Gå till innehåll

Hur mycket får en studerande förtjäna? Så här kombinerar du inkomster och stöd

STUDIER | 2.9.2019
Det gäller för studerande att aktivt följa hur mycket de förtjänar, eftersom inkomsterna kan påverka studiestödet eller bostadsbidraget. Höga inkomster kan leda till att stöd betalas ut till ett för högt belopp. I så fall återkrävs de överbetalda stöden i efterskott.
Lyssna på artikeln
Piirroskuvitus opiskelijasta.
Olika gränser gäller för studiestöd och bostadsbidrag, och det är viktigt att den studerande följer bägge två.

Hur bestäms inkomstgränserna för studiestöd och hur får jag reda på vilken gräns som gäller just för mig?

Antalet studiestödsmånader inverkar på årsinkomstgränsen. Ju fler månader du får studiestöd, desto lägre är din årliga inkomstgräns. Observer, att inkomstgränserna i den här artikeln gäller stöden för år 2020 eller 2021. Om du får studiestöd för nio månader får inkomsterna vara högst 12 498 euro per år för att de inte ska inverka på studiestödsbeloppet. Det spelar ingen roll i vilket skede under året du förtjänar inkomsterna.

Du kan räkna ut din egen årsinkomstgräns för studiestöd till exempel med hjälp av de räknare eller den tabell över inkomstgränser som finns på FPA:s webbplats.

Är det en annan inkomstgräns som gäller för bostadsbidrag? Hur fungerar den?

Inkomstgränserna fastställs och inkomsterna granskas på helt olika sätt i fråga om bostadsbidrag och studiestöd. Bostadsbidrag beviljas enligt samma principer för studerande och för andra låginkomsttagare. Man följer inte någon årsinkomstgräns i detta fall, utan inkomsterna granskas på månadsnivå. Lättast är det att kontrollera den övre inkomstgränsen i FPA:s tabell.

I fråga om bostadsbidrag beaktas alltid inkomsterna som en fortlöpande inkomst eller en genomsnittlig inkomst. Med fortlöpande inkomster avses att inkomsterna fortgår minst tre månader från tidpunkten för beviljandet eller justeringen av bostadsbidraget.

Genomsnittlig inkomst tillämpas i sådana fall där inkomsterna varierar. Då beaktas alla inkomster som den studerande beräknas få under de följande tolv månaderna. Månadsinkomsten beräknas så att de sammanlagda inkomsterna under de kommande 12 månaderna divideras med 12.

Du kan förtjäna 300 euro varje månad utan att det påverkar bostadsbidraget. Om du alltså får en månadslön på till exempel 800 euro beaktas 500 euro av den summan i beräkningen av bostadsbidraget.

Det är viktigt att komma ihåg att inkomsterna för alla som bor i samma hushåll räknas ihop, och de sammanlagda inkomsterna inverkar sedan på bostadsbidragets belopp. Om du bor ensam eller i en delad lägenhet med ett separat hyresavtal, utgör du själv ett hushåll.

Vad ska jag göra om inkomstgränsen för studiestöd överskrids?

Den studerande ska själv se till att årsinkomstgränsen inte överskrids. Du behöver alltså inte meddela FPA om inkomstgränsen för studiestöd överskrids.

Om du överskrider inkomstgränsen under kalenderåret kan du höja gränsen genom att på förhand annullera studiestödsmånader. Alternativt kan du betala tillbaka studiestöd som du fått till ett för högt belopp fram till utgången av april följande år.

Inkomsterna övervakas i efterskott på basis av beskattningsuppgifterna. Om årsinkomsterna överstiger årsinkomstgränsen återkrävs studiestödet. En förhöjning på 7,5 procent läggs till det belopp som återkrävs.

Hur håller jag reda på om mina inkomster håller sig inom inkomstgränserna för studiestöd?

I FPA:s e-tjänst kan du kontrollera din inkomstgräns, och i april ser du också förhandsuppgifter om dina årsinkomster.

Du kan också kontrollera inkomstbeloppet med hjälp av den förhandsifyllda skattedeklarationsblanketten eller inkomstregistret. Om du förtjänar för mycket kan du undvika återkrav genom att i stället annullera eller återbetala studiestöd.

Jag förtjänar mer än beräknat. Borde jag med tanke på bostadsbidraget meddela FPA att mina inkomster har ökat?

Du ska lämna in en ansökan om ändring av bostadsbidrag om hushållets sammanlagda inkomster ökar med minst 400 euro per månad. Gör anmälan genast när du vet att inkomsterna kommer att öka. Om du inte anmäler ändringen finns det en risk att du får för mycket bostadsbidrag, vilket innebär att det överbetalda beloppet återkrävs.

