Gå till innehåll

Så här utvecklar FPA tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning tillsammans med kunderna

FPA betjänar | 4.9.2018
Under hösten 2018 ordnar FPA två kundråd för att utveckla tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning. I råden får olika användargrupper berätta vad som fungerar med tjänsten och hur den kunde förbättras.
Lyssna på artikeln
Piirroskuva, jossa sana Kela viitottuna.
Så här uttrycker man "FPA" med handalfabetet. FPA ordnar två kundråd för att utveckla tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning.

1. Hur fungerar tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning och hur kan den förbättras, förmånschef för handikappförmåner Niina Järviö vid FPA?

Som helhet fungerar tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning väl. Till det flesta beställningar som görs av kunderna hittar man en tolk. Det förekommer vissa skillnader i fråga om områden och kundgrupper. Tidvis förekommer även mindre utmaningar inom tjänsten för svenskspråkiga kunder. Av de cirka 6 100 personer som är berättigade till tjänsten används den årligen av cirka 3 400 personer.

2. Varför ordnar FPA kundråd?

Råden är ett sätt att få information av kunderna om deras åsikter och behov. FPA ordnar råd kring olika teman åt person- och arbetsgivarkunder samt samarbetspartner. I dem kan man engagera kunder i utvecklingen av tjänster. Råden är diskuterande, och från dem får FPA kvalitativ erfarenhetskunskap som stöd för numeriska uppgifter. Råden är av engångskaraktär, och de kallas samman vid behov för att diskutera teman som varierar varje år. I år är ett tema en utmärkt kundupplevelse, och även rådet för tolktjänsten anknyter till detta.

3. Varför ordnar man nu kundråd för kunder inom tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning?

När producenter av tolktjänsten konkurrensutsattes 2017, uppstod mycket diskussion i fråga om anskaffning av tjänsten. Dessutom infördes i början av året en ny servicemodell inom tolktjänsten. FPA vill höra kundernas tankar om och erfarenheter av den nya servicemodellen samt ifall tjänsten har fungerat enligt kundernas förväntningar. Vi är också intresserade av hur användarna önskar att tjänsten ska utvecklas i framtiden.

Kundråden har gett goda erfarenheter bland annat i fråga om utkomststöd och internationella frågor. Därför vill man även ordna råd för att utveckla tolktjänsten. Via råden får kunderna dessutom en utmärkt möjlighet att samtala med andra som använder tjänsten. Olika kundgrupper, såsom personer med hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada, har mycket olika behov i fråga om tjänsten. Behoven varierar även på olika håll av landet.

4. Var och när ordnas kundråden för tolktjänsten?

Vi ordnar två råd med samma innehåll, i Helsingfors 23.10 och i Tammerfors 6.11. Kunderna anmäler sig till råden med en elektronisk blankett. I båda råden har antalet deltagare begränsats till tio, så att alla deltagare har möjligheten att få sin röst hörd i rådet. FPA väljer deltagarna bland dem som anmält sig så att de representerar olika användargrupper och geografiska områden så brett och omfattande som möjligt.

5. Vad kommer man att tala om i råden?

Vi vill i så stor omfattning som möjligt att olika användare som tillhör olika kundgrupper ska berätta om sina vardagserfarenheter av att använda tjänsten. Vi frågar vad som fungerar samt vad som kunde förbättras och hur. I råden kan man till exempel diskutera frågor som gäller beställning av tolk, hur tolklistorna fungerar samt om kontakten med FPA:s Center för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

6. Hur utnyttjas den information som samlas in då tolktjänsten utvecklas?

Syftet är att aktivt ta itu med de utvecklingsidéer som råden lämnar. Vi hoppas att vi kan omsätta en del av dem i praktiken rätt snabbt. I början av året inleddes i FPA även ett nytt samarbetsnätverk för tolktjänsten där kundorganisationer, FPA och social- och hälsovårdsministeriet deltar. Vi för vidare budskapet från kundråden även till nätverket, och tillsammans diskuterar vi hur vi kan utveckla tjänsten tillsammans.

Troligtvis kan vi inte genomföra alla utvecklingsidéer och -önskemål, men vi kan ta dem i beaktande även på längre sikt. Naturligtvis måste man även ta hänsyn till att den lagstiftning som reglerar tolktjänsten och det upphandlingskontrakt som ingåtts med producenterna utgör ramen för utvecklingen av tjänsten.

Anmäl dig till kundrådet i Helsingfors senast 2.10 och i Tammerfors senast 9.10. FPA ersätter deltagarnas resekostnader.

Bilden i artikeln har uppdaterats 5.9.2019. I den ursprungliga bilden fanns ett felaktigt tecken.

FPA:s kundråd 2018

  • Under 2018 ordnar FPA kundråd om såväl tolktjänsten som om att uträtta ärenden vid serviceställen samt om att förebygga digital marginalisering bland äldre personer.
  • Dessutom ordnas ett uppföljningsråd som anknyter till årets 2017 stora tema, överföringen av utkomststödet.
  • Under 2018 ordnades även ett råd med internationalism som tema där man hörde utlänningar som arbetar i Finland.
  • För arbetsgivare ordnas råd om inkomstregistret, företagarnas tjänster samt om att åka utomlands. Den sist nämnda ordnas i samarbete med Pensionsskyddscentralen.
  • Förutom i huvudstadsregionen ordnas i år råd åtminstone i Vasa, Åbo, Tammerfors och Fredrikshamn.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.