Gå till innehåll

Arbetsgivare, kom ihåg det här när du sänder arbetstagare utomlands

ARBETE & FÖRSÖRJNING | 21.3.2017
Teknologiföretaget Wärtsilä har anställda i flera länder. Senior Manager Heli Vesterinen berättar vad en arbetsgivare behöver veta innan man skickar en arbetstagare på utlandsuppdrag.
Lyssna på artikeln
Heli Vesterinen Wärtsilä.
Senior manager Heli Vesterinen arbetar i Wärtsiläs International Mobility-team som hanterar frågor angående utlandsuppdrag som varar längre än ett år.

Det är förbluffande rent i CSSC Wärtsilä Engines produktionslokaler i Shanghai, Kina, trots att luften i resten av staden är tjock av föroreningar just nu. Maskinerna i fabriken monterar bland annat delar till båtmotorer. Bland personalen som sköter produktionen skymtar även finländska ansikten.

Kina är för tillfället ett av de vanligaste länderna dit Wärtsilä sänder ut arbetstagare. Företaget tillverkar motorer för båtar och kraftverk och till exempel utrustning för prospektering av olja och gas samt driver ett antal energikraftverk i 70 länder på nästan varje kontinent i världen.

Att exportera sakkunskap lönar sig

”Vi har nästan 30 länder som tar emot utsända arbetstagare. Utöver Kina arbetar de flesta av dem för närvarande i Singapore och USA. Vårt International Mobility-team hanterar frågor avseende utlandsuppdrag som varar längre än ett år”, berättar Heli Vesterinen på sin arbetsplats i Hagnäs i Helsingfors.

Enligt Vesterinen är den vanligaste anledningen till att skicka en finländsk arbetstagare utomlands att man vill flytta nödvändigt kunnande utgående från affärsverksamhetens behov.

”Det kan vara fråga om att förmedla kunskaper men även att starta en förändring eller genomföra reformer.”

Att få behålla den sociala tryggheten är en prioritet

Efter en utlandsflytt mister man i allmänhet rätten till socialskyddet i Finland ganska snabbt. De som åker på utlandsuppdrag har dock en särställning, förutsatt att anställningen hos det finländska företaget finns kvar under hela den tid som uppdraget pågår.

”Åtminstone hos oss är utlandsuppdragen alltid temporära. När myndigheterna ger arbetstagaren statusen som utsänd arbetstagare, vet vi att vi betalar socialförsäkringsavgifterna till Finland och att arbetstagaren behåller sin sociala trygghet här.”

Den utsända behöver ett intyg

En arbetstagare som åker på utlandsuppdrag behöver ett intyg eller ett beslut om att han eller hon omfattas av det finska socialskyddet. Om arbetet finns i ett EU- eller EES-land, Schweiz eller i ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, ska arbetsgivaren ansöka om intyget hos Pensionsskyddscentralen. Det är en fördel att lämna ansökan innan utlandsuppdraget börjar.

Pensionsskyddscentralen skickar intyget till arbetsgivaren i två likadana exemplar, varav den utsända arbetstagaren tar med sig det ena. Pensionsskyddscentralen meddelar även FPA om arbetsgivarens ansökan.

Inför avresan på utlandsuppdrag till alla andra länder, dvs. icke-avtalsländer, ska arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren fylla i en anmälan till FPA.

”Det är lätt att få råd”

Wärtsiläs International Mobility-team hanterar årligen ärenden avseende hela 130 människors utlandsuppdrag.

”Att sända ut folk från ett land till ett annat är så utbrett hos oss att vi har utkontrakterat pappersarbetet, även anmälningarna. Jag anser ändå att själva processen är tydlig. Myndighetstjänsterna i Finland fungerar väl och det går att få råd om det finns något exceptionellt i en enskild arbetstagares situation”, säger Vesterinen.

På grundval av Pensionsskyddscentralens intyg för utsänd arbetstagare behåller man sin sociala trygghet i EU-/EES-länderna och Schweiz i regel i högst två år, varefter man ska ansöka om en särskild dispens för upp till fem år på samma blankett. För avtalsländer beviljar Pensionsskyddscentralen intyget för högst 3–5 år, beroende på land. Rätten till FPA-förmåner fortsätter i icke-avtalsländer i högst 5 år.

