Gå till innehåll

Omställningsskydd som stöd för arbets­sökande som fyllt 55 år – Underlättar anställning för uppsagda personer

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 29.11.2022
Det nya omställningsskyddet tas i bruk i början av år 2023. Det ger uppsagda personer som fyllt 55 år rätt till exempel till omställningspenning, som motsvarar en månadslön. Vad annat innebär det? Jurist Antti Ristimäki från FPA besvarar vanliga frågor.
Lyssna på artikeln

Vad innebär det nya omställnings­skyddet?

Omställningsskyddet är en lagstadgad rätt särskilt för arbetslösa personer som fyllt 55 år. Det nya omställningsskyddet underlättar återanställning för uppsagda personer i mogen ålder. Personer som omfattas av omställningsskyddet har till exempel rätt till av arbetslöshetskassan eller FPA betalad omställningspenning, som motsvarar en månadslön samt utbildning, som pågår högst sex månader och förlängd sysselsättningsledighet.

Vem gäller omställnings­skyddet?

Det gäller personer som fyllt 55 år och som sägs upp av produktionsmässiga och ekonomiska skäl 1.1.2023 eller därefter. Förutsättningen är att personen varit anställd av samma arbetsgivare i minst fem år innan uppsägningen och att han eller hon anmäler sig som arbetssökande hos TE-tjänsterna inom 60 dagar från uppsägningen.

Vilka förbättringar medför lag­ändringen jämfört med den tidigare?

Sysselsättningsledigheten för personer som omfattas av omställningsskyddet är fem dagar längre än normalt. Utbildningen och omställningspenningen som ingår i omställningsskyddet är också nya.

Var ansöker man om omställnings­skydd?

Medlemmar i arbetslöshetskassan ansöker om omställningspenning från sin egen arbetslöshetskassa och personer som inte hör till en kassa ansöker från FPA. Omställningspenning kan ansökas redan under uppsägningstiden, när man ännu är officiellt anställd. Stödet ansöks med FPA:s och arbetslöshetskassornas gemensamma ansökningsblankett, som publiceras i början av januari bland annat på FPA:s webbplats, kela.fi.

Varför gjordes lag­ändringen?

Ändringen är en del av regeringens paket, som ska förbättra sysselsättningen hos personer som fyllt 55 år. Samtidigt kommer man gradvis att fasa ut den så kallade pensionsslussen, dvs. rätten till dagpenning för tilläggsdagar, som bevisligen har en negativ inverkan på sysselsättningen.

Hur påverkar lag­ändringen arbetslöshets­förmånerna?

Omställningspenningen eller utbildningen som ingår i omställningsskyddet påverkar inte rätten till arbetslöshetsförmån, men arbetslöshetsförmån kan ansökas först efter att anställningen har upphört.

Var kan jag be om råd om jag hotas av uppsägning och jag har fyllt 55 år?

Arbetsgivare blir skyldiga att berätta för en löntagare som fyllt 55 år och som sagts upp av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl om dennas möjlighet till det nya omställningsskyddet. Information om det nya omställningsskyddet finns på FPA:s, arbetslöshetskassornas och TE-tjänsternas webbplatser. Från FPA:s kundtjänst fås också information till exempel per telefon.

Hur avviker omställnings­penning från utkomst­skyddet?

Till skillnad från utkomstskyddet kan du få omställningspenning från arbetslöshetskassan, även om du alldeles nyss blivit medlem i kassan.

Vem skaffar utbildningen som ingår i omställnings­skyddet?

Processen inleds hos TE-tjänsterna efter att den som ansöker om stöd har anmält sig till TE-tjänsterna inom 60 efter uppsägningen. Där erbjuds utbildningar. Dessa utbildningar omfattas inte av samma skyldighet som sysselsättningsutbildningar.

Termer om omställningsskydd

  • Omställningspenning: förmån som motsvarar en månadslön och som betalas ut av arbetslöshetskassan eller FPA i samband med vissa uppsägningar.
  • Utbildning som ingår i omställningsskyddet: frivillig möjlighet att delta i en sex månader lång sysselsättningsfrämjande utbildning som skaffas av TE-byrån eller NTM-centralen.
  • Sysselsättningsledighet: Rätt till avlönad ledighet som kan användas till sysselsättningsfrämjande åtgärder i uppsägningssituationer.

Reform av omställningsskyddet

Med det nya omställningsskyddet förbättrar man arbetsmarknadsställningen för personer som fyllt 55 år. Omställningsskyddet omfattar omställningspenning och frivillig utbildning för uppsagda arbetstagare. För arbetsgivare innebär detta en ny omställningsskyddspremie. Samtidigt höjs åldersgränsen för tilläggsdagarna inom utkomstskyddet till personer födda åren 1963 och 1964, och tilläggsdagarna slopas helt för personer födda efter dessa år. När tilläggsdagarna slopas försvinner även utkomstskyddets självriskandel som betalas av arbetsgivare.

Som expert jurist Antti Ristimäki, FPA
Text Arja Krank
Bild FPA

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.