform för personer i arbetsför ålder, hör till de nyare rehabiliteringstjänsterna i FPA:s utbud.

En anställd kan ha svårt att på arbetsplatsen medge sitt behov av rehabilitering trots att alla har subjektiv rätt till yrkesinriktad rehabilitering bara kriterierna fylls. Det kan bli aktuellt med KIILA-rehabilitering när en sjukdom påverkar förmågan att klara sig i arbetet eller om man behöver sakkunnighjälp i yrkes- och arbetshälsorelaterade frågor.

Läs också: Yrkesinriktad KIILA-rehabilitering förbättrar de anställdas hälsa

5. Vilka är de mest populära rehabiliteringskurserna för seniorer?

Bland kurserna för seniorer är IKKU-kurserna, som stöder multisjuka personers funktionsförmåga, parkurserna för personer med minnesstörningar och närståendevårdarkurserna alltid lika populära.

”Rehabiliteringarna för närståendevårdare avviker så till vida att det inte alltid finns en exakt medicinsk diagnos som grund för deltagandet. Behovet av en kurs har kanske snarare sitt ursprung i livssituationen. Ändå behövs det en medicinsk bedömning av rehabiliteringsbehovet.”

IKKU-kurserna främjar möjligheterna att klara sig hemma och bidrar med energi för vardagssysslorna. Målgruppen är minst 68 år gamla multisjuka seniorer med sjukdomar som begränsar funktionsförmågan.

”Avsikten är att rehabiliteringen ska ge nya motionsmodeller och andra tips som kan förenkla vardagen. Många deltagare har kroniska sjukdomar och svårt att röra sig, exempelvis förslitningar i höfterna.”

Den som har en minnesstörning kan i initialstadiet delta i en anpassningskurs tillsammans med sin livskamrat. På kursen lär man sig hantera den utmanande situationen i samband med ett plötsligt insjuknande.

6. Händer det något nytt på rehabiliteringsfronten?

För närvarande går FPA ingående igenom rehabiliteringsinnehållet. Klienterna kommer att skönja resultatet av arbetet senare. Redan nu får rehabiliteringsklienterna själva välja vilken serviceproducent de vill anlita. FPA vidareutvecklar också datasystemen för att underlätta klienternas val.

Olika distansrehabiliteringsmetoder testas inom ramen för ett utvecklingsprojekt som löper ut i år. Framöver ska distansmetoder integreras i de nuvarande rehabiliteringstjänsterna.

”Avsikten är att distansrehabilitering framdeles ska kunna ges utifrån klientens val. Klienterna kan själva vara med om att skräddarsy sina rehabiliteringstjänster och flexibelt delta i rehabiliteringen på distans eller som närvarande. I samband med detta måste vi dock ännu klargöra vissa lagstiftningsfrågor”, säger Pirjo.

Utbudet av rehabiliteringstjänster ska kompletteras med tjänster även för barn och unga. Exempelvis ska familjerehabiliteringen som resultatet av ett långt utvecklingsprojekt integreras i tjänsterna under benämningen LAKU-familjerehabilitering. Eventuellt lanseras rehabiliteringen redan i år. NUOTTI-coachning innebär rehabilitering med låg tröskel för unga i åldern 16–29 år. Man kan söka sig till NUOTTI-coachning utan läkarutlåtande eller skriftlig ansökan.

FPA förnyar sina webbsidor, och det blir allt lättare att hitta information om rehabilitering.

Läs också: Sonja får NUOTTI-coachning för unga: ”Hälsan har blivit märkbart bättre”

Artikeln har uppdaterats 14.2.2019.

Så här hittar du en lämplig rehabiliterings- eller anpassningskurs

 • Du kan söka en lämplig kurs bland FPA:s utbud av rehabiliteringskurser.
 • På söksidan finns sökkriterier som hjälper dig att hitta en lämplig kurs, såsom starttidpunkt, sjukdom eller yrkesbransch och boendekommun eller område.
 • Du kan avgränsa sökningen till kurser enligt sjukdomsgrupp, KIILA-rehabilitering eller yrkesinriktade kurser.
 • Du kan också välja att söka kurser för personer i eller utanför arbetslivet och kurser för vuxna, barn eller unga.
 • Du kan även avgränsa sökningen utifrån kursspråket genom att som språk välja svenska, finska eller samiska.
 • Dessutom kan du söka kurser med stöd av ord genom att du i sökfältet skriver exempelvis ”hjärt”, varvid du kan söka alla kurser där ”hjärt” ingår i namnet eller beskrivningen.
 • Du kan välja platssituation så att endast kurser med lediga platser visas.
 • När du valt sökkriterierna ska du trycka på knappen Sök. Sökresultatet anger de kurser som fyller dina kriterier, såsom kurstid, deltagare, beskrivning av målgruppen och rehabiliteringsbehov, mål, kursinnehåll, ansökningsanvisningar samt serviceproducentens och kursplatsens kontaktinformation.
 • Förflytta dig med hjälp av sökformulärets egna knappar i stället för att använda bläddrarens knappar Föregående och Nästa.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.