Pirjo K. Tikka 27.3.2017 4 min

Närståendevårdare – ta hand också om dig själv!

FPA ordnar rehabiliteringskurser för närståendevårdare men vilken är nyttan med att delta i en sådan? Nyttan är faktiskt stor. På kurserna behandlas sådana faktorer som belastar dig i vardagssysslorna och i arbetet som närståendevårdare. Du får stöd och råd av personer som befinner sig i samma livssituation. Tack vare kamratstödet får du kunskap om andras erfarenheter och tips om hur du undviker att bränna ut dig.

Under rehabiliteringen lär du dig att lösa problemsituationer i vardagen och får verktyg för ett smidigare liv tillsammans med den vårdbehövande. Du lär dig också att identifiera vad som belastar dig och skapar stress och får information om metoder som hjälper dig att hantera dessa. På så sätt klarar du dig bättre i fortsättningen. Mellan rehabiliteringsperioderna kan du omsätta de redan inhämtade kunskaperna i praktiken.

Du lär dig också att identifiera vad som belastar dig och skapar stress och får information om metoder som hjälper dig att hantera dessa.

När du söker till en kurs får du samtidigt kontakt med aktörerna på din egen ort. Innan du ansöker om rehabilitering behöver du nämligen en utredning som redogör för just din egen situation som närståendevårdare och som görs upp av en aktör i hemkommunen. På så sätt blir det senare lättare att kontakta de kommunala aktörerna när du behöver hjälp.

Vem är rehabiliteringskurserna för närståendevårdare avsedda för? Kurserna är avsedda för närståendevårdare som dagligen deltar i skötseln av eller assisterar en anhörig eller närstående. Du kan söka till en kurs även om du och kommunen inte har ingått något avtal om närståendevård. Om en sjukdom eller din roll som närståendevårdare gör att du har svårt att klara av vardagsaktiviteterna kan en rehabiliteringskurs för närståendevårdare vara till stor hjälp.

Från början av år 2017 har även närståendevårdare för barn och unga under 18 år kunnat söka till rehabiliteringskurserna.

Från början av år 2017 har även närståendevårdare för barn och unga under 18 år kunnat söka till rehabiliteringskurserna.

FPA ordnar rehabilitering för närståendevårdare i form av både individuella kurser och parkurser. De individuella kurserna är avsedda för föräldrar eller vuxna anhöriga som är närståendevårdare för ett barn eller en ung person under 18 år och för vuxna som är närståendevårdare för sin maka, make eller sambo eller för någon annan närstående eller anhörig. I en parkurs deltar närståendevårdaren och den vårdbehövande tillsammans.

Genom att ställa upp egna rehabiliteringsmål får du mer nytta och de bästa förutsättningarna för att klara av arbetet som närståendevårdare. Du ställer upp rehabiliteringsmålen tillsammans med din läkare redan före rehabiliteringen så att läkaren kan anteckna dem i ett B-läkarutlåtande. Du går igenom rehabiliteringsmålen också med rehabiliteringspersonalen för att ni ska kunna bedöma hur väl målen nås under kursens gång.

Merparten av verksamheten under en rehabiliteringskurs består av gruppaktiviteter. Via diskussioner och så kallade lär dig genom att göra-metoder får du redskap för att tackla utmaningarna och hantera vardagen som närståendevårdare. Du kan också själv påverka kursprogrammet och de frågor som tas upp genom att på förhand föra fram dina egna önskemål.

Du kan också själv påverka kursprogrammet och de frågor som tas upp genom att på förhand föra fram dina egna önskemål.

Det aktiverande programmet under en rehabiliteringskurs ställer vissa krav på närståendevårdarens – och på parkurserna också den vårdbehövandes funktionsförmåga. Det aktiverande programmet kan bestå av exempelvis gruppmotion.

Blev du intresserad av rehabilitering? Du kan ansöka till en kurs för närståendevårdare på blanketten Ansökan om rehabilitering enligt prövning KU132r. Ring FPA:s servicenummer 020 692 225 om du behöver hjälp med att fylla i ansökan.

Bifoga ett B-läkarutlåtande och en aktuell, högst ett år gammal, utredning från din kommun där det redogörs för hur du klarar dig som närståendevårdare och hur den vårdbehövande klarar sig hemma.

Översättning: Kurt Kavander