Heli Vesterinen Wärtsilä
Enligt Heli Vesterinen är den vanligaste anledningen till att skicka en finländsk arbetstagare utomlands att man vill flytta nödvändigt kunnande utgående från affärsverksamhetens behov.

Vad är försäkringslön?

”Innan arbetstagaren reser utomlands skriver vi ett avtal med honom eller henne. Om utlandsuppdraget pågår längre än sex månader antecknar man den så kallade försäkringslönen i avtalet”, berättar Vesterinen.

Den utsändas faktiska lön inkluderar ofta olika utlandstillägg, som till exempel lägenhetshyra. Om arbetstagaren inte har tillgång till förmånen i fråga när han eller hon arbetar i Finland, ska den inte heller ingå i den fastställda försäkringslönen.

”Försäkringslönen är den lön som arbetstagaren skulle få för motsvarande arbete i hemlandet. Den används som grund för både arbetsgivarens och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter.

Från arbetstagarens perspektiv intjänar man pension enligt försäkringslönen, och även FPA:s föräldra- och sjukdagpenningar beräknas enligt den i stället för den faktiska inkomsten. Enligt Vesterinen är det värt att poängtera detta för arbetstagaren för att saken inte ska komma som en överraskning.

Arbetstagaren måste ha koll

Socialskyddet för den utsända arbetstagarens medföljande familjemedlemmar är kopplat till den utsändas rätt, men de måste ändå lämna en särskild anmälan om flytten  (om man ska bo utomlands en längre tid än 6 månader).

”Arbetsgivaren gör klokt i att poängtera detta för arbetstagarna, eftersom de långt ifrån alltid är medvetna om saken”, tipsar Vesterinen.

Dessutom ska man komma ihåg att meddela FPA om omständigheterna förändras. Till exempel om den utsända arbetstagaren byter arbetsgivare från en finsk till en utländsk, innebär det ett avbrott i den finska sociala tryggheten.

”Det är också mycket viktigt att folk kommer ihåg att lämna en separat flyttanmälan till magistraten och även meddela FPA när de återvänder till Finland för att ha kvar rätten till socialskydd så det inte blir några avbrott i den sociala tryggheten i samband med återflytten. Det är inte något som arbetsgivaren gör.”

Arbetsgivarens checklista inför utlandsuppdrag

 • Ansök om ett intyg om att arbetstagaren omfattas av socialförsäkringen i Finland hos Pensionsskyddscentralen innan ett utlandsuppdrag i ett EU-land eller i ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet börjar.
 • Om mottagarlandet inte omfattas av några internationella avtal om social trygghet, ska anmälan göras direkt till FPA.
 • Om det är fråga om ett land utanför EU, ta reda på vilka socialförsäkringsavgifter som eventuellt måste betalas lokalt i landet. Följ upp lagstiftningen under utlandsuppdraget. Överenskommelserna om social trygghet mellan länderna kan förändras.
 • Informera arbetstagaren om vad försäkringslön innebär.
 • Behåll pensionsförsäkringen under hela utlandsuppdraget även för en utsänd arbetstagare som arbetar i ett icke-avtalsland. Kom ihåg att pensionsförsäkringsavgifterna även i sådana fall betalas enligt försäkringslönen.
 • Informera arbetstagaren om att medföljande familjemedlemmar själva ska anmäla eller ansöka hos FPA om att få omfattas av den sociala tryggheten.
 • Påminn en arbetstagare som är på väg till ett EU-land om att han eller hon och de medföljande familjemedlemmarna ska ha det europeiska sjukförsäkringskortet från FPA och/eller ett separat sjukvårdsintyg med sig.
 • Betona för arbetstagaren att alla familjeförmåner nödvändigtvis inte utbetalas från Finland till utlandet.
 • Betona för arbetstagaren att han eller hon och de medföljande familjemedlemmarna ska komma ihåg att meddela FPA när de återvänt till Finland.
 • Ta reda på beskattningen. När en finländsk arbetstagare sänds på utlandsuppdrag, ska arbetsgivaren ta reda på i vilken stat arbetstagaren ska betala skatt och om lönen är skattefri i Finland enligt den så kallade sexmånadersregeln.
 • Vad vill du läsa om?

  Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.