Gå till innehåll

Så här ändras FPA:s förmåner år 2020

FPA betjänar | 16.12.2019
I början av året träder lagändringar i kraft som också inverkar på FPA:s förmåner. Läs här hur förmånerna för pensionärer, långtidssjuka, arbetslösa, barnfamiljer och studerande ändras.
Lyssna på artikeln
""

Kolla, om ändringarna i FPA:s förmåner berör dig

  1. Pensionärer. Folkpensionens fulla belopp höjs med cirka 34 euro i månaden och garantipensionens fulla belopp med 50 euro i månaden. Från 1.1.2020 är den fulla folkpensionen 662,86 euro i månaden för ensamboende och den fulla garantipensionen 834,52 euro i månaden. FPA justerar automatiskt de löpande pensionerna. Läs mera om stöd för pensionärer.
  2. Långtidssjuka. Årssjälvrisken för läkemedelskostnader (dvs. takbeloppet) höjs med 5,66 euro. År 2020 är årssjälvrisken 577,66 euro per kalenderår. Uppgiften om att takbeloppet har överskridits överförs omedelbart från FPA till apoteken från och med 1.1.2020. Kunden behöver inte längre ansöka om tilläggsersättning från FPA för det inköp i samband med vilket takbeloppet nås, utan ersättningen fås direkt på apoteket. Sjukdagpenningens, rehabiliteringspenningens och specialvårdspenningens minimibelopp höjs med 1,08 euro per dag. Läs mera om stöd för sjukdomstid och rehabilitering.
  3. Arbetslösa. Aktiveringsmodellen slopas 1.1.2020. FPA och arbetslöshetskassorna följer inte längre med de arbetslösas aktivitet och minskar inte heller arbetslöshetsförmånen. Beloppet av grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd höjs med 1,26 euro per dag. Det nya beloppet är 33,66 euro per dag. Läs mera om stöden för arbetslösa.
  4. Barnfamiljer. Beloppet av barnbidrag från det fjärde barnet och därpå följande barn stiger med 10 euro per månad. Även ensamförsörjartillägget stiger, det nya beloppet är 63,30 euro per månad. Minimibeloppet av moderskaps-, faderskaps- och föräldradagpenningen samt av den särskilda moderskapspenningen stiger. Det nya beloppet är 28,94 euro per dag. Läs mera om barnfamiljernas förmåner.
  5. Studerande. Studiepenningens försörjarförhöjning stiger med 25 euro. Försörjarförhöjningen är 100 euro per månad från och med januari 2020. Tidsfristen för frivillig återbetalning av studiestöd ändras så att den infaller en månad tidigare än förut. Återbetalningarna för stödåret 2019 ska betalas senast 30.4.2020. Läs mera om stöden för studerande.
  6. Ändringar i hur dagpenningarna bestäms. Från och med ingången av år 2020 bestäms föräldradagpenningarna, sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen utifrån årsinkomsten. Årsinkomsten beräknas utifrån den granskningsperiod på 12 kalendermånader som infaller innan månaden före den månad då rätten till förmånen börjar. Det blir alltså en månad mellan granskningsperioden och tidpunkten då dagpenningen börjar. Läs mera om ändringen i hur dagpenningen bestäms.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.