ARBETE & FÖRSÖRJNING 5 min

8 frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa

Den så kallade aktiveringsmodellen för arbetslösa trädde i kraft i början av 2018 och har som syfte att förkorta arbetslöshetstiderna. Hur påverkar modellen dem som är arbetslösa?

Lyssna på artikeln
text Jukka Nortio bild iStockphoto översättning Kurt Kavander 22.1.2018

Den som är arbetslös ska meddela FPA eller arbetslöshetskassan om lönearbete, företagsverksamhet eller deltagande i sysselsättningsfrämjande service såsom förut.

Kring jul godkände riksdagen den mycket omdebatterade aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa. Modellen ska uppmuntra dem som får en arbetslöshetsförmån till arbete, företagande eller deltagande i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Full arbetslöshetsförmån kan beviljas en arbetslös som under en viss granskningsperiod uppfyller aktivitetsvillkoren. I annat fall sänks arbetslöshetsförmånen med 4,65 procent för nästa granskningsperiod.

Eeva Vartio, jurist på FPA, berättar om hur den nya lagen påverkar de arbetslösas liv.

1. Vad innebär aktiveringsmodellen i den arbetslösas vardag?

För att få full arbetslöshetsförmån måste den arbetslösa själv vara aktiv, dvs. skaffa sig ett arbete, starta företagsverksamhet eller söka sig till sysselsättningsåtgärder. Också tidigare har utkomstskyddet för arbetslösa krävt motprestationer i den mening att man för att få en arbetslöshetsförmån måste ha anmält sig som arbetslös arbetssökande och vara beredd att ta emot ett heltidsarbete som arbets- och näringsbyrån, dvs. TE-byrån erbjudit. Med aktiveringsmodellen ökar kravet på motprestation.

2. Hur lång är granskningsperioden och när återställs en förmån, om man arbetar eller deltar i aktiveringsåtgärder?

Granskningsperioden omfattar 65 utbetalningsdagar – 5 per vecka. Granskningsperioden är bunden till förmånstiden. Förmånstagaren kan sluta söka arbete; då upphör förmånen samtidigt som granskningsperioden avbryts.

Granskningsperioderna för förmånstagarna började löpa från och med den 1 januari 2018. För en förmånstagare som inte har varit aktiv sänks förmånen med 4,65 procent för följande granskningsperiod. På motsvarande sätt återställs förmånen, om förmånstagaren visat aktivitet under den föregående granskningsperioden.

3. Hur mycket måste man arbeta eller delta i sysselsättningsåtgärder för att arbetslöshetsförmånen inte ska sjunka?

Under en granskningsperiod måste man ha lönearbete i 18 timmar. Antalet arbetsdagar har inte fastställts. Vid sysselsättningsfrämjande service krävs fem dagars deltagande. Företagsverksamhet visas genom att inkomsten av företagsverksamheten varit minst 241 euro.

4. Hur ska en arbetslös visa sin aktivitet?

Anmälan om lönearbete, företagsverksamhet eller deltagande i sysselsättningsfrämjande service ska lämnas in till FPA eller arbetslöshetskassan på samma sätt som hittills, dvs. i utbetalningsperioder på fyra veckor eller en månad. Lönearbete verifieras med lönekvitton och företagsverksamhet exempelvis med stöd av beskattningsuppgifterna. Om en arbetslös har deltagit i sysselsättningsfrämjande service, informerar TE-byrån FPA om detta.

I lagen nämns annan verksamhet som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning. Den arbetslösa ska själv meddela FPA om sådan. Dessutom kan den som är arbetslös delta i rekryteringsstödjande verksamhet, som kan bestå av exempelvis rekryteringsutbildning, vilken ordnas i samråd mellan TE-byrån och arbetsgivaren och efter vilken arbetsgivaren eventuellt anställer den arbetslösa. Den arbetslösa ska själv meddela FPA också om sådan rekryteringsstödjande verksamhet.

5. Vad räknas som sysselsättningsåtgärd?

För det första erbjuder TE-byrån sysselsättningsfrämjande service. För det andra finns annan service och verksamhet som ordnas eller godkänts av arbetskraftsmyndigheten. För det tredje finns rekryteringsstödjande verksamhet, som arbetskraftsmyndigheten inte nödvändigtvis medverkar i aktivt. Rekryteringsstödjande verksamhet består av rekryteringsprövning och rekryteringsutbildning. Den som betalar en arbetskraftsförmån, dvs. FPA eller arbetslöshetskassan, beslutar om verksamhet inom ramen för denna andra och tredje kategori kan godtas som aktiveringsåtgärd. Läs mer från Fpa.fi.

6. Varför infördes den nya modellen?

I Finland finns såväl ett stort antal lediga arbetsplatser som arbetslösa. Vi har alltså ett matchningsproblem. Regeringens mål är att genom den nya modellen försöka aktivera dem som är arbetslösa så att de söker sig till de lediga arbetsplatserna. Samtidigt förhindras att arbetslöshetsperioderna drar ut på tiden i och med att det lönar sig att ta emot även korta anställningar och deltidsarbete.

7. Vem berörs av aktiveringsmodellen?

I princip berör modellen alla som får arbetslöshetsförmåner. De som får en förmån med stöd av arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning utgör dock ett undantag. Sjukpensionärer eller personer som ansöker om sjuk- eller invalidpension omfattas inte av modellen. Modellen gäller inte heller närstående- eller familjevårdare eller personer som är kortvarigt permitterade.

8. Årsskiftet förde med sig också andra förändringar i arbetslöshetsförmånerna – vilka?

Självrisktiden i början av arbetslösheten sjönk från sju till fem dagar.

Rörlighetsunderstödets timgräns vid deltidsarbete slopades. Framöver betalas understödet för de faktiska dagarna med deltidsarbete och också för arbetsrelaterad utbildning. Förut skulle understödet sökas före en anställnings början, men nu kan det sökas tre månader i efterskott. Rörlighetsunderstödet har kompletterats med barnförhöjning samt en förhöjningsdel, som beviljas om arbetet eller utbildningen finns på över 200 kilometers avstånd från hemmet.

Om en arbetslös startar företagsverksamhet, kontrolleras inte om verksamheten bedrivs som huvud- eller bisyssla under de fyra första månaderna. Avsikten är att på så sätt göra det lättare att starta företagsverksamhet.

Fråga FPA – experter svara på dina frågor

Senaste diskussioner

Työttömyysturva ja työllistymistä edistävät palvelut • Re: Työmarkkinatuki
Asumistuki työttömyysaikana • Re: Ansiotulovähennys työttömyysetuudesta/asumistukilaskuri
Työttömyysturva ja työllistymistä edistävät palvelut • Työvoimakoulutuksessa olevan työttömyysturva kotona asuessa
Fråga på FPA