Gå till innehåll

Mellan två hem

FPA betjänar | 5.11.2019
Joona Suonperä
Lyssna på artikeln

Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt ändras den 1 december. Det har funnits behov av att ändra lagen bland annat för att familjernas livssituationer är så mångskiftande i dag. Avsikten med ändringen är att förbättra barnets ställning, värna om de relationer som är viktiga för barnet och se till att umgängesrätten tryggas. Till exempel skrivs växelvist boende nu in i lagen och det görs även andra ändringar som gäller barnets boende och umgänget med barnet.

Lagändringen inverkar inte nämnvärt på FPA-förmånerna åtminstone i det här skedet, men känner du till på vilket sätt växelvist boende och umgängesrätt överhuvudtaget hänger ihop med FPA-förmåner?

Barnet kan också i fortsättningen ha endast en officiell adress.

Även om växelvist boende skrivs in i lagen kan ett barn också i fortsättningen ha endast en officiell adress. Exempelvis i samband med allmänt bostadsbidrag hör barnet fortsättningsvis till det hushåll, där det är officiellt skrivet. Efter lagändringen kommer magistraten visserligen att få uppgift om det växelvisa boendet, vilket säkert kommer att göra det lättare att sköta barnets ärenden hos olika myndigheter. Barnbidraget kan föräldrarna sinsemellan komma överens om vem som söker, men om föräldrarna inte lyckas komma överens måste FPA i samband med handläggningen av ansökan ta reda på var barnet i verkligheten bor och är skrivet. Läs mer om vad föräldrar som har separerat behöver veta om barnets FPA-ärenden.

En förälder som har för avsikt att flytta till en annan ort måste i framtiden meddela den andra föräldern detta. Flytten måste också anmälas till FPA ifall kunden har sådana löpande förmåner som flytten inverkar på. Officiella adressuppgifter får FPA däremot från magistraten.

En förälder som har för avsikt att flytta till en annan ort måste meddela den andra föräldern detta.

Efter flytten kan föräldrarna tillsammans komma överens om en extra vårdnadshavare för barnet. Tidigare har detta varit möjligt endast genom en domstols förordnande. Att en extra vårdnadshavare utses inverkar naturligtvis också på exempelvis rätten att få uppgifter av FPA, eftersom den extra vårdnadshavaren får sköta det minderåriga barnets ärenden. Det innebär ändå inte att föräldrarna är befriade från sin underhållsskyldighet. Därför kan det till exempel också bli aktuellt med det underhållsstöd som beviljas av FPA. En extra vårdnadshavare som ansvarar för vården av och omsorgen om ett barn kan i vissa fall ansöka om underhållsstöd hos FPA.

Vårdnaden upphör när barnet fyller 18 år. Till dess ansvarar föräldern för barnets underhåll, även om barnet kan få en del förmåner från FPA. FPA:s kundservice får med jämna mellanrum frågor om varför en minderårig som bor självständigt inte nödvändigtvis får till exempel bostadsbidrag. För att ett barn ska beviljas bostadsbidrag måste barnet ha egna regelbundna inkomster som visar att han eller hon försörjer sig själv. En minderårig som bor självständigt får i regel inte heller något eget grundläggande utkomststöd, eftersom föräldrarna ansvarar för den minderårigas underhåll.

Att värna om barnets bästa och öka familjernas välmående är en viktig sak. Också ur FPA:s synvinkel är det mycket bra att lagen ändras så att den ännu bättre än tidigare stöder familjerna och en fungerande vardag. Samtidigt blir det också lättare för familjerna att uträtta ärenden.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.