Om du som studerande får ett sommarjobb och därmed högre inkomster kan det hända att bostadsbidraget måste justeras. Innan du lämnar in en ansökan om ändring lönar det sig att ringa FPA:s telefontjänst, 020 692 230, och kontrollera om bostadsbidraget behöver justeras.

Sannolikt får många studerande bostadsbidrag också under sommaren, men det beror på inkomsternas belopp och varaktighet om stödet måste justeras eller inte. Det lönar sig inte att automatiskt begära att bostadsbidraget ska dras in bara för att du fått ett sommarjobb.

Hur övervakas inkomstgränserna för bostadsbidrag?

Stödet justeras minst en gång per år. Du informeras om justeringen per brev ungefär en månad före justeringstidpunkten. Det gäller att lämna in ansökan om justeringen i tid, så att inte stödet dras in.

För många studerande infaller den årliga justeringen i början av augusti, dvs. ett år efter att bostadsbidraget har beviljats, om det inte har skett några förändringar i bostadsbidraget under årets lopp. I så fall skickas brevet om den årliga justeringen i juli. Om justeringstidpunkten är till exempel den 1 augusti ska ansökan lämnas in till FPA senast den 15 juli.

Du kan kontrollera när den årliga justeringen av ditt bostadsbidrag infaller i FPA:s e-tjänst.

Vilka andra förändringar ska en studerande anmäla till FPA?

Studerande som får studiestöd ska meddela FPA om de flyttar bort från eller tillbaka till sina föräldrar, eftersom detta inverkar på stödbeloppet. Studerande som avlägger examen ska även anmäla detta, förutom om studiestödet upphör under samma månad.

Lämna in en anmälan också om du avbryter dina studier eller om du inleder bevärings- eller militärtjänst eller civiltjänst. Du kan inte få studiestöd om du inleder en läroavtalsutbildning och får lön under läroavtalstiden.  Detsamma gäller skolresestödet.

Studerande som får bostadsbidrag bör kontakta FPA om deras inkomster minskar med minst 200 euro per månad eller om boendeutgifterna ökar med 50 euro per månad.

Bostadsbidraget påverkas också om du flyttar eller om hushållets sammansättning förändras, dvs. om du till exempel flyttar ihop med din sambo. Likaså ska du informera FPA om du tar en underhyresgäst eller om din underhyresgäst flyttar bort.

I alla förändringssituationer lönar det sig att anlita FPA:s e-tjänst. Där förklaras det klart och tydligt vilka förändringar som ska anmälas och vilka uppgifter och bilagor som behövs.

Läs också: Så här påverkar avlönat lärande i arbetet den studerandes stöd

I vilka situationer är det onödigt att justera studiestödet?

Förändringar i boendeförhållandena behöver inte anmälas till FPA med tanke på studiestödet, förutom om du flyttar till eller från en förälder. När det gäller förändrade familjerelationer får FPA alla nödvändiga uppgifter från befolkningsdatasystemet. En studerande som fött ett barn beviljas till exempel automatiskt en förhöjning av studiestödet.

Studerande behöver inte anmäla sina inkomster i samband med ansökan om studiestöd, förutom om inkomsterna kommit från ett annat land. Antalet studiepoäng behöver inte heller anmälas, eftersom FPA får alla nödvändiga uppgifter från studieregistret.

Hur fastställs inkomstgränserna för det år då jag inleder studierna eller då jag utexamineras?

Det viktigaste är att se till att de inkomster som du förtjänar under den tid du studerat inte överstiger inkomstgränsen för studietiden. Inkomstgränsen beräknas så att du för varje stödmånad kan ha en inkomst på 696 euro och för varje månad utan stöd 2 078 euro.

Det spelar alltså ingen roll hur stora inkomster du har under en enskild månad, utan det är det sammanlagda inkomstbeloppet för studiemånaderna som räknas. Så länge de inkomster som du fått under studietiden hålls under inkomstgränsen kan du förtjäna hur mycket som helst innan du inleder studierna eller efter att du avslutat dina studier.

Du kan och bör kontrollera dina inkomster med FPA:s beräkningsprogram för inkomstkontroll.

Om dina inkomster förändras efter att du avlagt examen ska du omedelbart anmäla ändringen till FPA med tanke på bostadsbidraget. Bostadsbidraget är inte bundet till studierna. Med andra ord kan du få bostadsbidrag även i fortsättningen om dina inkomster hålls på låg nivå.

Denna artikel bygger på en intervju med ansvariga planeraren Ilpo Lahtinen och planeraren Mirja Peltonen från FPA.

 

Du kan förstora infografiken genom att öppna bilden i en ny flik.
Exempel på ett år i en studerandes liv. Du kan förstora infografiken genom att öppna bilden i en ny flik.
  • Vad vill du läsa om?

    Föreslå idéer om artiklar till redaktionen för mittiallt.fi.