Allmänt 5 min

Arbetsgivare kan ansöka om FPA:s dagpenningar via inkomstregistret

Inkomstregistret införs i början av 2019. Samtidigt öppnar FPA en ny kanal i registret via vilken man kan ansöka om de vanligaste dagpenningarna. Den är avsedd särskilt för större arbetsgivare som använder ett lönesystem.

Lyssna på artikeln
text Jussi Förbom foto iStockphoto 12.11.2018

Via inkomstregistret kan man, när lönesystemet tillåter det, ansöka om sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, särskild moderskapspenning, rehabiliteringspenning samt familjeledighetsersättning.

1. Vilka förändringar innebär inkomstregistret för arbetsgivare när de uträttar ärenden hos FPA, ansvarig planerare för e-tjänsten för arbetsgivare Päivi Hyvärinen vid FPA?

Vid sidan av de gamla e-tjänsterna öppnas en helt ny kanal för ansökan om förmåner, som under de närmaste åren kommer att ersätta nuvarande eSara-filer i Ilmoitin.fi-tjänsten. I inkomstregistret hör FPA-ansökningarna hör till kategorin frivilliga, s.k. kompletterande uppgifter. Arbetsgivarna förväntas övergå till att använda inkomstregistret för ansökningar när löneprogrammen tillåter detta.

2. Vilka FPA-dagpenningar kan man ansöka om via inkomstregistret?

Via inkomstregistret kan man, när lönesystemet tillåter det, ansöka om sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, särskild moderskapspenning, rehabiliteringspenning samt familjeledighetsersättning. Däremot kan man inte ansöka om dagpenningar för deltidsfrånvaro eftersom det via inkomstregistret inte är möjligt att anmäla uppgifter om partiell arbetsfrånvaro.

3. Vad ska arbetsgivaren göra för att kunna ansöka om dagpenningar via inkomstregistret?

Arbetsgivaren kan ansöka om dagpenningar via inkomstregistret genom att ange uppgifter om personens frånvaro och anställning i anmälan om löneuppgifter. Man kan välja att göra en ansökan när man anmäler frånvaro med lön. För inkomstregistret behövs Suomi.fi-fullmakter.

Arbetsgivaren ska även ge FPA sitt samtycke till att ta emot elektroniska beslut, vilket blir möjligt den 12 januari 2019. Efter detta skickas alla beslut elektroniskt oberoende av i vilken kanal man har uträttat ärenden. Tills vidare behövs en Katso-kod för att ta emot beslut och sköta ärenden i FPA:s e-tjänster för arbetsgivare, men på hösten 2019 övergår också FPA till Suomi.fi-fullmakter.

4. Vem kan ansöka om dagpenningar via inkomstregistret?

Personer i ledande position och särskilt befullmäktigade personer kan använda e-tjänsten i inkomstregistret för ett företags eller organisations räkning. Mer information om roller och fullmaktskoder finns på webbplatsen inkomstregistret.fi.

5. Hur ansöker man om dagpenningar via inkomstregistret?

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret via ett tekniskt gränssnitt. Med hjälp av det här vill vi betjäna större aktörer som använder ett lönesystem. Via gränssnittet i inkomstregistret kan man även anmäla löne- och frånvarouppgifter och lämna in ansökningar till FPA. Vi rekommenderar det dock inte till arbetsgivare som inte regelbundet ansöker om FPA-förmåner eftersom gränssnittet inte kontrollerar om de angivna uppgifterna är tillräckliga och korrekta, till skillnad från FPA:s egen e-tjänst för arbetsgivarens dagpenningsansökningar. Ansökningar som har fyllts i på rätt sätt sparar tid för alla.

6. Hur skickar man bilagorna till inkomstregisteransökningar?

Den vanligaste bilagan som behövs är läkarintyg. Målet är att de snart ska kunna skickas elektroniskt. Denna förändring beror dock inte på FPA, utan den förutsätter att aktörerna inom hälso- och sjukvården övergår till elektronisk överföring. Till dess, också när det gäller arbetsgivarnas andra bilagor, måste bilagorna skickas per post. Detta är för tillfället den enda informationssäkra metoden som passar alla arbetsgivare.

7. Kan man fortfarande ansöka om dagpenningar på samma sätt som förr?

Alla tidigare metoder kan tills vidare användas, och det är även fortfarande möjligt att skicka eSara-filer via tjänsten Ilmoitin.fi. FPA kan dock vara tvungen att med kort varsel sluta ta emot sekventiella filer när Katso-koderna ersätts med Suomi.fi-fullmakter hösten 2019. För att det ska gå lika smidigt som tidigare att göra FPA-ansökningar vore det bra att de arbetsgivare som ännu använder sekventiella filer i början av 2019 uppdaterar sitt lönesystem på det sätt som inkomstregistret förutsätter.

8. Varför lönar det sig för arbetsgivaren att börja använda inkomstregistret?

FPA har minskat informationsinnehållet i ansökningarna för att göra det så enkelt som möjligt för arbetsgivaren att direkt från sitt system ansöka om olika förmåner via inkomstregistret. Inkomstregistret gör det även möjligt att skicka flera ansökningar åt gången. Det är skäl att komma ihåg att arbetsgivarna i alla fall måste skicka löneuppgifterna till inkomstregistret. Om arbetsgivaren även skickar frånvarouppgifterna till inkomstregistret, behöver arbetsgivaren inte använda två olika system.

9. Hur förändrar inkomstregistret ansökan om dagpenning utifrån de anställdas sex månaders inkomster?

FPA får vanligtvis inte uppgifter om den anställdes inkomster under de senaste sex månaderna från inkomstregistret trots att uppgifterna om lönebetalningen från och med början av år 2019 förs in i registret. Detta beror på den nuvarande lagstiftningens komplexitet. Om förmånen ska betalas i sin helhet till arbetsgivaren, kan sex månaders inkomsterna även anmälas efter att beslutet meddelats, antingen i FPA:s e-tjänst för arbetsgivare eller på pappersblankett. Utifrån beslutet kan arbetsgivaren avgöra om anmälan om inkomster under sex månader kommer att påverka beslutet.