Gå till innehåll

När stödet blev för stort

FPA betjänar | 12.1.2018
Pasi Örnberg
planerare
Lyssna på artikeln

Ibland kan det hända att FPA har betalat ut en förmån till ett större belopp än vad kunden skulle ha haft rätt till, dvs. att förmånen betalats ut till för stort belopp. För den som inte meddelar FPA om exempelvis en ny anställning tillräckligt tidigt kan bland annat bostadsbidraget bli för stort. Bostadsbidraget går nämligen till utbetalning redan några dagar före månadsskiftet, medan handläggningstiden för ansökningarna varierar från några dagar till ett par veckor. Det lönar sig således att lämna in en justeringsansökan till FPA i god tid.

Som förmånshandläggare kan jag dock överväga att sänka eller helt avstå från att återkräva beloppet.

Om en förmån har betalats ut till för stort belopp, säger lagen klart och tydligt att FPA ska återkräva beloppet. Som förmånshandläggare kan jag dock överväga att sänka eller helt avstå från att återkräva beloppet.

När jag börjar handlägga ett sådant ärende tar jag först reda på bidragshushållets övergripande situation och varför förmånen blivit för stor. Om den sökande har varit oärlig, finns det inga grunder för att sänka återkravsbeloppet. Som oärlighet tolkas exempelvis en situation där kunden har lämnat in ansökan, men låtit bli att uppge sina löneinkomster trots att han eller hon de facto haft sådana. Oärlighet som pågått länge kan leda till en utredning om missbruk av stöd.

Därnäst hörs kunden per brev. I sitt svar kan kunden för FPA redogöra för sin egen syn på återbetalningsförmågan och orsakerna till varför förmånen blivit för stor. Svaret påverkar dock inte i sig återkravsbeloppet, utan fakta avgör.

Om utbetalningen till för stort belopp inte beror på oärlighet, kan FPA överväga att sänka återkravet. FPA kan avstå från återkravet helt, om beloppet understiger 150 euro och utbetalningarna till för stort belopp inte är regelbundna.

Om beloppet överstiger 150 euro klargörs om kunden kan återbetala beloppet. Exempelvis kan man anta att återbetalningsförmågan för pensionärer, långtidsarbetslösa och personer med bestående arbetsoförmåga är sämre än för sådana som nyss börjat arbeta. Också eventuell underhållsskyldighet spelar en roll. För ett hushåll med bara en förälder och tre barn medför ett återkrav större konsekvenser än för exempelvis ett barnlöst sambopar med arbete.

För ett hushåll med bara en förälder och tre barn medför ett återkrav större konsekvenser än för exempelvis ett barnlöst sambopar med arbete.

Ett återkrav får inte heller leda till att kunden måste ansöka om utkomststöd. Därför minskas återkravsbeloppet vanligen om hushållets inkomster inte räcker till för de nödvändiga utgifterna. Återkravsbeloppet kan sänkas också om utbetalningen till för stort belopp berott på FPA:s eller någon annan myndighets agerande. Detta räcker dock inte som enda grund, om kunden i övrigt har återbetalningsförmåga.

Orsakerna till att en utbetalning blivit för stor klargörs alltid grundligt. Om det inte går att avstå från återkrav av utbetalning till för stort belopp, utfärdar jag avslutningsvis ett återkravsbeslut. Sådana beslut kan överklagas på samma sätt som beslut om förmåner. Besvär handläggs av ett besvärsorgan som är oavhängigt av FPA. Om återkravsbeloppet är så stort att det inte kan betalas på en gång, finns det andra alternativ. Återkravsbeloppet kan kvitteras mot en löpande förmån eller så kan man vid behov komma överens om betalningsarrangemangen med FPA:s indrivningscenter.

 

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.