Gå till innehåll

Ändringar i FPA-förmånerna år 2023

FPA betjänar | 2.1.2023
En del lagändringar som inverkar på FPA-förmånerna träder i kraft i början av året. På grund av prishöjningarna höjs även förmånsbeloppen mer än vanligt. Läs här hur stöden till barnfamiljer, studerande, arbetslösa och pensionärer förändras.
Lyssna på artikeln
""

Kontrollera om ändringarna gäller dig

1. Barnfamiljer. Minimibeloppen av föräldradagpenningarna och barnavårdsstöden höjs med 4,2 procent i början av nästa år. Dessutom höjs det fulla vårdtillägget till stödet för privat vård av barn med 100 euro från 1.3.2023. Beloppet av barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs med 5 euro för år 2023. Beloppet av underhållsstödet och underhållsbidraget höjs med 8,3 procent. Läs mer om förmåner för barnfamiljer.

2. Studerande. Inkomstgränserna för studiestödet höjs med 20 procent. En studerande som lyfter studiestöd för 9 månader kan tjäna 18 720 euro under året. Studiepenningarna höjs med 4,2 procent 1.8.2023. Studiepenningens försörjarförhöjning höjs med 10 euro per månad för år 2023. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande höjs med en euro till 36,80 euro per termin. Läs mer om förmåner för studerande.

3. Arbetslösa. Det införs ett nytt omställningsskydd för personer över 55 år som blivit uppsagda. Dessutom blir det lättare att studera med stöd av arbetslöshetsförmåner. Åldersgränsen för den så kallade pensionsslussen för arbetslösa höjs, och möjligheten till tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning slopas helt för personer födda 1965 eller senare. Beloppet av grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet höjs med 1,49 euro per dag. Det nya beloppet är 37,21 euro per dag. Beloppen på barnförhöjningar i anslutning till arbetslöshetsförmåner höjs med 20 procent för år 2023. Läs mer om förmåner för arbetslösa.

4. Pensionärer. I folkpensionen, garantipensionen och vårdbidraget för pensionstagare görs en indexförhöjning på 4,2 procent. Från 1.1.2023 är den fulla folkpensionen 732,67 euro per månad för ensamboende och garantipensionen 922,42 euro per månad. FPA justerar beloppen för kundernas pensioner och vårdbidrag utan någon separat ansökan. I samband med bostadsbidraget för pensionstagare godkänns större boendeutgifter än tidigare. Det maximala beloppet av boendeutgifter som godkänns höjs med 7,8 procent. Som boendeutgifter godkänns 57 procent högre uppvärmningskostnader än tidigare. Läs mer om förmåner för pensionärer.

5. Stöd i samband med sjukdom. Merparten av FPA-ersättningarna för kostnader för undersöknings- och vårdåtgärder som föreskrivits av privatläkare slopas. I fortsättningen ersätter FPA resor till privat hälso- och sjukvård endast om FPA-ersättning kan betalas för den vård som getts där. Årssjälvrisken för läkemedelskostnader (takbeloppet) är 592,16 euro, det vill säga samma som år 2022. Minimibeloppet av sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning höjs med 1,28 euro per dag. Flexibiliteten ökar i samband med partiell sjukdagpenning och rehabiliteringspenning. Läs mer om förmåner i samband med sjukdom.

6. Utkomststöd. Stödet höjs med 4,2 procent i enlighet med folkpensionsindexet. Grunddelen för en ensamboende stiger med 22,14 euro till 555,11 euro i månaden. Dessutom höjs grunddelen för barn under 18 år med 10 procent för år 2023. Beroende på barnets ålder och antalet syskon är utkomststödets grunddel för ett barn således 327,51–421,88 euro i månaden. Läs mer om utkomststödet.

7. Det allmänna bostadsbidraget och höjningen av elpriset. De maximala beloppen av de boendeutgifter som kan godtas i samband med det allmänna bostadsbidraget höjs i enlighet med levnadskostnadsindexet. Till exempel för en person som bor ensam i Helsingfors kan högst 582 euro per månad godkännas som boendeutgifter år 2023 (537 euro/månad år 2022). Som boendeutgifter för egnahemshus godkänns 57 procent högre separata uppvärmningskostnader och underhållskostnader än tidigare. Därtill hjälper det temporära elstödet låginkomsttagare som har stora elkostnader i januari–april 2023. Läs mer om stöden för boende och elstödet.

8. Stöd i samband med coronaepidemin. De temporära ändringar som avser beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom upphör att gälla 31.12.2022. För att dagpenning vid smittsam sjukdom ska kunna beviljas förutsätts åter ett beslut av en läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. FPA betalar fortfarande ersättning för coronatest som utförs inom den privata hälso- och sjukvården och för resor i anslutning till coronatest eller -vaccination. Ersättning kan beviljas fram till 30.6.2023. Läs mer om de coronarelaterade ändringarna.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.