Eija Haapala 1.4.2020 3 min

Terapian tavoitteena on tehdä terapeutti tarpeettomaksi

Työskentelin 1990-luvun alussa tuntiopettajana terveydenhuolto-oppilaitoksessa fysioterapian osastolla. Niihin aikoihin opiskelijoilla oli vahva käsitys, etteivät he tarvitse tietoa ja taitoa hyvästä asiakaspalvelusta. Osa opiskelijoista toi tämän julki isoon ääneen: ”Me opiskelemme fysioterapeutiksi, emme asiakaspalvelijoiksi!” Tuore opettaja sai siinä aloittaa tunnin muistuttamalla, kuka loppujen lopuksi fysioterapeutinkin palkan maksaa.

Nykypäivänä puhutaan jo enemmän asiakaskeskeisyydestä. Asiakas ei voi kuitenkaan aina vaikuttaa riittävästi kuntoutussuunnitelmaansa. Asiakas ei välttämättä pääse edes itse paikalle suunnittelemaan kuntoutustaan, kun hoitavan tahon asiantuntijat kokoontuvat keskustelemaan asiakkaan kuntoutussuunnitelmasta. Kuitenkin kuntoutuminen on jatkuvaa, se on asiakkaan prosessi, jolla pyritään tukemaan asiakkaan näkökulmasta merkityksellistä suoriutumista ja osallistumista. Asiakkaan on vaikea saada äänensä kuuluviin, jos hän ei ole edes paikalla.

Asiakkaan on vaikea saada äänensä kuuluviin, jos hän ei ole edes paikalla.

Asiakaskeskeisyyteen kuuluu myös se, että asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa terapiaansa sisältöön ja valittuihin menetelmiin. Valittujen menetelmien täytyy tukea asiakkaan tavoitteiden saavuttamista ja niiden pitää motivoida asiakasta. Jotta asiakas ja hänen läheisensä osaavat valita sopivat terapiamenetelmät, terapeutin pitää osata kertoa niistä ymmärrettävällä kielellä. Asiakkaan motivoitumista omaan kuntoutumiseensa lisää myös se, että hän pystyy vaikuttamaan siihen, milloin, mihin aikaan päivästä, kuinka usein ja missä terapia tapahtuu.

Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa on mahdollisuus toteuttaa terapiaa myös asiakkaan arkiympäristössä. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapeuteilla on mahdollisuus tutustua terapiajakson alussa asiakkaan arkiympäristöön ja tavata samalla asiakkaan lähitoimijoita. Tämän ansiosta terapeutti tietää, mitä kuntoutumista tukevia ja kuormittavia asioita kuntoutujan kotona on ja mitä hän voi antaa asiakkaalle kotitehtäväksi.

Terapeutti, ole armollinen itsellesi, anna itsellesi aikaa tutustua asiakkaasi tilanteeseen.

Terapeutilla, asiakkaalla ja tämän läheisillä täytyy olla yhteinen ymmärrys terapian realistisista tavoitteista, valituista menetelmistä, aktiivisuudesta terapian ulkopuolella ja terapian toteuttamisen aikatauluista. Tämä lisää kuntoutumiseen sitoutumista ja voimaannuttaa asiakasta. Siis terapeutti, ole armollinen itsellesi, anna itsellesi aikaa tutustua asiakkaasi tilanteeseen.

Asiakkaan voimaannuttaminen eli valtaistuminen on ollut esillä yli 20 vuotta eri terapia-alojen ammatillisissa koulutuksissa. Terapeutit ovat pohtineet sitä, miten asiakkaat ottavat omat voimavaransa käyttöön. Sana valtaistaminen kuulostaa vielä siltä, että joku tekee jotain jollekin. Se voidaan niin myös ymmärtää, jos terapeuttien työn tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan omat päätökset, tavoitteellisuus ja aktiivisuus omassa kuntoutumisprosessissaan.

Asiakas ja hänen perheensä valitsevat, kuinka paljon he panostavat kuntoutumiseen. Toisen puolesta edes terapeutti ei voi kuntoutua.

Tämä edellyttää meiltä terapeuteilta, että luotamme asiakkaiden ja heidän perheidensä kykyyn tehdä asioita kuntoutumisen edistämiseksi. Asiakkaan perheenjäsenet tarvitsevat välillä kädestä pitäen ohjausta siihen, kuinka he voivat mahdollistaa asiakkaan kuntoutumista. Omaisten, henkilökohtaisen avustajan tai muun asiakkaalle tärkeän lähitoimijan osallistuminen terapiakäyntiin on tärkeää, jotta ohjausta voidaan tarjota ja antaa mallia kuntouttavista tehtävistä. Tämä mahdollistaa ja tukee asiakkaan kuntouttavan arjen rakentumista ja tuo turvallisuutta sekä lisää asiakkaan toimijuutta kuntoutumisessa.

Kunnioitamme asiakkaita ja heidän perheitään. He valitsevat, kuinka paljon he panostavat kuntoutumiseen. Toisen puolesta edes terapeutti ei voi kuntoutua. Asiakas on itse oman kuntoutumisensa toimija ja omistaja. Terapeutin tärkein tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi asiakkaan kuntoutumisprosessissa.