Gå till innehåll

Vägen till ett liv utan brott – rehabilitering som stöd för fångar

FPA betjänar | 24.4.2019
Rehabilitering kan vara en nyckelfaktor som avgör om en fånge integreras i samhället efter fängelsetiden. Sveaborgs fängelse samarbetar med FPA för att rehabilitera fångarna.
Lyssna på artikeln
Suomenlinnan vankila

Sveaborg utanför Helsingfors är för många en omtyckt sevärdhet som för tankarna till havsvindar, kullerstenar och sommarteater. Få personer vet dock att det finns ett öppet fängelse på ön.

Livet i Sveaborgs fängelse påminner om vanligt vardagsliv: fångarna på den öppna anstalten studerar, arbetar och ägnar sig åt sina hobbyer. Ibland kan arbets- eller studieplatsen också finnas utanför ön. På så sätt förbereder sig fångarna på att återvända till livet i det civila.

Den som förbinder sig att arbeta, leva utan droger och delta i rehabilitering kan beviljas frihet på prov eller bli villkorligt frigiven.

Den som förbinder sig att arbeta, leva utan droger och delta i rehabilitering kan beviljas frihet på prov eller bli villkorligt frigiven. Att få rehabilitering har gjorts lättare än tidigare: numera utreder Brottspåföljdsmyndigheten och FPA rätten till rehabilitering redan under fängelsetiden.

Sveaborgs fängelse grundades 1971 för grundläggande renovering och restaurering av Sveaborg. Fängelset har plats för 100 fångar.

Rehabilitering ger chansen att prova på arbete eller studier

Samarbetet inom rehabilitering för fångar inleddes i fjol våras som en del av projektet Fängelsetiden som en möjlighet.

”Det här har varit en mycket intressant och givande erfarenhet eftersom FPA inte tidigare har samarbetat med fängelser”, berättar Hanna Dogan, teamchef vid FPA.

”Enligt fängelsets psykiater uppvisar så många som 90 procent av fångarna symtom på mental ohälsa och posttraumatiska symtom. Det är ändå inte många fångar som fått en psykisk diagnos”, berättar Hanna.

”Det är viktigt att kunna identifiera sådana klienter som är i behov av rehabilitering, sådana som kan dra nytta av FPA:s rehabiliteringstjänster redan under fängelsetiden. På det här sättet kan en partiellt arbetsför fånge få stöd för att bli återintegrerad i samhället.”

Rehabilitering är den enda FPA-förmån som en fånge kan få under fängelsetiden.

Rehabilitering är faktiskt den enda FPA-förmån som en fånge kan få under fängelsetiden. Under fängelsetiden kan det vara fråga om yrkesinriktad rehabilitering för unga, dvs. Nuotti-coachning eller någon annan yrkesinriktad rehabilitering, om fången har en diagnostiserad sjukdom. Efter frigivningen kan det vara aktuellt med arbetsprövning och arbetsträning. Målet är att fången tack vare rehabiliteringen får möjlighet att prova på att arbeta eller studera.

Fångarna på Sveaborg reparerar byggnaderna och vårdar landskapet på ön under handledning och med iakttagande av världsarvsobjektets värden och historia.

Projektet har burit frukt och samarbetet kommer att utvidgas till att omfatta förutom fängelset på Sveaborg också den öppna avdelningen vid Kervo fängelse. Förhoppningen är att verksamheten kommer att utvidgas till att omfatta även andra öppna anstalter och fängelser i Finland.

Fången får det stöd som han eller hon behöver – i rehabiliteringen medverkar också en läkare

Rehabiliteringen för fångar planeras multiprofessionellt. När en anställd vid Brottspåföljdsmyndigheten identifierar en fånge med nedsatt funktionsförmåga kontaktar han eller hon FPA:s kontaktperson. Fången kan ha problem med arbets- och funktionsförmågan som visat sig i samband med arbetsverksamheten vid fängelset, studier utanför fängelset, förberedelser inför frigivningen eller i samband med hälso- och sjukvården för fångar. Många fångar har ett förflutet med luckor i sin studie- och arbetshistoria, med bostadslöshet och drogmissbruk och de har kanske haft problem med att sköta sina ärenden hos myndigheter.

Många fångar har ett förflutet med luckor i sin studie- och arbetshistoria, med bostadslöshet och drogmissbruk och de har kanske haft problem med att sköta sina ärenden hos myndigheter.

Efter att FPA har kontaktats börjar en rehabiliteringshandläggare vid FPA att planera en rehabiliteringsväg och konsulterar vid behov en sakkunnigläkare. Fängelsets kontaktperson diskuterar olika rehabiliteringsalternativ med fången och vid behov intervjuas fången också av FPA:s kontaktperson. Målet är att rehabiliteringen sätts in vid rätt tidpunkt. Hittills har FPA meddelat positiva beslut på alla ansökningar.

”Vi konsulterar ofta varandra på förhand, överväger olika rehabiliteringsalternativ och diskuterar vilka bilagor och utredningar som behövs”, berättar Soile Lievonen, handläggningssakunnig, som fungerar som FPA:s kontaktperson i samband med projektet.

”Det har hittills bara gällt några få klienter, så det har varit möjligt att ordentligt sätta sig in i deras situation. Vi hinner sammanställa klientens uppgifter så heltäckande att klienten inte behöver lämna in tilläggsuppgifter.” Ofta lämnas läkarutlåtandet av fängelsets läkare in samtidigt.

Rehabiliteringen minskar brottsåterfallen och stöder återgången till arbetslivet

Kontaktpersonen vid fängelset på Sveaborg Anne Raivisto berättar att både personalen och fångarna på Sveaborg har varit glada över samarbetet.

”Fångarna har inte alltid känt till att de har rätt till rehabilitering. De har blivit glada och förvånade över hur smidigt rehabiliteringsvägen har framskridit”.

Det finns en risk att fången inte har annat att falla tillbaka på än en arbetslöshetsförmån eller utkomststöd trots att han eller hon skulle ha möjlighet att återgå till arbetslivet.

Anne nämner ett exempel om en fånge som på grund av sina fysiska skador inte kunde återgå till sådant arbete som han haft tidigare. FPA och fången funderade på hur han skulle kunna återvända till arbetslivet. Fången påbörjade yrkesinriktad rehabilitering under fängelsetiden med målet att placera sig ett fysiskt lättare arbete. Därefter började en period med övervakad frihet på prov under vilken han kunde börja studera med stöd av rehabiliteringspenning. Studierna framskrider nu raskt.

”Fången har varit mycket nöjd att han har kunnat återintegreras i samhället. Han är själv av den åsikten att han kommer att hitta ett arbete i sitt kommande yrke.”

”Här måste man faktiskt samarbeta, det räcker inte att det heter så i teorin. Det är verkligen fint att FPA har velat satsa på kunder med brottslig bakgrund”, säger Anne tacksamt.

”Vi har samma kunder. När en fånge blir frigiven, övergår han eller hon till att bli kund hos FPA. Det finns en risk att fången inte har annat att falla tillbaka på än en arbetslöshetsförmån eller utkomststöd trots att han eller hon skulle ha möjlighet att återgå till arbetslivet.”

”Vårt samarbete berör samhället också i en vidare bemärkelse: det bidrar till att minska återfallsbrottsligheten och hjälper fångarna att återintegreras i samhället. Förutom rehabilitering får fången mycket annat också – en utstakad väg till friheten.”

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.