Irja Kiisseli 5.9.2017 3 min

Är OPI-kursen något för dig?

Är du deprimerad eller har du ångest? Drar studierna ut på tiden? Om du är mellan 16–25 år och studerar för en yrkesinriktad grundexamen, har du eventuellt möjligheten att delta på en OPI-kurs som understöds av FPA. Det är en rehabiliteringskurs som avläggs vid sidan av studierna och där du får stöd för psykiska problem samt för att slutföra studierna. Till exempel besegrade 18-åriga Jonna som studerar grafisk kommunikation på en OPI-kurs den värsta nervositeten och ångesten.

OPI-kurser ordnas för studerande vid 13 yrkesläroanstalter i samarbete med olika serviceproducenter. Årligen ordnas två OPI-kurser för studerande vid varje deltagande läroanstalt.

Tanken med OPI-kursen är att man kan delta i rehabilitering vid sidan av studierna, och därför behöver inte studeranden vara frånvarande under längre perioder.

Tanken med OPI-kursen är att man kan delta i rehabilitering vid sidan av studierna, och därför behöver inte studeranden vara frånvarande under längre perioder. I kursen ingår 6–8 individuella möten och 14 grupprehabiliteringsdagar under två på varandra följande terminer. Läroanstalten säkrar till exempel med hjälp av specialundervisning att studeranden inte hamnar på efterkälken på grund av frånvaro som beror på rehabiliteringen.

Vad gör man då på en OPI-kurs? Syftet med kursen är att stödja studeranden så att denne klarar av sina studier, stärka funktionsförmågan och livshanteringen samt att uppmuntra studeranden till att ta hand om sin vardag och sitt liv.

Under de individuella mötena i början av rehabiliteringen kan studeranden reda ut sin egen situation i lugn och ro tillsammans med OPI-kursens anställda och fundera över vad han eller hon vill få ut av rehabiliteringen och studierna.

I mitten av rehabiliteringen ingår i de individuella mötena tre nätverksdiskussioner. Beroende på situationen deltar förutom den unga deltagaren och den anställda i dessa diskussioner även till exempel läroanstaltens kurator, lärare eller speciallärare. Under diskussionerna kan man till exempel diskutera hurdant stöd den unga personen erbjuds för studierna samt skräddarsy studieplanen enligt individuella behov.

Aktiverande metoder hjälper att komma loss från blygheten och delta i gruppsituationer.

I rehabiliteringen ingår även grupperioder. Många som deltar på OPI-kurserna lider av blyghet och nervositet i sociala situationer. Under grupperioderna används bland annat olika aktiverande metoder som hjälper att komma loss från blygheten och delta i gruppsituationer. Då behöver den studerande inte spänna sig för detta i skolan eller under arbetspraktiken, utan kan fokusera på själva studierna eller arbetet.

Låter det bra? Du kan berätta att du vill söka till en kurs till exempel för kontaktpersonen, kuratorn, hälsovårdaren eller läkaren på din läroanstalt. Dessutom ordnar rehabiliteringens serviceproducenter i ansökningsskedet informationsmöten på yrkesläroanstalter. Alla intresserade kan delta i dessa möten.

OPI-kurser har ordnats i snart två år, och de har visat sig vara nyttiga. Kursen hjälper att slutföra studierna samt att stärka sociala relationer. Kamratstödet har också betydelse: många unga som deltagit på kurserna har upptäckt att de inte är ensamma om sina problem.