Gå till innehåll

Hushåll – ett ord med anor som grund för bostadsbidrag

FPA betjänar | 22.10.2019
Pasi Örnberg
planerare
Lyssna på artikeln

Finska staten har betalat någon form av stöd med koppling till boende alltsedan 1940-talet. Barnfamiljer med små inkomster började få stöd för sitt boende 1972, och sedan 1994 betalar FPA allmänt bostadsbidrag till hushåll.

Begreppet hushåll är ett ord med tradition. Ordet användes redan i det agrara Finland för mer än hundra år sedan för att beteckna de personer som hörde till samma matlag. Termen hushåll togs antagligen i formellt bruk i samband med det allmänna bostadsbidraget, eftersom det ursprungliga syftet med bidraget var att stödja sådana mindrebemedlade barnfamiljer där pappan arbetade och mamman var hemma med barnen. Den traditionella familjekonstellationen utgjorde ett gemensamt hushåll, där makarna hade ömsesidig försörjningsplikt, och det var denna enhet som var mottagare av bidraget.

Den ålderdomliga definitionen av ett hushåll vållar huvudbry i dagens värld.

I och med att samhället har förändrats har det också skett förändringar när det gäller vilka hushåll som är typiska bidragstagare. Efter den traditionella familjen var den vanligaste typen av hushåll med bostadsbidrag en ensamboende arbetslös man. Sedan studerande började omfattas av det allmänna bostadsbidraget 2017 är en stor del av bidragstagarna personer som studerar på heltid. Studerande bor ofta i en kompisbostad eller tillsammans med en sambo som förvärvsarbetar. Äktenskap är numera inte lika vanligt som tidigare, och många tycker också att definitionen av samboende börjar låta föråldrad.

Den ålderdomliga definitionen av ett hushåll vållar huvudbry i dagens värld. I regeringsprogrammet har det också skrivits in att det allmänna bostadsbidraget ska utvecklas i en riktning som i högre grad fokuserar på individen. Tanken är att denna strävan ska ingå i helhetsreformen av den sociala tryggheten. Om man slopade begreppet hushåll, som innebär ett solidariskt ansvar, skulle bostadsbidraget riktas till varje enskild sökande enligt hans eller hennes personliga boendekostnader. Det här skulle vara ett konkret sätt att uppdatera bostadsbidraget.

För närvarande betalas bostadsbidraget bara till den förälder hos vilken barnen är skrivna.

Bostadsbidraget har debatterats livligt, i synnerhet frågan huruvida barnen hör till hushållet. Enligt den nuvarande lagstiftningen hör barn, föräldrar samt mor- och farföräldrar till ett och samma hushåll då de bor i samma bostad, även om barnet är myndigt och i praktiken har egen ekonomi. Om det allmänna bostadsbidraget utvecklas i enlighet med planen i en riktning som fokuserar på individen, skulle det betyda att en sökande som är myndig kan få eget bostadsbidrag, även om han eller hon bor hos sina föräldrar.

Enligt regeringsprogrammet vill man också förbättra ställningen för familjer med barn som bor växelvis hos en förälder i taget. Det gör man genom att förnya lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt. Eftersom det har blivit betydligt vanligare med växelvist boende nuförtiden jämfört med hur det var i det agrara Finland, är nuläget problematiskt med tanke på bostadsbidraget. I dag betalas bostadsbidraget bara till den förälder hos vilken barnen är skrivna enligt befolkningsdatasystemet. Det spelar alltså ingen roll var barnen faktiskt vistas och hur mycket de vistas där.

Ett mer individuellt bostadsbidrag skulle också beakta att barn bor växelvis i båda föräldrarnas hushåll. Det skulle leda till ett större bostadsbidrag till den förälder hos vilken barnen i verkligheten vistas. En ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt skulle ändå inte innebära en direkt ändring av bostadsbidraget, eftersom det också behövs en ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag. En förbättring av ställningen för föräldrar hos vilka barnen bor växelvis kommer alltså inte att genomföras ännu, åtminstone inte i fråga om bostadsbidraget.

  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.